Dėl karščių siūloma riboti patekimą į miškus
Dėl šio­mis die­nos ša­ly­je tvy­ran­čių karš­čių Ap­lin­kos mi­nis­te­ri­ja ke­ti­na pra­šy­ti sa­vi­val­dy­bių ap­ri­bo­ti pa­te­ki­mą į miš­kus.

Anot spe­cia­lis­tų, Lie­tu­vos miš­kuo­se di­dė­ja gais­rų pa­vo­jus. Dau­ge­ly­je urė­di­jų vy­rau­ja ket­vir­tos, kai kur – tre­čios kla­sės miš­kų gais­rin­gu­mas.

„Tuoj ne­be už kal­nų skelb­si­me di­des­nį pa­vo­jų, ma­tyt, da­lis miš­kų pa­sieks ket­vir­tą gais­rin­gu­mo kla­sę, o tai reiš­kia, kad tam ti­kros sa­vi­val­dy­bės jau tu­rės ga­li­my­bę ir mes pra­šy­si­me pa­gal tam ti­krus va­rian­tus nu­sta­ty­ti tam ti­krus ri­bo­ji­mus pa­tek­ti į miš­kus. Pa­vo­jus yra rim­tas, miš­kai yra per­džiū­vę, ir gais­ras ga­li kil­ti bet kur“, – LRT ra­di­jui sa­kė ap­lin­kos vi­ce­mi­nis­tras Li­nas Jo­naus­kas.