Dėl Kristinos Brazauskienės kreipsis į KT
Vy­riau­sy­bė nu­spren­dė kreip­tis į Kons­ti­tu­ci­nį Teis­mą, kad jis iš­aiš­kin­tų, ar yra pa­grin­do skir­ti ne­mo­ka­mą būs­tą pre­zi­den­to naš­lei vers­li­nin­kei Kris­ti­nai Bra­zaus­kie­nei.

„Vy­riau­sy­bės pa­si­ta­ri­me pri­tar­ta, kad bū­tų kreip­ta­si į Kons­ti­tu­ci­nį Teis­mą“, – BNS ket­vir­ta­die­nį sa­kė prem­je­ro at­sto­vas spau­dai To­mas Ber­žins­kas.

Vy­riau­sy­bė Kons­ti­tu­ci­nio Teis­mo ke­ti­na klaus­ti, ar pre­zi­den­to su­tuok­ti­nio tei­sė į ne­mo­ka­mą būs­tą po ša­lies va­do­vo mir­ties nė­ra „kons­ti­tu­ciš­kai ne­pag­rįs­ta pri­vi­le­gi­ja“.

Su sū­nu­mi Vil­niu­je vieš­bu­tį val­dan­ti K.Bra­zaus­kie­nė šį mė­ne­sį pa­pra­šė Vy­riau­sy­bės per­siųs­ti są­ra­šą siū­lo­mų būs­tų, kur ji ga­lė­tų gy­ven­ti ne­mo­ka­mai.

Pre­zi­den­tū­ra ne­se­niai krei­pė­si į ants­to­lius, pra­šy­da­ma iš Tur­niš­kių pri­vers­ti­nai iš­kel­din­ti K.Bra­zaus­kie­nę. Teis­mas yra pri­pa­ži­nęs, kad pa­si­bai­gus pa­nau­dos su­tar­čiai, Al­gir­do My­ko­lo Bra­zaus­ko naš­lė Tur­niš­kė­se esan­čio­se pa­tal­po­se gy­ve­na ne­tei­sė­tai ir pri­va­lo iš­si­kraus­ty­ti.