Dėl įtariamo ugniagesių išnaudojimo, nušalinama dalis PAGD vadovybės
Vi­daus rei­ka­lų mi­nis­tras Ei­mu­tis Mi­siū­nas nu­ro­dė nuo par­ei­gų nu­ša­lin­ti tris aukš­tas par­ei­gas ei­nan­čius Prieš­gais­ri­nės ap­sau­gos ir gel­bė­ji­mo de­par­ta­men­to (PAGD) par­ei­gū­nus, ku­rie ga­lė­jo ban­dy­ti pa­veik­ti pa­val­di­nius ne­liu­dy­ti pa­ti­kri­ni­me dėl pikt­nau­džia­vi­mo tar­ny­ba.

Vi­daus rei­ka­lų mi­nis­te­ri­jo­je šiuo me­tu at­lie­ka­mas tar­ny­bi­nis pa­ti­kri­ni­mas dėl ga­li­mo ug­nia­ge­sių iš­nau­do­ji­mo. Anot mi­nis­te­ri­jos, vaiz­duo įra­šuo­se yra už­fik­suo­ta, kaip ug­nia­ge­siai kei­čia pa­dan­gas, kaip įta­ria­ma, sa­vo vir­ši­nin­kų, jų gi­mi­nai­čių au­to­mo­bi­liams.

„Gau­ta in­for­ma­ci­jos, kad, at­lie­kant tar­ny­bi­nį pa­ti­kri­ni­mą dėl ga­li­mo pikt­nau­džia­vi­mo tar­ny­ba, PAGD par­ei­gū­nai ga­lė­jo ban­dy­ti pa­veik­ti pa­val­di­nius ne­liu­dy­ti VRM Ko­rup­ci­jos pre­ven­ci­jos ir vi­daus ty­ri­mų sky­riaus spe­cia­lis­tams“, – ra­šo­ma penk­ta­die­nį pa­skelb­ta­me mi­nis­te­ri­jos pra­ne­ši­me spau­dai.

PAGD vir­ši­nin­ko pa­va­duo­to­jas Vy­gan­das Kur­ku­lis pa­sip­ra­šė at­lei­džia­mas iš par­ei­gų sa­vo no­ru be iš­ei­ti­nių kom­pen­sa­ci­jų. Spe­cia­lio­sios prieš­gais­ri­nės gel­bė­ji­mo val­dy­bos vir­ši­nin­ką Aloy­zą Ba­ra­dins­ką ir vir­ši­nin­ko pa­va­duo­to­ja Val­dą Vi­soc­ką nuo par­ei­gų nu­ša­lin­ti iki ty­ri­mo pa­bai­gos tu­rės de­par­ta­men­to va­do­vas Kęs­tu­tis Lu­ko­šius, pra­ne­šė Vi­daus rei­ka­lų mi­nis­te­ri­ja.

„Nu­vi­lia, kad šiais lai­kais vis dar su­si­du­ria­me su su­nkiai su­pran­ta­mo­mis si­tua­ci­jo­mis. No­riu pa­drą­sin­ti vi­sus par­ei­gū­nus ne­to­le­ruo­ti pikt­nau­džia­vi­mo tar­ny­ba. Nuo­sek­liai šva­rin­si­me vi­są vi­daus rei­ka­lų sis­te­mą, su ma­ni­mi ti­krai nie­kas „ne­su­si­tars“ ir „ne­sut­var­kys“ jo­kių rei­ka­lų“, – pra­ne­ši­me spau­dai tei­gė E.Mi­siū­nas.