Dėl įtarimų piktnaudžiavimu tarnyba, atleistas VSAT užkardos vadas Nerijus Ašmenskas
Penk­ta­die­nį iš par­ei­gų at­leis­tas pikt­nau­džia­vi­mu tar­ny­ba įta­ria­mas Vals­ty­bės sie­nos ap­sau­gos tar­ny­bos (VSAT) Alek­sand­ro Ba­raus­ko už­kar­dos va­das Ne­ri­jus Aš­mens­kas.

Tai nu­ma­tan­tį įsa­ky­mą pa­si­ra­šė pa­sie­nie­čių va­das Re­na­tas Po­žė­la, pra­ne­šė VSAT.

Va­rė­nos rink­ti­nės A.Ba­raus­ko už­kar­dos va­dą 45-erių N.Aš­mens­ką va­sa­rio 23 die­ną su­lai­kė ko­le­gos pa­sie­nie­čiai iš tos pa­čios rink­ti­nės Iki­teis­mi­nio ty­ri­mo sky­riaus.

Iš pra­džių jis bu­vo už­da­ry­tas į areš­ti­nę. Iki­teis­mi­nia­me ty­ri­me N.Aš­mens­kui par­eiš­kus įta­ri­mus pikt­nau­džia­vi­mu tar­ny­ba, jis pa­leis­tas į lais­vę.

Tuo­met pa­sie­nie­tis iš­kart su­sir­go ir pa­tei­kė pra­šy­mą at­leis­ti iš VSAT.

Sie­nos ap­sau­gos sis­te­mo­je jis tar­na­vo 22 me­tus.

„Tai, kad N.Aš­mens­kas at­leis­tas iš tar­ny­bos jo pra­šy­mu, ne­reiš­kia, kad jis tu­rės į pen­si­ją iš­ėju­siems par­ei­gū­nams su­tei­kia­mas so­cia­li­nes ga­ran­ti­jas. Pa­gal įsta­ty­mus, jei­gu pra­šy­mą skir­ti pen­si­ją pa­tei­kęs as­muo yra įta­ria­ma­sis ar­ba kal­ti­na­ma­sis bau­džia­ma­ja­me pro­ce­se, pen­si­jos sky­ri­mo pro­ce­dū­ra su­stab­do­ma iki tol, kol bus pri­im­tas spren­di­mas bau­džia­mo­jo­je by­lo­je“, – ra­šo­ma VSAT pra­ne­ši­me.

Nu­teis­tiems už ty­či­nių nu­si­kal­ti­mų pa­da­ry­mą as­me­nims par­ei­gū­nų ir ka­rių vals­ty­bi­nė pen­si­ja ne­ski­ria­ma.