Dėl jūrininkų pagrobimo pradėtas ikiteisminis tyrimas
Lie­tu­vos kri­mi­na­li­nės po­li­ci­jos biu­ras tre­čia­die­nį pra­dė­jo iki­teis­mi­nį ty­ri­mą dėl prie Ni­ge­ri­jos kran­tų už­pul­to lai­vo ir pa­grob­tų dvie­jų Lie­tu­vos jū­ri­nin­kų.

Ty­ri­mas pra­dė­tas pa­gal pi­ra­ta­vi­mą reg­la­men­tuo­jan­tį Bau­džia­mo­jo ko­dek­so straips­nį. Ko­dek­sas už to­kį nu­si­kal­ti­mą nu­ma­to lais­vės at­ėmi­mą nuo ket­ve­rių iki aš­tuo­ne­rių me­tų, pra­ne­šė Po­li­ci­jos de­par­ta­men­tas.

Šiuo me­tu at­lie­ka­mi pir­mi­niai pro­ce­si­niai veiks­mai, ren­kant vi­są su šiuo nu­si­kal­ti­mu su­si­ju­sią in­for­ma­ci­ją.

Ni­ge­ri­jos uos­to prie­igo­se pir­ma­die­nį pa­grob­ti du Lie­tu­vos ir du Ukrai­nos jū­rei­viai, an­tra­die­nį pra­ne­šė Lie­tu­vos Vy­riau­sy­bė. Pa­grob­ti jū­rei­viai bu­vo iš­vež­ti ne­ži­no­ma kryp­ti­mi. Lai­vas už­pul­tas Port Har­cour­to uos­to prie­igo­se. Ba­ha­mų sa­lo­se re­gis­truo­tas lai­vas plau­kė su Ko­mo­rų sa­lų vė­lia­va. Iš vi­so lai­ve bu­vo 16 Lie­tu­vos pi­lie­čių. Di­džią­ją da­lį lai­vo įgu­los su­da­rė Lie­tu­vos ir Ukrai­nos pi­lie­čiai. Pa­grob­tas lai­vo ka­pi­to­nas Ukrai­nos pi­lie­tis, pir­ma­sis jo pa­va­duo­to­jas Lie­tu­vos pi­lie­tis ir dar du jū­rei­viai.

Pa­gal Vy­riau­sy­bės tu­ri­mą in­for­ma­ci­ją, lai­vas bu­vo už­pul­tas pir­ma­die­nio va­ka­rą. Pa­grob­ti jū­rei­viai bu­vo iš­vež­ti ne­ži­no­ma kryp­ti­mi. Nu­ro­do­ma, kad Už­sie­nio rei­ka­lų mi­nis­te­ri­ja pa­lai­ko ry­šį su jū­rei­vius įdar­bi­nu­sia įmo­ne ir su­si­sie­kė su lai­vo įgu­la. Gau­tais duo­me­ni­mis, šiuo me­tu lai­ve li­ku­siai įgu­lai pa­vo­jus ne­gre­sia.