Dėl konservatoriaus rašinio pasiskundė prokurorams
Lie­tu­vos švie­ti­mo įstai­gų, Lie­tu­vos švie­ti­mo ir Lie­tu­vos mo­ky­to­jų pro­fe­si­nės są­jun­gos krei­pė­si į Ge­ne­ra­li­nę pro­ku­ra­tū­rą pra­šy­da­mos pra­dė­ti iki­tei­si­mi­nį ty­ri­mą dėl lai­dų ve­dė­jo šou­me­no Al­gio Ra­ma­naus­ko veiks­mų ir pra­šo pa­trauk­ti šį as­me­nį bau­džia­mo­jon at­sa­ko­my­bėn.

Švie­ti­mo pro­fe­si­nės są­jun­gos ma­no, kad rug­sė­jo pra­džio­je vie­na­me in­ter­ne­to por­ta­le pa­skelb­ta­me Tė­vy­nės są­jun­gos-Lie­tu­vos krikš­čio­nių de­mo­kra­tų na­rio A.Ra­ma­naus­ko straips­ny­je „Iš­gy­ve­ni­mo va­do­vas moks­lei­viui“ tie­sio­giai kurs­to­ma ne­apy­kan­ta ir ra­gi­na­ma im­tis smur­to prieš mo­ky­to­jus, pa­tei­kia­mi „prak­ti­niai“ pa­ta­ri­mai, kaip „tei­sin­gai“ at­lik­ti smur­ti­nio po­bū­džio veiks­mus prieš mo­ky­to­jus, kad smur­tau­jan­tis as­muo iš­veng­tų tei­si­nės at­sa­ko­my­bės. Švie­ti­mo pro­fe­si­nės są­jun­gos įsi­ti­ki­nu­sios, kad „straips­nio tei­gi­niai že­mi­na mo­ky­to­jus, mo­ky­to­jų bend­ruo­me­nę bei mo­ky­to­jo pro­fe­si­ją, toks vie­šas ty­čio­ji­ma­sis iš mo­ky­to­jų yra ne­pa­tei­si­na­mas, ro­dan­tis ypa­tin­gai ci­niš­ką ir ne­pa­gar­bų straips­nio au­to­riaus po­žiū­rį ne tik į mo­ky­to­jus, bet ir į vi­suo­me­nę“.

Pro­fe­si­nėms są­jun­gos at­ro­do, kad toks straips­nis ne­ga­li bū­ti pa­tei­si­na­mas nei kaip mo­ky­to­jų dar­bo ar švie­ti­mo sis­te­mos kri­ti­ka, „nes ty­čio­ja­ma­si tie­sio­giai iš mo­ky­to­jo as­mens, o ne pa­čios švie­ti­mo sis­te­mos“.