Dėl J. Pagojaus patarimą duos teisininkai
Lai­ki­na­sis prem­je­ras so­cial­de­mo­kra­tas Al­gir­das But­ke­vi­čius tei­gia da­vęs tei­si­nin­kams pa­ve­di­mą iš­aiš­kin­ti, ar ga­li­ma ir ko­kiu bū­du iš Vals­ty­bi­nei var­to­to­jų tei­sių ap­sau­gos tar­ny­bos (VVTA) va­do­vo par­ei­gų at­leis­ti ne­blai­vų prie vai­ro su­čiup­tą Ju­lių Pa­go­jų.

Per Vy­riau­sy­bės va­lan­dą Sei­me li­be­ra­las Eu­ge­ni­jus Gent­vi­las A. But­ke­vi­čiaus klau­sė, ko­kia jo po­zi­ci­ja dėl J. Pa­go­jaus, ar pla­nuo­ja­ma, ka­da ir ko­kiu pa­grin­du su­si­komp­ro­mi­ta­vu­sį po­li­ti­ką iš par­ei­gų. „Aš pri­ta­riu jū­sų po­zi­ci­jai, kad J. Pa­go­jus ne­ga­li va­do­vau­ti VVTA“, – kreip­da­ma­sis į prem­je­ra sa­kė E. Gent­vi­las. A. But­ke­vi­čius pri­mi­nė, kad va­kar, kai J. Pa­go­jus, iš­aiš­kė­jus ne­ma­lo­niems fak­tams dėl ne­blai­vu­mo, pa­li­ko tei­sin­gu­mo mi­nis­tro kė­dę, par­agi­no įver­ti­ni­mą duo­ti So­cial­de­mo­kra­tų par­ti­jos (LSDP) eti­kos sar­gus. LSDP ly­de­ris dar kar­tą pa­kar­to­jo, kad prieš siū­lant šį kan­di­da­tą į mi­nis­trus, par­ti­jos va­do­vy­bė in­for­ma­ci­jos apie jo pra­žan­gą ne­tu­rė­jo. A. But­ke­vi­čius už­si­mi­nė, kad apie tai juos anks­čiau ga­lė­jo in­for­muo­ti ir tei­sė­sau­gos or­ga­nai. „Šian­dien duo­tas pa­ve­di­mas mū­sų tei­si­nin­kas, ti­kiuo­si, at­sa­ky­mas bus ar­ti­miau­sio­mis die­no­mis“, – sa­kė A. But­ke­vi­čius. LSDP ly­de­ris dar ry­tą iš­sa­kė nuo­mo­nę, kad J. Pa­go­jus ne­tu­rė­tų lik­ti va­do­vau­ti VVTA.