Dėl lėktuvo iškėlimo tariamasi su olandais
Bal­ti­jos jū­ro­je nu­sken­du­sį lėk­tu­vą „An-2“ ap­žiū­rė­ti ir pa­si­reng­ti jį iš­kel­ti olan­dų eks­per­tai ga­lė­tų per dvi die­nas, jei bus tam pa­lan­kūs orai, sa­ko bend­ro­vės „O­ro na­vi­ga­ci­ja“ va­do­vas Al­gi­man­tas Raš­čius.

Anot jo, su­tar­tį su olan­dų įmo­ne „Mam­moet“ ke­ti­na­ma su­da­ry­ti an­tra­die­nį, šiuo me­tu de­ri­na­mi tei­si­niai su­tar­ties as­pek­tai ir įkai­niai.

„Ko­man­da yra jau pa­si­ruo­šu­si, vie­ta bus ap­žiū­ri­ma ro­bo­tais. Šan­sų lyg ir yra pa­tek­ti į vi­dų, bet tam rei­kia ati­da­ry­ti du­ris. Ar tai pa­si­seks, ar ne - dar ne­aiš­ku, jie tai ban­dys pa­tys pa­da­ry­ti“, - BNS sa­kė A.Raš­čius.

Anot jo, po su­tar­ties pa­si­ra­šy­mo dar apie tris die­nas už­truks pa­si­ruo­ši­mas ope­ra­ci­jai - bus su­lauk­ta įran­gos, lai­vas nu­pluk­dys spe­cia­lis­tus iki ne­lai­mės vie­tos Bal­ti­jos jū­ro­je. Tuo­met dar­bai, op­ti­mis­ti­niais skai­čia­vi­mais, ga­lė­tų truk­ti apie dvi die­nas.

„Tuo­met, op­ti­mis­tiš­kai žiū­rint, koks bus oras, jie sa­kė, kad per dvi die­nas ga­li (at­lik­ti dar­bus)“, - pa­tvir­ti­no „O­ro na­vi­ga­ci­jos“ ge­ne­ra­li­nis di­rek­to­rius.

Šiuo me­tu dar nė­ra ap­sisp­ręs­ta dėl lėk­tu­vo iš­kė­li­mo - tai pa­aiš­kės po lėk­tu­vo ap­žiū­ros. Jau su­tar­ta, kad ji bus vyk­do­ma pa­si­tel­kiant ro­bo­tus, žmo­nės į van­de­nį ne­ners, nes tai esą bū­tų per bran­gu.

Jis už­si­mi­nė, kad „kai­na ga­li bū­ti tru­pu­tį di­des­nė“ nei su­si­sie­ki­mo mi­nis­tro Ri­man­to Sin­ke­vi­čiaus žur­na­lis­tams mi­nė­ti 20-25 tūkst. eu­rų.

„Da­bar jau yra spren­di­mas, kad ka­ri­nės jū­rų pa­jė­gos duos lai­vą, yra jau 3 to­nų kė­li­kas. Ro­bo­tai ir žmo­nės bus jų. Jei jie bū­tų ve­žę sa­vo, bū­tų kai­nos pa­kei­ti­mai - jie pa­tys ir pa­siū­lė, kad mums bus daug pi­giau, jei nau­do­si­me sa­vo lai­vus. Jei rei­kė­tų iš Da­nės at­pluk­dy­ti lai­vą, kai­na iš­aug­tų ir iki pu­sės mi­li­jo­no“, - sa­kė A.Raš­čius.

Dar­bai bus fi­nan­suo­ja­mi iš Vy­riau­sy­bės re­zer­vo fon­do. R.Sin­ke­vi­čius ne­at­me­tė, kad reg­re­so tvar­ka pa­deng­ti iš­lai­das ga­li bū­ti rei­ka­lau­ja­ma iš or­lai­vio sa­vi­nin­kų - „Klai­pė­dos avia­li­ni­jų“. Šios va­do­vai esą ne­pa­gei­dau­ja iš­kel­ti or­lai­vio, jei to ne­rei­kės sie­kiant at­gau­ti gal­būt ten esan­čius pi­lo­tų kū­nus.

Mi­nis­tras taip pat pa­tvir­ti­no, kad Bal­ti­jos jū­ro­je nu­sken­dęs or­lai­vis ne­bu­vo draus­tas.

Iš Ge­te­bor­go į Klai­pė­dą skri­dęs lėk­tu­vas „An-2“ su pa­ty­ru­siais lie­tu­viais pi­lo­tais virš Bal­ti­jos jū­ros din­go ge­gu­žės 16-osios po­pie­tę. Po tri­jų par­ų lėk­tu­vas ras­tas Bal­ti­jos jū­ros dug­ne. Ket­vir­ta­die­nį nu­sta­ty­ta, kad or­lai­vy­je yra bent vie­no pi­lo­to kū­nas.