Dėl kibernetinių atakų buvo sutrikusi Registrų centro veikla
Dėl tre­čia­die­nį vyk­dy­tų ki­ber­ne­ti­nių at­akų bu­vo su­tri­ku­sios kai ku­rios Re­gis­trų cen­tro pa­slau­gos – re­gis­truo­ti var­to­to­jai apie pus­va­lan­dį ne­ga­lė­jo pri­si­jung­ti prie duo­me­nų ba­zių.

„Į­ta­ria­me at­akas. Bet Re­gis­trų cen­tras nuo­lat su­si­du­ria su kom­piu­te­ri­nių vi­ru­sų at­ako­mis, dirb­da­mi nor­ma­liu re­ži­mu mes per va­lan­dą su­val­do­me apie 40 tūks­tan­čių in­ci­den­tų“, – BNS sa­kė Re­gis­trų cen­tro at­sto­vas spau­dai And­rius Pe­trai­tis.

Anot jo, dėl at­akų re­gis­truo­ti var­to­to­jai ne­ga­lė­jo pri­si­jung­ti nuo 9 val. iki 9 val. 30 mi­nu­čių. Cen­tro in­for­ma­ci­nių tech­no­lo­gi­jų spe­cia­lis­tai įta­ria, kad vyk­dy­tos va­di­na­mos DDoS at­akos, kai siun­čia­ma dau­gy­bė užk­lau­sų iš įvai­rių in­ter­ne­to taš­kų sie­kiant su­trik­dy­ti in­ter­ne­to pus­la­pio vei­ki­mą.

Re­gis­trų cen­tras tu­ri In­for­ma­ci­nės sau­gos ope­ra­ci­jų cen­trą, dir­ban­tį vi­są par­ą – anot A.Pe­trai­čio, įstai­ga svars­to stip­rin­ti sau­gu­mą.

„Be abe­jo, di­din­si­me dar la­biau tą sau­gu­mą, ti­krai jį už­ti­kri­na­me ir iki šiol, bet jį di­din­si­me“, – pa­ti­ki­no at­sto­vas.

Na­cio­na­li­nio ki­ber­ne­ti­nio sau­gu­mo cen­tro va­do­vas Rim­tau­tas Čer­niaus­kas Sei­me žur­na­lis­tams tre­čia­die­nį pa­tvir­ti­no, jog šio­mis die­no­mis prog­ra­mi­šių at­akas pa­ty­rė ke­tu­rios vals­ty­bės ins­ti­tu­ci­jos: Sei­mas, Pre­zi­den­tū­ra, Už­sie­nio rei­ka­lų ir Tei­sin­gu­mo mi­nis­te­ri­jos. Pa­sak jo, su­val­dy­ti si­tua­ci­ją dėl at­akų prieš tink­la­la­pius ins­ti­tu­ci­joms se­kė­si skir­tin­gai.

„Si­tua­ci­ja šian­dien yra val­do­ma tiek, kiek ją ga­li­ma val­dy­ti, o tas kiek ga­li­ma val­dy­ti at­ro­do lyg ir pa­kan­ka­mai šian­dien“, – tvir­ti­no Na­cio­na­li­nio ki­ber­ne­ti­nio sau­gu­mo cen­tro va­do­vas.