Dėl ko gali įstrigti mokesčių reforma?
Eko­no­mis­tas Ne­ri­jus Ma­čiu­lis ma­no, kad Iš­li­ku­si pri­dė­ti­nio ver­tės mo­kes­čio (PVM) leng­va­ta cen­tra­li­zuo­tam šil­dy­mui ga­li su­stab­dy­ti Vy­riau­sy­bės pla­nuo­ja­mą mo­kes­čių pert­var­ką.

Eko­no­mis­tas Ne­ri­jus Ma­čiu­lis ma­no, kad Iš­li­ku­si pri­dė­ti­nio ver­tės mo­kes­čio (PVM) leng­va­ta cen­tra­li­zuo­tam šil­dy­mui ga­li su­stab­dy­ti Vy­riau­sy­bės pla­nuo­ja­mą mo­kes­čių pert­var­ką.

„Vals­tie­čiams“ ir kon­ser­va­to­riams su­tar­tus, kad mai­nais į bal­sus už urė­di­jų re­for­mą bus grą­žin­tas leng­va­ti­nis PVM ta­ri­fas cen­tra­li­zuo­tam šil­dy­mui, N. Ma­čiu­lis tei­gia, kad vi­sos leng­va­tos tu­ri sa­vo kai­ną. Šiuo at­ve­ju, pa­sak jo, ky­la grės­mė, kad ga­li įstrig­ti Vy­riau­sy­bės pla­nuo­ja­ma mo­kes­čių re­for­ma.

„Rei­kia at­si­min­ti, ko­dėl bu­vo nai­ki­na­mos leng­va­tos šil­dy­mui, ki­tos leng­va­tos. Tam, kad bū­tų pa­di­din­tas ne­ap­mo­kes­ti­na­mų pa­ja­mų dy­dis ma­žas pa­ja­mas gau­nan­tiems žmo­nėms, kad at­si­ras­tų leng­va­tos, ska­ti­nan­čios in­ves­ti­ci­jas, vers­lu­mą. Rei­kia su­pras­ti, kad kiek­vie­na mo­kes­ti­nė leng­va­ta tu­ri al­ter­na­ty­viuo­sius kaš­tus ir šiuo at­ve­ju PVM leng­va­ta cen­tri­niam šil­dy­mui ir karš­tam van­de­niui juos taip pat tu­ri. Tai reiš­kia, kad ga­li pa­kib­ti ant plau­ko vi­sa su­pla­nuo­ta re­for­ma, ga­li ne­di­dė­ti NPD, ne­ma­ty­si­me ki­tų su­pla­nuo­tų tei­gia­mų po­ky­čių mo­kes­čių sri­ty­je“, – BNS sa­kė „Swed­bank“ vy­riau­sia­sis eko­no­mis­tas N. Ma­čiu­lis.

Jis tei­gė ne­be­sis­te­bin­tis, kad dėl PVM leng­va­tos šil­dy­mui yra vis per­si­gal­vo­ja­ma, nes tai kas­met vyks­ta pa­sta­ruo­sius pen­ke­rius me­tus. Ta­čiau, anot jo, ši leng­va­ta yra ne­efek­ty­vi.

„So­cia­li­ne ir eko­no­mi­ne pra­sme tai yra la­bai ne­efek­ty­vi leng­va­ta, ja nau­do­ja­si ne­di­de­lė ša­lies gy­ven­to­jų da­lis ir tų tiks­lų ga­li­ma pa­siek­ti ki­tais ins­tru­men­tais – di­di­nant kom­pen­sa­ci­jų apim­tį ir ap­rėp­tį“, – tei­gė jis.

Pa­sak jo, keis­tai at­ro­do ir pats po­li­ti­kų su­si­ta­ri­mas, „kuo­met ant vie­nos lėkš­tu­tės sta­to­mi vi­siš­kai ne­su­si­ję klau­si­mai“.

Prem­je­ras Sau­lius Skver­ne­lis an­tra­die­nį tei­gė, kad leng­va­ti­nis PVM ta­ri­fas bus ne 9 proc. kaip anks­čiau, ta­čiau nau­jo mo­kes­čio dy­džio ne­nu­ro­dė. Anot N. Ma­čiu­lio, nė­ra skir­tu­mo, ko­kį dy­dį pla­nuo­ja­ma pa­si­rink­ti, mat dėl to mo­kes­čių sis­te­ma skaid­res­nė ne­taps.

„Ne­ma­nau, kad mo­kes­čių sis­te­ma pa­si­da­ry­tų skaid­res­nė ar efek­ty­ves­nė, jei at­si­ras­tų tar­pi­nis va­rian­tas kaž­kur per vi­du­rį tarp 9 proc. ir 21 proc.“, – tei­gė jis.

Skai­čiuo­ta, kad dėl PVM leng­va­tos šil­dy­mui pa­nai­ki­ni­mo vals­ty­bės biu­dže­tas kas­met su­rink­tų pa­pil­do­mus 30 mln. eu­rų, tuo me­tu dėl miš­kų urė­di­jų re­for­mos pla­nuo­ta kas­met su­tau­py­ti 13 mln. eu­rų.

Prem­je­ras S. Skver­ne­lis an­tra­die­nį par­eiš­kė, kad Vy­riau­sy­bė už kon­ser­va­to­rių bal­sus dėl urė­di­jų pert­var­kos svars­tys ga­li­my­bę grą­žin­ti PVM leng­va­tą šil­dy­mui, ta­čiau kad leng­va­tos ta­ri­fas bus ki­tas nei bu­vę 9 pro­cen­tai.