Dėl mažo kritulių kiekio senka Lietuvos upės
Dėl ma­žo kri­tu­lių kie­kio nu­se­ko di­džio­sios Lie­tu­vos upės, hid­ro­lo­gai tei­gia, kad grei­čiau­siai jos seks dar la­biau, ta­čiau pa­vo­jin­ga si­tua­ci­jos ne­lai­ko.

La­biau­siai nu­se­ko di­džiau­sios upės – Ne­mu­nas ir Ne­ris, ku­rios pra­si­de­da Bal­ta­ru­si­jo­je, ten šią va­sa­rą taip pat do­mi­nuo­ja saus­rin­gi orai.

„Da­bar si­tua­ci­ja yra ne­ko­kia – nu­si­ma­to la­bai šil­ti sau­si orai pu­sę rugp­jū­čio mė­ne­sio, pra­ktiš­kai ne­bus lie­taus, to­dėl dau­gu­ma upių ga­li nu­sek­ti“, – BNS sa­kė Hid­ro­me­teo­ro­lo­gi­jos tar­ny­bos Hid­ro­lo­gi­jos sky­riaus ve­dė­jas Alek­sand­ras Ka­ju­tis.

Ne­ries van­dens ly­gis pa­sta­ruo­ju me­tu bu­vo že­mes­nis už vi­du­ti­nį dau­gia­me­tį lie­pos mė­ne­sio van­dens ly­gį, ta­čiau sta­bi­lus.

Ne­mu­ne si­tua­ci­ja pra­stes­nė – van­dens ly­gis ja­me la­bai že­mas. Ties Drus­ki­nin­kais nuo lie­pos 8 die­nos, ties Ne­ma­jū­nais nuo lie­pos 18 die­nos, o Kau­ne nuo lie­pos 19 die­nos van­dens de­bi­tas yra su­ma­žė­jęs iki gam­to­sau­gi­nio – mi­ni­ma­lus, ku­ris rei­ka­lin­gas, kad bū­tų už­ti­kri­na­mos mi­ni­ma­lios eko­sis­te­mų gy­va­vi­mo są­ly­gos.

Pa­kel­ti van­dens ly­gį Ne­mu­ne bū­tų įma­no­ma Kau­no ma­rių sąs­kai­ta: pa­pras­tai tven­ki­niuo­se su­si­kau­pia pa­va­sa­rio pot­vy­nio van­duo, ku­rį, esant rei­ka­lui, ga­li­ma vė­liau iš­leis­ti. Ta­čiau šie­met pot­vy­nio ne­bu­vo, to­dėl tven­ki­niuo­se pa­pil­do­mo van­dens taip pat nė­ra. Kau­no ma­rio­se van­dens ly­gis ir­gi yra ties kri­ti­ne ri­ba.

Pa­sak A.Ka­ju­čio, ti­kė­ti­na, kad iki gam­to­sau­gi­nio de­bi­to van­duo nu­seks ir ki­to­se Lie­tu­vos upė­se – van­dens ly­gis ga­li nu­kris­ti dar apie 15 cen­ti­me­trų.

„Kai upės la­bai nu­se­ku­sios, pa­vo­jin­ga gy­vie­siems or­ga­niz­mams, ku­rie gy­ve­na van­de­ny­je: ir mi­kroor­ga­niz­mams, ir aukš­tes­nėms rū­šims, žu­vims, ta­čiau svar­biau­sias da­ly­kas yra van­dens ko­ky­bė: jei­gu van­duo yra šva­rus, nė­ra to­kia di­de­lė blo­gy­bė ma­žas jo kie­kis“, – kal­bė­jo hid­ro­lo­gas.

Jo tei­gi­mu, da­bar ge­ra ar la­bai ge­ra yra treč­da­lio Lie­tu­vos upių van­dens ko­ky­bė. Jis ra­gi­na tau­so­ti karš­čio ali­na­mą gam­tą ir steng­tis kuo ma­žiau van­de­nį terš­ti.

Hid­ro­me­teo­ro­lo­gi­jos tar­ny­ba šią sa­vai­tę prog­no­zuo­ja re­kor­di­nius šių me­tų karš­čius, ku­rie sieks 35 laips­nius karš­čio. At­vė­si­mo ar­ti­miau­siu me­tu ne­prog­no­zuo­ja­ma.