Dėl Laisvės premijos socialdemokratai nesusikalbėjo
Prem­je­ro ir So­cial­de­mo­kra­tų par­ti­jos (LSDP) ly­de­rio Al­gir­do But­ke­vi­čiaus ra­gi­ni­mas grįž­ti Sei­mui prie Lais­vės pre­mi­jos sky­ri­mo pro­ce­dū­ros nė­ra pa­ma­tuo­tas. Eks­per­tų nuo­mo­ne, to­kios par­ti­jos pir­mi­nin­ko dek­la­ra­ci­jos LSDP frak­ci­jos na­rius pa­li­ko „kvai­lio vie­to­je“.

Kaip jau ra­šy­ta, siū­ly­mą Lais­vės pre­mi­ją skir­ti bu­vu­siam Aukš­čiau­sio­sios Ta­ry­bos – At­ku­ria­mo­jo Sei­mo pir­mi­nin­kui Vy­tau­tui Lands­ber­giui pra­ėju­sį an­tra­die­nį pa­lai­kė vie­nin­te­lis LSDP frak­ci­jos at­sto­vas, Sei­mo vi­ce­pir­mi­nin­kas Ge­di­mi­nas Kir­ki­las. Kau­no Vy­tau­to Di­džio­jo uni­ver­si­te­to pro­fe­so­riaus Al­gio Kru­pa­vi­čiaus tei­gi­mu, A. But­ke­vi­čiaus pri­si­pa­ži­ni­mas, kad jis ne­pri­ta­ria Sei­mo spren­di­mui dėl Lais­vės pre­mi­jos sky­ri­mo, ro­do, kad, ap­ta­riant šį klau­si­mą, LSDP bei jos par­la­men­ti­nė­je frak­ci­jo­je trū­ko „koor­di­na­ci­jos, dis­ku­si­jų, da­li­ji­mo­si in­for­ma­ci­ja“. A. Kru­pa­vi­čiaus nuo­mo­ne, iš Ki­ni­jos grį­žu­sio prem­je­ro ra­gi­ni­mai klau­si­mą pers­vars­ty­ti LSDP frak­ci­jos ko­le­gas tu­rė­tų vers­ti jaus­tis la­bai ne­pa­to­giai. „So­cial­de­mo­kra­tams rei­kė­tų tar­pu­sa­vy­je iš­siaiš­kin­ti ir to­kiais jau­triais klau­si­mais tu­rė­ti bend­rą po­zi­ci­ją“, – por­ta­lui Lzi­nios.lt sa­kė po­li­to­lo­gas. A. Kru­pa­vi­čiaus tei­gi­mu, „si­tua­ci­jos su­bti­lu­mas“ tas, kad Sei­mas Lais­vės pre­mi­jų ko­mi­si­jos par­eng­tą nu­ta­ri­mo pro­jek­tą svars­tė pa­gal vi­sas ga­lio­jan­čias tai­syk­les bei nu­ma­ty­tas pro­ce­dū­ras. „Grįž­ti ir vis­ką pers­vars­ty­ti reikš­tų, kad tai­syk­lės ir tvar­ka kei­čia­ma. Tai­syk­lės ne­nu­ma­to, kad jei nė vie­nam pre­ten­den­tui pre­mi­ja nė­ra ski­ria­ma, klau­si­mą rei­kia svars­ty­ti iš nau­jo. Šiuo at­ve­ju rei­kia lauk­ti ki­tų me­tų kan­di­da­tų ir tin­ka­miau­sią rink­ti iš nau­jo“, – tei­gė po­li­to­lo­gas.

Sei­mas pra­ėju­sią sa­vai­tę ne­pri­ta­rė Lais­vės pre­mi­jų ko­mi­si­jos spren­di­mui skir­ti pre­mi­ją V. Lands­ber­giui.Bai­gęs dar­bo vi­zi­tą Ki­ni­jo­je ir de­ta­liau su­si­pa­ži­nęs su esa­ma si­tua­ci­ja, penk­ta­die­nį A. But­ke­vi­čius par­eiš­kė ne­pri­ta­riąs Sei­mo spren­di­mui ne­skir­ti Lais­vės pre­mi­jos V. Lands­ber­giui. Prem­je­ro tei­gi­mu, nie­kas ne­ga­li nu­ver­tin­ti ar pa­neig­ti itin reikš­min­go V. Lands­ber­gio vaid­mens sie­kiant Lie­tu­vos lais­vės ir at­ku­riant vals­ty­bin­gu­mą. Vy­riau­sy­bės va­do­vas krei­pė­si į Sei­mo val­dy­bą, ra­gin­da­mas par­la­men­to na­rius at­si­sa­ky­ti su­bjek­ty­vu­mo bei ne­rei­ka­lin­go po­li­ti­ka­vi­mo ir grįž­ti prie šio klau­si­mo spren­di­mo.