Dėl kabelio gedimo vėl neveikia „NordBalt“
Dėl ka­be­lio ge­di­mo vėl ne­vei­kia elek­tros jung­tis su Šve­di­ja „Nord­Balt“, ku­ri bu­vo su­ge­du­si ir pra­ėju­sią sa­vai­tę.

Elek­tros bir­žos „Nord­Pool“ tink­la­la­py­je nu­ro­do­ma, kad jung­tis su­ge­do pir­ma­die­nį va­ka­re, ją pla­nuo­ja­ma su­tai­sy­ti iki tre­čia­die­nio vi­dur­nak­čio.

„Litg­rid“ ko­mu­ni­ka­ci­jos pro­jek­tų va­do­vė Gab­rie­lė Klu­sie­nė BNS tei­gė, kad ka­be­lis su­ge­do Šve­di­jos pu­sė­je, ta­čiau dau­giau de­ta­lių kol kas ne­ži­no­ma.

„Lie­tu­vos ener­gi­jos ga­my­bos“ at­sto­vas Va­len­tas Ne­vie­ra BNS tei­gė, kad dėl jung­ties ge­di­mo an­tra­die­nį ry­te bu­vo ak­ty­vuo­tas Kruo­nio hid­roa­ku­mu­lia­ci­nės elek­tri­nės re­zer­vas.

„Šian­dien ry­ti­nio pi­ko me­tu nuo 6.10 val. iki maž­daug 8 val. bu­vo ak­ty­vuo­tas vie­nas elek­tri­nės ag­re­ga­tas“, – BNS sa­kė V.Ne­vie­ra.

Pa­sak jo, kol kas ne­pla­nuo­ja­ma įjung­ti 9-ojo Lie­tu­vos elek­tri­nės blo­ko.

„Nord­Balt“ bu­vo su­ge­du­si ir pra­ėju­sią sa­vai­tę – ji ne­vei­kė maž­daug par­ą nuo ket­vir­ta­die­nio iki penk­ta­die­nio. Tuo­met, pa­skui G.Klu­sie­nės, at­si­jun­gė val­dy­mo sis­te­ma Nyb­ru elek­tros kei­tik­ly­je ir jung­tis ne­vei­kė, kol sis­te­ma bu­vo vėl įjung­ta.

Sau­sio vi­du­ry­je su­ge­dus jung­čiai, elek­tra tarp Šve­di­jos ir Lie­tu­vos ne­bu­vo tie­kia­ma sa­vai­tę, o sau­sio pra­džio­je jung­tis ne­vei­kė 12 va­lan­dų.

„Nord­Balt“ nuo pra­ėju­sių me­tų lie­pos vi­du­rio vei­kia įpras­tu re­ži­mu. 550 mln. eu­rų ver­tės 453 ki­lo­me­trų il­gio ka­be­lį iki 2015 me­tų pa­bai­gos pa­ga­mi­no ir nu­tie­sė Šve­di­jos ABB.