Dėl įtarimų korupcija darbą prarado vienas Kelių direkcijos vadovų Daivis Zabulionis
 Dėl įta­ri­mų ko­rup­ci­ja at­leis­tas Lie­tu­vos au­to­mo­bi­lių ke­lių di­rek­ci­jos di­rek­to­riaus pa­va­duo­to­jas Dai­vis Za­bu­lio­nis.

„Įs­tai­gos, ku­ri kon­tro­liuo­ja vals­ty­bės ke­liams iš­lei­džia­mus šim­tus mi­li­jo­nų, va­do­vų re­pu­ta­ci­jos ne­ga­li tem­dy­ti net men­kiau­sias še­šė­lis“, – pra­ne­ši­me spau­dai sa­kė su­si­sie­ki­mo mi­nis­tras R.Ma­siu­lis.

Su­si­sie­ki­mo mi­nis­te­ri­ja pra­ne­šė, kad spren­di­mas dėl D.Za­bu­lio­nio pir­ma­die­nį pri­im­tas, re­mian­tis Spe­cia­lių­jų ty­ri­mų tar­ny­bos (STT) mi­nis­te­ri­jai pa­teik­ta in­for­ma­ci­ja dėl ga­li­mos jo ko­rup­ci­nės veik­los, at­ski­rų vers­lo gru­pių pro­te­ga­vi­mo, nau­do­ji­mo­si tar­ny­bi­ne pa­dė­ti­mi, vers­lo at­sto­vams tei­kiant ne­vie­šin­ti­ną in­for­ma­ci­ją.

Pir­ma­die­nį su­sik­los­čiu­sios pa­dė­ties ap­tar­ti mi­nis­tras iš­sik­vie­tė Ke­lių di­rek­ci­jos di­rek­to­rių Egi­di­jų Skro­de­nį.

Mi­nis­te­ri­ja dėl D.Za­bu­lio­nio veiks­mų ke­ti­na kreip­tis į Ge­ne­ra­li­nę pro­ku­ra­tū­rą, o Ke­lių di­rek­ci­jo­je su­for­muo­ta ko­mi­si­ja, pra­dė­tas vi­di­nis pa­ti­kri­ni­mas. Dau­giau in­for­ma­ci­jos ke­ti­na­ma pa­vie­šin­ti mi­nė­tai ko­mi­si­jai pa­tei­kus sa­vo iš­va­das.

E.Skro­de­nis BNS tei­gė, kad D.Za­bu­lio­no at­ve­jis tu­rės ne­igia­mos įta­kos di­rek­ci­jos re­pu­ta­ci­jai.

„Pir­miau­siai įta­ka tur­būt bus re­pu­ta­ci­jai. Jei­gu ins­ti­tu­ci­jai ky­la to­kių įta­ri­mų, nor­ma­lu, kad tai vei­kia ne­igia­mai ins­ti­tu­ci­ją. Mes ėmė­mės veiks­mų, at­lei­do­me ir vyk­do­me to­les­nį ty­ri­mą, kiek tai bu­vo to­li pa­žen­gę“, – BNS sa­kė E.Skro­de­nis.

Jis tei­gė kol kas ne­ga­lin­tis pa­sa­ky­ti, ar pa­na­šūs įta­ri­mai ga­li bū­ti par­eikš­ti ir ki­tiems di­rek­ci­jos dar­buo­to­jams.

E.Skro­de­nis taip pat tei­gė ne­ga­lin­tis įvar­din­ti įmo­nių, ku­rioms D.Za­bu­lio­nis ga­lė­jo teik­ti ne­vie­šą in­for­ma­ci­ją.

D.Za­bu­lio­nis aukš­tas par­ei­gas Ke­lių di­rek­ci­jo­je užė­mė nuo 2016 me­tų ko­vo vi­du­rio, iki tol jis va­do­va­vo Lie­tu­vos stan­dar­ti­za­ci­jos de­par­ta­men­tui, yra dir­bęs Vie­šų­jų pir­ki­mų tar­ny­bo­je (2010 me­tais lai­ki­nai va­do­va­vo šiai įstai­gai), Vals­ty­bi­nės mo­kes­čių ins­pek­ci­jos (VMI) vir­ši­nin­ko pa­va­duo­to­ju.

Pra­ėju­sių me­tų rug­sė­jį STT ir Ke­lių di­rek­ci­ja pa­si­ra­šė ko­rup­ci­jos pre­ven­ci­jos bend­ra­dar­bia­vi­mo su­tar­tį. Rugp­jū­čio vi­du­ry­je STT pra­dė­jo iki­teis­mi­nį ty­ri­mą dėl ga­li­mai ne­skaid­rių Šiau­lių re­gio­no ke­lių re­mon­to ir prie­žiū­ros vie­šų­jų pir­ki­mų. Dau­giau nei 9,5 tūkst. eu­rų ky­šio iš „Šiau­lių plen­to“ va­do­vų už iš­skir­ti­nių są­ly­gų su­da­ry­mą lai­mė­ti vie­šuo­sius pir­ki­mus, ku­rių ver­tė vir­ši­ja 1,5 mln. eu­rų, pa­ėmi­mu įta­ria­mas Lie­tu­vos au­to­mo­bi­lių ke­lių di­rek­ci­jos sky­riaus ve­dė­jas Ar­tū­ras Auš­ra.

Šiuo me­tu Ke­lių di­rek­ci­jos di­rek­to­riaus pa­va­duo­to­jais taip pat dir­ba Juo­zas Ged­vi­las, Dai­nius Miš­ki­nis ir Zig­man­tas Per­ve­nec­kas.