Dėl litvakų ketinama taisyti Pilietybės įstatymą
Mig­ra­ci­jos de­par­ta­men­tui ir teis­mams pri­imant ne­igia­mus spren­di­mus dėl Lie­tu­vos pi­lie­ty­bės at­kū­ri­mo lit­va­kams, par­la­men­ta­rai pa­si­ry­žę tai­sy­ti Pi­lie­ty­bės įsta­ty­mą, nors, jų ma­ny­mu, ir da­bar­ti­nė jo re­dak­ci­ja lei­džia su­teik­ti Lie­tu­vos pi­lie­ty­bę mi­nė­tiems as­me­nims.

Tre­čia­die­nį po­sė­džia­vęs Sei­mo Eu­ro­pos rei­ka­lų ko­mi­te­tas nu­ta­rė su­da­ry­ti dar­bo gru­pę, ku­ri par­eng­tų Pi­lie­ty­bės įsta­ty­mo pa­tai­są.

Sei­mo opo­zi­ci­jos ly­de­ris kon­ser­va­to­rius And­rius Ku­bi­lius siū­lo pa­pil­dy­ti įsta­ty­me esan­tį apib­rė­ži­mą, ką rei­kė­tų lai­ky­ti as­me­niu, pa­si­trau­ku­siu iš Lie­tu­vos iki 1990 me­tų ko­vo 11 die­nos.

Šiuo me­tu ga­lio­jan­čia­me įsta­ty­me nu­ma­ty­ta, kad „as­muo, pa­si­trau­kęs iš Lie­tu­vos iki 1990 m. ko­vo 11 d., – iki 1940 m. bir­že­lio 15 d. Lie­tu­vos Res­pub­li­kos pi­lie­ty­bę tu­rė­jęs as­muo ar jo pa­li­kuo­nis, iki 1990 m. ko­vo 11 d. iš­vy­kę iš da­bar­ti­nės Lie­tu­vos Res­pub­li­kos te­ri­to­ri­jos nuo­lat gy­ven­ti į ki­tą vals­ty­bę, jei­gu 1990 m. ko­vo 11 d. jų nuo­la­ti­nė gy­ve­na­mo­ji vie­ta bu­vo ne Lie­tu­vo­je“.

A.Ku­bi­lius siū­lo pri­dė­ti žo­džius „nep­rik­lau­so­mai nuo iš­vy­ki­mo prie­žas­ties, iš­sky­rus lais­va­no­riš­ką iš­vy­ki­mą į bu­vu­sią SSRS“.

Pi­lie­ty­bės įsta­ty­mas nu­ma­to, kad iki 1990 me­tų ko­vo 11-osios iš Lie­tu­vos pa­si­trau­kę as­me­nys ga­li tu­rė­ti dvi­gu­bą pi­lie­ty­bę. Ta­čiau Lie­tu­vos teis­mai ir Mig­ra­ci­jos de­par­ta­men­tas pa­sta­ruo­ju me­tu at­si­sa­ko at­kur­ti Lie­tu­vos pi­lie­ty­bę as­me­nims, iš Lie­tu­vos iš­vy­ku­siems tar­pu­ka­riu, 1918–1940 me­tais.

Pri­im­da­mi ne­igia­mus spren­di­mus mig­ra­ci­jos spe­cia­lis­tai re­mia­si Kons­ti­tu­ci­nio Teis­mo nu­ta­ri­mu ir ad­mi­nis­tra­ci­nių teis­mų pra­kti­ka, kad as­me­niu, pa­si­trau­ku­siu iš Lie­tu­vos iki 1990 me­tų ko­vo 11 die­nos, tu­rė­tų bū­ti lai­ko­mas tas bu­vęs Lie­tu­vos pi­lie­tis, ku­ris ša­lį pa­li­ko dėl po­li­ti­nių prie­žas­čių, pa­sip­rie­ši­ni­mo oku­pa­ci­niam re­ži­mui ar to­kio re­ži­mo per­se­kio­ji­mo. Jų tei­gi­mu, 1918–1940 me­tais Lie­tu­vo­je ne­bu­vo per­se­kio­ja­mi Lie­tu­vos pi­lie­čiai.

Sei­mo na­rys Ema­nue­lis Zin­ge­ris tei­gia, kad toks po­žiū­ris Lie­tu­vos žy­dų at­žvil­giu ne­tei­sin­gas.

„Ma­no mo­ti­na Pa­uli­na Ta­tars­ky­tė jau nuo 1937 me­tų pa­bai­gos šei­mos bu­vo siun­čia­ma sto­vė­ti prie už­sie­nio am­ba­sa­dų ir pra­šy­ti vi­zų. Ame­ri­kie­čiai iš­duo­da­vo dau­giau kaip 200 vi­zų per me­tus, 120 vi­zų į Pa­les­ti­ną pa­bėg­ti nuo ar­tė­jan­čių na­cių Ang­li­jos am­ba­sa­da iš­duo­da­vo. Žy­dai iki ka­ro bu­vo at­si­dū­rę mir­ties spąs­tuo­se. Lai­vus, ku­rie iš­vyk­da­vo su emig­ran­tais, iš ame­ri­kie­čių pa­kran­tės grą­žin­da­vo į na­cių oku­puo­tą Eu­ro­pą, dar Lie­tu­vai esant ne­prik­lau­so­mai. Lie­tu­vos žy­dai ban­dė įsi­trin­ti į tą bend­rą len­kų žy­dų pa­bė­gė­lių ei­lę, ku­riems Su­gi­ha­ra iš­duo­da­vo vi­zas, iš tos ei­lės juos iš­brauk­da­vo, ne­bu­vo, kur dė­tis“, – per Eu­ro­pos rei­ka­lų ko­mi­te­to po­sė­dį pa­sa­ko­jo E.Zin­ge­ris.

Mig­ra­ci­jos de­par­ta­men­to duo­me­ni­mis, 2014 me­tais Lie­tu­vos pi­lie­ty­bę at­kur­ti at­si­sa­ky­ta de­šim­čiai lit­va­kų, 2015 me­tais – 76, šių me­tų pir­mą­jį ket­vir­tį – 97.

„Ma­nau, kad tai, ką mes ap­ta­ri­nė­ja­me, yra kla­si­ki­nis Lie­tu­vos biu­ro­kra­tų ken­kė­jiš­ku­mas Lie­tu­vos vals­ty­bei“, – per ko­mi­te­to po­sė­dį sa­kė li­be­ra­las Ar­mi­nas Ly­de­ka.

Anot jo, Pi­lie­ty­bės įsta­ty­mo tai­sy­ti ne­rei­kia, nes ja­me nė­ra rei­ka­la­vi­mo at­ku­riant pi­lie­ty­bę at­siž­velg­ti į pi­lie­čio iš­vy­ki­mo iš ša­lies prie­žas­tis.

„Ma­no ver­ti­ni­mu, įsta­ty­mo keis­ti ne­rei­kia, vis­kas ja­me yra aiš­kiai, pa­pras­tai, apib­rėž­tai pa­sa­ky­ta ir įsta­ty­mų lei­dė­jo va­lia aiš­kiai iš­reikš­ta. Bet kaž­koks mig­ra­ci­jos sis­te­mos par­ei­gū­nas nu­spren­dė, kad bus pro­tin­ges­nis už įsta­ty­mą ir įneš sa­vo in­dė­lį“, – tei­gė jis ir siū­lė, jog nau­ja­sis vi­daus rei­ka­lų mi­nis­tras gar­siai pers­kai­ty­tų įsta­ty­mų nor­mas Mig­ra­ci­jos de­par­ta­men­to par­ei­gū­nams, kad ir šie jas su­pras­tų.

Po­sė­dy­je da­ly­va­vęs vi­daus rei­ka­lų mi­nis­tras El­vi­nas Jan­ke­vi­čius pri­ta­rė siū­ly­mui pa­pil­dy­ti įsta­ty­mą, kad ne­be­lik­tų ga­li­my­bės in­terp­re­tuo­ti jo nor­mų.

Eu­ro­pos rei­ka­lų ko­mi­te­to pir­mi­nin­kas so­cial­de­mo­kra­tas Ge­di­mi­nas Kir­ki­las pa­brė­žė, kad su­si­da­riu­si si­tua­ci­ja ken­kia Lie­tu­vai.

Per An­trą­jį pa­sau­li­nį ka­rą na­ciai Lie­tu­vo­je, daž­nai pa­de­da­mi lie­tu­vių ko­la­bo­ran­tų, iš­žu­dė 90 proc. iš maž­daug 208 tūkst. Lie­tu­vos žy­dų. Už žy­dų gel­bė­ji­mą Pa­sau­lio tei­suo­liais yra pri­pa­žin­ti per 800 lie­tu­vių.