Dėl iššvaistytų lėšų energetikos sektoriuje premjeras kreipsis į prokurorus
Prem­je­ras Al­gir­das But­ke­vi­čius sa­ko ke­ti­nan­tis kreip­tis į pro­ku­ro­rus dėl bu­vu­sios Vy­riau­sy­bės val­dy­mo me­tu ne­va iš­švais­ty­tų lė­šų elek­tros ener­ge­ti­kos sek­to­riu­je. 

Tai jis par­eiš­kė po to, kai Sei­mo ko­mi­si­ja tre­čia­die­nį aps­vars­tė Kai­nų ko­mi­si­jos au­di­to iš­va­das, jog trys ša­lies ener­ge­ti­kos įmo­nės 2010-2012 me­tais ne pa­gal pa­skir­tį pa­nau­do­jo dau­giau nei 400 mln. li­tų.

Tuo tar­pu „Lie­tu­vos ener­gi­jos ga­my­bos“ va­do­vas tei­gia, kad įmo­nės va­do­vy­bė ne­ga­li at­sa­ky­ti už lė­šas, nes tuo me­tu va­do­va­vo ki­ti as­me­nys. Be to, pa­sak jo, in­for­ma­ci­jai ne­su­tei­kia­ma iš­sa­mi in­for­ma­ci­ja.

„Per ke­le­tą me­tų nie­kas ne­kon­tro­lia­vo to sek­to­riaus - iki 2012 me­tų im­ti­nai, są­nau­dų nie­kas ne­ti­kri­no įmo­nių, ku­rios ga­mi­no elek­tros ener­gi­ją, tai da­bar no­ri pa­si­tei­sin­ti. Aš ma­nau, kad bus kreip­ta­si į pro­ku­ra­tū­rą, bus ap­tar­ta po­li­ti­nė­je ta­ry­bo­je, ko­dėl tuo lai­ko­tar­piu tam ti­krų pir­čių iš­lai­ky­mo iš­lai­dos bu­vo įskai­čiuo­tos į elek­tros ener­gi­jos kai­ną ir ki­ti da­ly­kai“, - ket­vir­ta­die­nį in­ter­viu Ži­nių ra­di­jui sa­kė A.But­ke­vi­čius.

Par­la­men­ti­nės Ener­ge­ti­kos ko­mi­si­jos, ku­ri tre­čia­die­nį iš­klau­sė Kai­nų ko­mi­si­jos au­di­to iš­va­das ir įmo­nių va­do­vų pa­aiš­ki­ni­mus, va­do­vas Kęs­tu­tis Dauk­šys sa­ko, kad 2010-2012 me­tais bu­vo pa­da­ry­ta daug spren­di­mų, dėl ku­rių au­go elek­tros kai­na.

„2010-2012 me­tais bu­vo pa­da­ry­ta daug to­kių da­ly­kų, ku­rie ryš­kiai pa­bran­gi­no žmo­nėms elek­trą. ATL (apy­var­ti­niai tar­šos lei­di­mai - BNS) nu­pirk­ti per bran­giai, da­bar nu­ra­ši­nė­ja­mi, ru­siš­ka elek­tra nu­pirk­ta ir par­duo­ta kaip Elek­trė­nų ga­my­bos. Yra ir keis­tų da­ly­kų, pa­vyz­džiui, kaž­kas va­žia­vo į ke­lio­nę į Azi­ją, o už tai mo­kė­jo elek­tros var­to­to­jai, o taip ne­tu­rė­tų bū­ti“, - tre­čia­die­nį po ko­mi­si­jos po­sė­džio, ku­ria­me svars­ty­tos Kai­nų ko­mi­si­jos ini­ci­juo­tų 3 įmo­nių pa­ti­kri­ni­mų at­as­kai­tos, BNS sa­kė K.Dauk­šys.

Pa­sak par­la­men­ta­ro, iš­švais­ty­tos su­mos yra „ne­men­kos“: „Bend­ro­je su­mo­je per ener­ge­ti­kos įmo­nes (da­bar­ti­nės „Lie­tu­vos ener­gi­jos ga­my­ba“, „Les­to“ ir „Litg­rid“ - BNS) per­mo­kė­ta apie 300 mln. li­tų, o dar 120 mln. li­tų - dėl ne­tin­ka­mo ATL pir­ki­mo“.

„Lie­tu­vos ener­gi­jos ga­my­bos“ at­ve­ju apie 52 mln. li­tų yra dėl ne­tei­sin­go elek­tros ener­gi­jos nu­pir­ki­mo ir par­da­vi­mo. Dar apie 47 mln. li­tų - dėl ki­tų da­ly­kų: dėl ne­tei­sin­gų pir­ki­mų, kad ta­ri­fe at­si­ra­do pa­slau­gos, ku­rios ne­tu­rė­jo bū­ti“, - aiš­ki­no K.Dauk­šys.

Pa­sak jo, da­lis šių lė­šų jau grą­ži­na­ma var­to­to­jams. „Dėl tų 47 mln. li­tų - jų grą­ži­ni­mas nu­ma­ty­tas ki­tais me­tais“, - tei­gė K.Dauk­šys.

„Lie­tu­vos ener­gi­jos ga­my­bos“ va­do­vas Juo­zas Bart­lin­gas sa­ko, kad bū­ti­na aiš­kin­tis ap­lai­džius bend­ro­vės val­dy­mo, VIAP lė­šų nau­do­ji­mo klau­si­mus, ta­čiau kar­tu pa­brė­žia, kad da­bar­ti­niai va­do­vai tuo me­tu jo­je ne­dir­bo.

J.Bart­lin­gas BNS tei­gė ne­ga­lin­tis pa­aiš­kin­ti anks­tes­nių įmo­nės iš­lai­dų, ta­čiau, anot jo, eg­zo­tiš­kų ke­lio­nių iš­lai­dos su­da­ro tik ma­žą da­lį ne­tin­ka­mai pa­nau­do­tų lė­šų.

„Paaiš­kin­ti ki­tų pa­žiū­rų ir ver­ty­bių as­me­nų, tuo­met va­do­va­vu­sių Lie­tu­vos elek­tri­nei, eg­zo­tiš­kas ke­lio­nes ir pa­na­šias kaž­ko­dėl tik da­bar pri­si­min­tas pen­ke­rių me­tų se­nu­mo iš­lai­das, su ku­rio­mis da­bar­ti­niai va­do­vai ne­tu­ri nie­ko bend­ra, nė­ra leng­va. Juo­lab, kad šios są­nau­dos su­da­ro ma­žiau nei šim­tą­ją pro­cen­to vi­sos ne­pri­pa­žin­tos su­mos“, - tei­gė bend­ro­vės va­do­vas.

Pa­sak jo, 2010-2012 me­tais va­do­vau­ta­si tuo­met ga­lio­ju­siu VIAP ap­ra­šu, apy­var­ti­nių tar­šos lei­di­mų (ATL) nuo­sto­liai tuo­met ga­lė­jo bū­ti pri­ski­ria­mi ga­my­bos są­nau­doms - Kai­nų ko­mi­si­ja 2012 me­tais ne­pri­pa­ži­no ATL nuo­sto­lių, o vė­liau jais ne­be­si­do­mė­jo.

„Tik da­bar kaž­kaip su­skai­čiuo­ti ir 120 mln. li­tų dėl ne­tin­ka­mo ATL pir­ki­mo. Ta­čiau bend­ro­vė ne­tu­ri ga­li­my­bių to pa­ko­men­tuo­ti, nes iš­gir­do tik skai­čių. Kaip jis at­si­ra­do, ko­kie fak­to­riai įver­tin­ti, ar rem­ta­si fak­tiš­kai pa­nau­do­tais ATL vie­ne­tais, o ne teo­ri­niais iš­ve­džio­ji­mais, ga­liau­siai, ar tai aps­kri­tai su­si­ję su bend­ro­vės re­gu­liuo­ja­ma veik­la – mums to ži­no­ti ne­leis­ta“, - sa­kė J.Bart­lin­gas.

Pa­sak K.Dauk­šio, pa­ti­kri­ni­mas par­odė, kad „Litg­rid“ ne­tin­ka­mai į ta­ri­fą įskai­čia­vo apie 90 mln. li­tų, ku­rie var­to­to­jams bus pra­dė­ti grą­žin­ti nuo ki­tų me­tų: „Jau da­bar iš­dės­ty­ti ta­ri­fe - ma­ži­na­mos įmo­nių pa­slau­gų kai­nos. Jie per 4 me­tu grą­žins var­to­jams tuos pi­ni­gus - ma­žiau rei­kės mo­kė­ti“.

Pa­sak K.Dauk­šio, ko­mi­si­ja dar ne­bai­gė „Les­to“ pa­ti­kri­ni­mo.