Dėl iškeldinimo iš Turniškų Kristina Brazauskienė kreipėsi į Aukščiausiąjį Teismą
Pre­zi­den­to Al­gir­do Bra­zaus­ko naš­lė Kris­ti­na Bra­zaus­kie­nė krei­pė­si į Aukš­čiau­sią­jį Teis­mą, aps­kųs­da­ma anks­tes­nius teis­mų spren­di­mus, ku­riais įpa­rei­go­ta iš­si­kel­ti iš gy­ve­na­mų­jų pa­tal­pų Tur­niš­kė­se.

Teis­mo at­sto­vė Do­vi­lė Bru­žai­tė pir­ma­die­nį BNS sa­kė, kad A.Bra­zaus­kie­nės ad­vo­ka­tų skun­das bu­vo gau­tas pra­ėju­sią sa­vai­tę. Pra­ėju­sią sa­vai­tę bai­gė­si tri­jų mė­ne­sių ter­mi­nas, per ku­rį naš­lė ir jos ad­vo­ka­tai ga­lė­jo pa­duo­ti ka­sa­ci­nį skun­dą.

„Da­bar dėl ka­sa­ci­nio skun­do spręs at­ran­kos ko­le­gi­ja – ji spręs, pri­im­ti skun­dą, ar ne. Tai tu­rė­tų pa­aiš­kė­ti per de­šimt dar­bo die­nų“, – BNS sa­kė D.Bru­žai­tė. Skun­do tu­ri­nio ir jo rei­ka­la­vi­mų iki pri­ėmi­mo iš­spren­di­mo teis­mas ne­skel­bia.

Per­nai gruo­dį Vil­niaus apy­gar­dos teis­mas pa­skel­bė, kad pa­lie­ka ga­lio­ti spren­di­mą dėl K.Bra­zaus­kie­nės iš­kel­di­ni­mo. Naš­lės ape­lia­ci­nis skun­das bu­vo at­mes­tas.

Ta­da tei­sė­jų ko­le­gi­ja, iš­nag­ri­nė­ju­si K.Bra­zaus­kie­nės ape­lia­ci­nį skun­dą, nu­spren­dė pa­lik­ti ne­pa­keis­tą Vil­niaus mies­to apy­lin­kės teis­mo spren­di­mą, pri­im­tą per­nai ge­gu­žės 13 die­ną. Skun­du bu­vo pra­šo­ma at­mes­ti Pre­zi­den­tū­ros kan­ce­lia­ri­jos ieš­ki­nį ir pri­im­ti nau­ją spren­di­mą, ape­lian­tės nau­dai. K.Bra­zaus­kie­nė no­rė­jo, kad bū­tų pa­nai­kin­tas prieš tai su­da­ry­tas pa­nau­dos su­tar­ties punk­tas dėl 5 me­tų ir nu­sta­ty­tas 10 me­tų gy­ve­na­mų­jų pa­tal­pų Tur­niš­kė­se pa­nau­dos lai­ko­tar­pis.

Vil­niaus apy­gar­dos teis­mas kons­ta­ta­vo, kad pa­gal ga­lio­jan­tį tei­si­nį re­gu­lia­vi­mą, pre­zi­den­to ir pre­zi­den­to su­tuok­ti­nio tei­si­nis sta­tu­sas yra skir­tin­gas. A.Bra­zaus­kui bu­vo su­teik­tos gy­ve­na­mo­sios pa­tal­pos Tur­niš­kių gat­vė­je ne­ter­mi­nuo­tam lai­ko­tar­piui, jam mi­rus, su jo naš­le bu­vo su­da­ry­ta pa­nau­dos su­tar­tis 5 me­tams.

„Ji apie su­tar­ties ter­mi­ną ži­no­jo ir jam ne­prieš­ta­ra­vo“, – pa­skel­bė apy­gar­dos teis­mas.

Tei­sė­jų ko­le­gi­ja nu­sta­tė, kad pre­zi­den­to su­tuok­ti­nis, pa­gal tei­si­nį re­gu­lia­vi­mą tu­ri so­cia­li­nes ga­ran­ti­jas, vie­na iš jų – gy­ve­na­mo­sios pa­tal­pos, ta­čiau įsta­ty­mas ne­reg­la­men­tuo­ja nei pa­tal­pų dy­džio, nei kon­kre­čios vie­tos. K.Bra­zaus­kie­nei bu­vo pa­siū­ly­tas ki­tas gy­ve­na­ma­sis būs­tas, ta­čiau ji at­si­sa­kė kraus­ty­tis.

Vil­niaus mies­to apy­lin­kės teis­mas per­nai ge­gu­žės 13 die­ną vi­siš­kai pa­ten­ki­no Pre­zi­den­to kan­ce­lia­ri­jos ieš­ki­nį.

Pre­zi­den­to kan­ce­lia­ri­ja per­nai spa­lį krei­pė­si į teis­mą dėl K.Bra­zaus­kie­nės iš­kel­di­ni­mo iš vals­ty­bi­nės re­zi­den­ci­jos Tur­niš­kė­se. Toks spren­di­mas pri­im­tas po to, kai pa­si­bai­gus būs­to pa­nau­dos su­tar­čiai K.Bra­zaus­kie­nė ne­rea­ga­vo į pra­šy­mus dėl iš­si­kel­di­ni­mo iš vals­ty­bei pri­klau­san­čios re­zi­den­ci­jos.

2010 me­tais su­da­ry­ta su­tar­tis bai­gė­si 2015 me­tų spa­lį. Pre­zi­den­to kan­ce­lia­ri­ja ne­pla­na­vo, kad pa­tal­pos jai bū­tų per­duo­da­mos il­ges­niam ter­mi­nui, ir ši po­zi­ci­ja nė­ra pa­si­kei­tu­si. Re­zi­den­ci­ją nu­ma­to­ma pa­nau­do­ti vals­ty­bės reik­mėms.