Dėl kyšio policininkai pavėžėjo pažeidėją iki bankomato
Klai­pė­dos apy­gar­dos teis­mas pri­pa­ži­no kal­tais dėl įžū­laus ky­ši­nin­ka­vi­mo du bu­vu­sius uos­ta­mies­čio po­li­ci­jos par­ei­gū­nus. Pa­tru­liai iš Ke­lių eis­mo tai­syk­les pa­žei­du­sio vai­ruo­to­jo par­ei­ka­la­vo 400 li­tų ky­šio ir net pa­ve­žė tar­ny­bi­niu au­to­mo­bi­liu iki ban­ko­ma­to, kad jis ga­lė­tų pa­siim­ti gry­nų­jų pi­ni­gų ir su jais at­sis­kai­ty­tų.

Bu­vęs Klai­pė­dos aps­kri­ties vy­riau­sio­jo po­li­ci­jos ko­mi­sa­ria­to Pa­tru­lių rink­ti­nės vy­res­ny­sis pa­tru­lis, 41 me­tų E. D. ir tos pa­čios rink­ti­nės spe­cia­lis­tas, 37 me­tų A. G., į tei­sia­mų­jų suo­lą sė­do dėl 2013 me­tų ge­gu­žės 5 die­ną įvy­ku­sio in­ci­den­to.

Apie 21 val., pa­tru­liuo­da­mi Klai­pė­do­je, šie par­ei­gū­nai su­stab­dė pa­ti­kri­ni­mui au­to­mo­bi­lį „Ro­ver“, vai­ruo­ja­mą N. Š. Ka­dan­gi vai­ruo­to­jas ne­tu­rė­jo tei­sės vai­ruo­ti au­to­mo­bi­lio, pa­tru­liai par­ei­ka­la­vo duo­ti 400 li­tų ky­šį, kad ne­bū­tų ra­šo­mas ad­mi­nis­tra­ci­nių tei­sės pa­žei­di­mų pro­to­ko­las.

Vai­ruo­to­jas tiek gry­nų­jų pi­ni­gų ne­tu­rė­jo, to­dėl pa­tru­liai pa­lau­kė, kol kar­tu va­žia­vu­sios jo mo­ti­nos drau­gė per­ves į sąs­kai­tą rei­kia­mą su­mą. N. Š. pa­klau­sus, kaip jam da­bar nu­va­žiuo­ti iki ban­ko­ma­to, par­ei­gū­nai pa­siū­lė iš­sik­vies­ti tak­si. Ta­čiau vy­riš­kiui pa­aiš­ki­nus, kad tuo­met jiems duos tik 380 li­tų, par­ei­gū­nai per­si­gal­vo­jo.

Po­li­ci­nin­kai tar­ny­bi­niu au­to­mo­bi­liu N. Š. nu­ve­žė iki ar­ti­miau­sio ban­ko­ma­to prie vie­no pre­ky­bos cen­tro pa­im­ti pi­ni­gų. Vėl grį­žę prie au­to­mo­bi­lio „Ro­ver“ ir ga­vę ky­šį, par­ei­gū­nai ati­da­vė vai­ruo­to­jui do­ku­men­tus.

To­kio pa­tru­lių įžū­lu­mo aps­tul­bin­tas vai­ruo­to­jas tą pa­tį va­ka­rą apie ky­ši­nin­ka­vi­mo at­ve­jį pra­ne­šė po­li­ci­jai, pa­tru­liai ne­tru­kus bu­vo su­lai­ky­ti Klai­pė­dos aps­kri­ties vy­riau­sio­jo po­li­ci­jos ko­mi­sa­ria­to Im­uni­te­to sky­riaus par­ei­gū­nų.

Ir iki­teis­mi­nio ty­ri­mo me­tu, ir teis­me abu po­li­ci­nin­kai kal­tę ne­igė. Jie tvir­ti­no jo­kio ky­šio iš su­stab­dy­to vai­ruo­to­jo ne­rei­ka­la­vę ir ne­ga­vę, jį pa­lei­dę tik įspė­ję dėl ma­ža­reikš­mio pa­žei­di­mo. Iš­ra­din­gai tei­sia­mie­ji aiš­ki­no ir tai, ko­dėl N. Š. ve­žė iki pre­ky­bos cen­tro – šią trum­pą ke­lio­nę už­fik­sa­vo ir po­li­ci­jos tar­ny­bi­nia­me au­to­mo­bi­ly­je įreng­ta spe­cia­li įran­ga, nu­sta­tan­ti jo bu­vi­mo vie­tą. Ne­va pa­tru­liai no­rė­jo ap­žiū­rė­ti nau­ją pa­tru­lia­vi­mo vie­tą, o su­stab­dy­tas vai­ruo­to­jas jų pa­pra­šė pa­vė­žė­ti iki vais­ti­nės. Par­ei­gū­nai tvir­ti­no tie­siog su­tei­kę šią so­cia­li­nę pa­gal­bą, o vė­liau N. Š. par­ve­žę at­gal prie jo au­to­mo­bi­lio.

Klai­pė­dos apy­gar­dos teis­mo to­kia tei­sia­mų­jų ver­si­ja ne­įti­ki­no. Teis­mas sau­sio 19 die­ną E. D. ir A. G. pri­pa­ži­no kal­tais dėl ky­šio pa­ėmi­mo ir sky­rė po 100 MGL (3 800 eu­rų) dy­džio bau­dą.

Iki­teis­mi­nį ty­ri­mą šio­je by­lo­je at­li­ko Klai­pė­dos aps­kri­ties vy­riau­sio­jo po­li­ci­jos ko­mi­sa­ria­to Im­uni­te­to sky­riaus par­ei­gū­nai, jį or­ga­ni­za­vo ir kon­tro­lia­vo Klai­pė­dos apy­gar­dos pro­ku­ra­tū­ros Or­ga­ni­zuo­tų nu­si­kal­ti­mų ir ko­rup­ci­jos ty­ri­mo sky­riaus pro­ku­ro­ras Ro­mas Ja­se­vi­čius.

„Iš ki­tų ky­ši­nin­ka­vi­mo by­lų ši iš­sis­ki­ria ypa­tin­gu kal­ti­na­mų­jų įžū­lu­mu ir ci­niz­mu. Ky­šio iš vai­ruo­to­jo par­ei­gū­nai rei­ka­la­vo ne­kreip­da­mi dė­me­sio, kad su­stab­dy­ta­me au­to­mo­bi­ly­je sė­di dar ke­li vy­riš­kio ar­ti­mie­ji, vė­liau lau­kė, kol jam bus į sąs­kai­tą per­ves­ti pi­ni­gai ir pa­tys jį nu­ve­žė iki ban­ko­ma­to“, – sa­kė R. Ja­se­vi­čius. Pro­ku­ro­ras džiau­gė­si, kad vai­ruo­to­jas at­li­ko pi­lie­ti­nę par­ei­gą ir apie ky­šio rei­ka­la­vi­mą pra­ne­šė po­li­ci­jai, o Klai­pė­dos aps­kri­ties VPK Im­uni­te­to sky­riaus par­ei­gū­nai pro­fe­sio­na­liai at­li­ko iki­teis­mi­nį ty­ri­mą.