Dėl Jono Miliaus atleidimo kreipėsi į Konstitucinį Teismą
Vil­niaus apy­gar­dos ad­mi­nis­tra­ci­nis teis­mas ket­vir­ta­die­nį nu­spren­dė kreip­tis į Kons­ti­tu­ci­nį Teis­mą, kad jis iš­aiš­kin­tų, ar Vy­riau­sy­bė tei­sė­tai at­lei­do Vals­ty­bi­nės mais­to ir ve­te­ri­na­ri­jos va­do­vą Jo­ną Mi­lių.

„Teis­mas, iš­nag­ri­nė­jęs by­lą, su­abe­jo­jo Lie­tu­vos Res­pub­li­kos Vy­riau­sy­bės tiek pro­to­ko­li­niu nu­ta­ri­mu, tiek nu­ta­ri­mu at­leis­ti J.Mi­lių iš tar­ny­bos ir krei­pė­si į Lie­tu­vos Res­pub­li­kos Kons­ti­tu­ci­nį Teis­mą, kad jis iš­aiš­kin­tų, ar mi­nė­ti gin­či­ja­mi Vy­riau­sy­bė spren­di­mai ne­prieš­ta­rau­ja tiek Lie­tu­vos Vy­riau­sy­bės įsta­ty­mui, tiek Lie­tu­vos Res­pub­li­kos Kons­ti­tu­ci­jai“, – žur­na­lis­tams sa­kė tei­sė­jas Arū­nas Ka­mins­kas.

Teis­mo spren­di­mas kreip­tis į Kons­ti­tu­ci­nį Teis­mą yra ne­skun­džia­mas.

Vy­riau­sy­bė J.Mi­lių at­lei­do spa­lio pra­džio­je. Vy­riau­sy­bės at­sto­vai tei­gia, kad at­lei­di­mo pa­grin­das bu­vo ne­pri­ta­ri­mas veik­los at­as­kai­tai. J.Mi­lius tei­gia, kad at­as­kai­ta Vy­riau­sy­bė­je net ne­bu­vo svars­ty­ta, o at­lei­di­mą lė­mė po­li­ti­niai mo­ty­vai.

Teis­mas by­lo­je liu­dy­to­jais apk­lau­sė bu­vu­sį vi­daus rei­ka­lų mi­nis­trą To­mą Ži­lins­ką ir bu­vu­sią že­mės ūkio mi­nis­trę Vir­gi­ni­ją Bal­trai­tie­nę.

Tei­sė­sau­ga J.Mi­liui yra par­eiš­ku­si įta­ri­mus pikt­nau­džia­vi­mu tar­ny­ba ir do­ku­men­tų klas­to­ji­mu. Spe­cia­lių­jų ty­ri­mų tar­ny­ba ti­ria įta­ri­mus, kad šal­dy­tus mais­to pro­duk­tus ga­mi­nan­ti Kau­no bend­ro­vė „Ju­dex“ per par­la­men­ta­rą „tvar­kie­tį“ Pe­trą Gra­žu­lį sie­kė pa­veik­ti Mais­to ir ve­te­ri­na­ri­jos tar­ny­bą, jog ši ne­skir­tų nuo­bau­dų už pa­žei­di­mus. P.Gra­žu­lis apk­laus­tas spe­cia­liuo­ju liu­dy­to­ju.

J.Mi­lius sa­vo kal­tę ka­te­go­riš­kai ne­igia.