Dėl K. Jucevičiaus ašarų nelies
Vi­daus rei­ka­lų mi­nis­te­ri­ja (VRM) ne­tru­kus tu­rė­tų skelb­ti kon­kur­są Fi­nan­si­nių nu­si­kal­ti­mų ty­ri­mo tar­ny­bos (FNTT) di­rek­to­riaus par­ei­goms ei­ti. Ka­den­ci­ją bai­gian­čiam da­bar­ti­niam va­do­vui Kęs­tu­čiui Ju­ce­vi­čiui ne­ke­ti­na­ma siū­ly­ti ir to­liau va­do­vau­ti šiai tar­ny­bai.

48-erių K. Ju­ce­vi­čiaus ka­den­ci­ja baig­sis ko­vo 22 die­ną. „Lie­tu­vos ži­nių“ šal­ti­nių Vy­riau­sy­bė­je tei­gi­mu, tuo­met par­ei­gū­nas tu­rės pa­lik­ti di­rek­to­riaus pos­tą. Pen­ke­rius me­tus FNTT va­do­vau­jan­tis K. Ju­ce­vi­čius pri­si­pa­ži­no nu­jau­čian­tis, kad pa­siū­ly­mo dirb­ti to­liau iš da­bar­ti­nės val­džios ne­su­lauks. Šiuo me­tu at­os­to­gau­jan­tis par­ei­gū­nas į tar­ny­bą ke­ti­na grįž­ti prieš pat ka­den­ci­jos pa­bai­gą. „Kaip tik grį­šiu at­sis­vei­kin­ti“, – sa­kė jis.

K. Ju­ce­vi­čiaus kar­je­rą FNTT nuo pat pra­džių ly­dė­jo įvai­rūs skan­da­lai.

Gi­ria kolektyvą

Į ar­tė­jan­čią veik­los FNTT pa­bai­gą K. Ju­ce­vi­čius žvel­gia fi­lo­so­fiš­kai. „Kiek­vie­na pra­džia tu­ri pa­bai­gą. At­ei­da­mas ži­no­jau, kad dirb­siu pen­ke­rius me­tus. Apie an­trą ka­den­ci­ją ti­krai ne­gal­vo­jau. Jei są­ži­nin­gai, ne­no­rė­čiau, kad man siū­ly­tų lik­ti. Aiš­ku, jei siū­ly­tų, bū­tų su­dė­tin­ga at­si­sa­ky­ti. Bet, kaip su­pran­tu, to ne­bus da­ro­ma, to­dėl šva­ria są­ži­ne ga­lė­siu iš­ei­ti“, – „Lie­tu­vos ži­nioms“ tvir­ti­no jis.

K. Ju­ce­vi­čius tei­gė FNTT veik­lą šį penk­me­tį ga­lin­tis ver­tin­ti aš­tuo­ne­tu pa­gal 10 ba­lų sis­te­mą, o pa­sku­ti­nių me­tų – de­vy­ne­tu. „Ko­lek­ty­vas dir­ba ti­krai ge­rai. Ži­no­ma, dėl kal­bų apie ga­li­mą reor­ga­ni­za­ci­ją žmo­nėms šiek tiek nu­svi­ro ran­kos. To­dėl nau­ja­jam va­do­vui ga­li bū­ti su­nku juos nu­ra­min­ti“, – spė­jo di­rek­to­rius. K. Ju­ce­vi­čiaus ži­nio­mis, kol kas vi­sos ini­cia­ty­vos pert­var­ky­ti FNTT – kal­bų ly­gio.

Tei­si­nin­ko ir eko­no­mis­to iš­si­la­vi­ni­mą tu­rin­tis par­ei­gū­nas sa­kė ieš­ko­sian­tis dar­bo pa­gal spe­cia­ly­bę. „No­rė­čiau lik­ti vals­ty­bės tar­ny­bo­je. Pats blo­giau­sias va­rian­tas bū­tų, jei tek­tų pe­rei­ti į ki­tą fron­to pu­sę – į vers­lą“, – pri­si­pa­ži­no jis.

Idė­jų gausa

Sau­sio pra­džio­je vi­daus rei­ka­lų mi­nis­tras Ei­mu­tis Mi­siū­nas už­si­mi­nė apie ke­ti­ni­mus FNTT pri­jung­ti prie Vals­ty­bi­nės mo­kes­čių ins­pek­ci­jos (VMI). Tuo­met jis aiš­ki­no, kad šio pro­ce­so ter­mi­nai ir są­ly­gos bus nu­ma­ty­ti spe­cia­lio­je vie­šą­jį sau­gu­mą už­ti­kri­nan­čių ins­ti­tu­ci­jų ge­ro­vės prog­ra­mo­je, ku­rią par­eng­ti pla­nuo­ja­ma per pus­me­tį. Kal­bė­ta, jog to­kios pert­var­kos rei­kia sie­kiant di­din­ti veik­los efek­ty­vu­mą ir ma­žin­ti iš­lai­das. Ta­čiau kol prog­ra­mos nė­ra, VRM teks ieš­ko­ti nau­jo tar­ny­bos va­do­vo. FNTT di­rek­to­rių pen­ke­rių me­tų ka­den­ci­jai ski­ria ir at­lei­džia vi­daus rei­ka­lų mi­nis­tras. Jam šios tar­ny­bos va­do­vas yra tie­sio­giai pa­val­dus ir at­skai­tin­gas.

Kęs­tu­tis Ju­ce­vi­čius: „Kaip tik grį­šiu at­sis­vei­kin­ti. Šva­ria są­ži­ne ga­lė­siu iš­ei­ti.“

Ini­cia­ty­vų su­jung­ti FNTT ir VMI anks­čiau taip pat ne­trū­ko. 2010 me­tų sau­sį to­kią idė­ją bu­vo iš­kė­lu­si pre­zi­den­tė Da­lia Gry­baus­kai­tė. Tuo­me­tė kon­ser­va­to­riaus And­riaus Ku­bi­liaus va­do­vau­ja­ma Vy­riau­sy­bė ža­dė­jo įgy­ven­din­ti su­ma­ny­mą, ta­čiau pa­ža­do ne­te­sė­jo. 2014-ai­siais prie šio klau­si­mo grį­žo Al­gir­do But­ke­vi­čiaus Vy­riau­sy­bė. Tuo­met bū­ta pa­siū­ly­mų FNTT jung­ti ne tik su VMI, bet ir su Spe­cia­lių­jų ty­ri­mų tar­ny­ba (STT).

Va­do­vų skandalas

Di­rek­to­riu­mi, lai­mė­jęs kon­kur­są, K. Ju­ce­vi­čius ta­po 2012-ųjų ko­vą, per pa­tį va­di­na­mo­jo FNTT va­do­vų skan­da­lo įkarš­tį. Nau­jo­jo tar­ny­bos vai­ri­nin­ko pri­rei­kė, kai tuo­me­tis vi­daus rei­ka­lų mi­nis­tras Rai­mun­das Pa­lai­tis iš FNTT di­rek­to­riaus par­ei­gų at­lei­do Vi­ta­li­jų Gai­lių (da­bar – Sei­mo na­rys) ir jo pa­va­duo­to­ją Vy­tau­tą Gir­ža­dą. Pre­teks­tas bu­vo ne­va nu­te­kin­ta in­for­ma­ci­ja apie ban­kru­tuo­jan­tį „Sno­ro“ ban­ką. A. Ku­bi­lius vi­sa tai pa­va­di­no klai­da ir par­agi­no pre­zi­den­tę at­leis­ti pa­tį mi­nis­trą. Ta­čiau ša­lies va­do­vė ap­sisp­ren­dė ne­ten­kin­ti A. Ku­bi­liaus tei­ki­mo.

R. Pa­lai­čio sku­bė­ji­mas skelb­ti FNTT va­do­vo kon­kur­są ir nu­ga­lė­to­ju pri­pa­žin­ti K. Ju­ce­vi­čių bu­vo įver­tin­tas ne­igia­mai. Vy­riau­sy­bė ra­gi­no at­šauk­ti kon­kur­są, ta­čiau mi­nis­tras ne­pak­lau­sė. V. Gai­lius ir V. Gir­ža­das vė­liau per teis­mus įro­dė, kad iš tar­ny­bos bu­vo at­leis­ti ne­tei­sė­tai. V. Gai­lius į anks­tes­nes par­ei­gas ne­grį­žo – pa­te­ko į Sei­mą, o V. Gir­ža­das FNTT dir­ba iki šiol.

Prieš­prie­ša su S. Skver­ne­liu

Ne­su­sik­los­tė K. Ju­ce­vi­čiaus san­ty­kiai ir su da­bar­ti­niu prem­je­ru, bu­vu­siu vi­daus rei­ka­lų mi­nis­tru Sau­liu­mi Skver­ne­liu. Prieš­prie­ša at­si­ra­do 2014-ųjų ru­de­nį, ki­lus klau­si­mų dėl K. Ju­ce­vi­čiaus pa­ti­ki­mu­mo. Tuo­met jis bu­vo apk­laus­tas STT kaip spe­cia­lu­sis liu­dy­to­jas, at­lie­kant iki­teis­mi­nį ty­ri­mą bu­vu­sio ad­vo­ka­to Ju­ze­fo Ko­zu­bovs­kio by­lo­je. VRM pra­dė­jo tar­ny­bi­nį pa­ti­kri­ni­mą. K. Ju­ce­vi­čius lai­ki­nai ne­te­ko tei­sės dirb­ti su slap­ta in­for­ma­ci­ja. At­lie­kant ty­ri­mą dėl pa­ti­ki­mu­mo FNTT va­do­vą no­rė­ta pa­ti­krin­ti po­lig­ra­fu, ta­čiau jis ne­su­ti­ko. Fak­tams ne­pa­sit­vir­ti­nus par­ei­gū­nui grą­žin­ta tei­sė dirb­ti su slap­ta in­for­ma­ci­ja.

2015 me­tų lap­kri­tį S. Skver­ne­lis, ga­vęs K. Ju­ce­vi­čiaus veik­los ver­ti­ni­mo re­zul­ta­tus, su­ma­ži­no jo kva­li­fi­ka­ci­nę ka­te­go­ri­ją. Ta­čiau per­nai ge­gu­žę Vil­niaus apy­gar­dos ad­mi­nis­tra­ci­nis teis­mas pa­nai­ki­no tuo­me­čio mi­nis­tro įsa­ky­mą ir įpa­rei­go­jo iš nau­jo įver­tin­ti FNTT di­rek­to­riaus kva­li­fi­ka­ci­ją. Be to, VRM nu­ro­dy­ta su­mo­kė­ti K. Ju­ce­vi­čiui su­ma­žin­tos al­gos da­lį – apie 150 eu­rų per mė­ne­sį – ir dels­pi­ni­gius.

FNTT įkur­ta 2002 me­tais, kai bu­vo pert­var­ky­tas Mo­kes­čių po­li­ci­jos de­par­ta­men­tas prie Vi­daus rei­ka­lų mi­nis­te­ri­jos. Šiuo me­tu tar­ny­ba tu­ri 347 dar­buo­to­jus: 189 sta­tu­ti­nius par­ei­gū­nus, 111 vals­ty­bės tar­nau­to­jų, 47 as­me­nys dir­ba pa­gal dar­bo su­tar­tis.