Dėl Gretos Kildišienės – „valstiečių“ mūšiai ir „Facebooke“
So­cia­li­nio tink­lo „Fa­ce­book“ pa­sky­ro­je „vals­tie­čiai“ guo­džia­si: ten­ka 101 kar­tą pa­neig­ti, kad ne­tu­ri ha­re­mo. Ir su­lau­kia ko­men­ta­to­rių reak­ci­jos.

So­cia­li­nia­me tink­le „Fa­ce­book“ Lie­tu­vos vals­tie­čių ir ža­lių­jų są­jun­gos (LVŽS) pus­la­py­je vyks­ta dis­ku­si­jos. Vie­nos rim­tos, ki­tos links­mos. Kai ku­rios pa­na­šios į trolinimą. Kad ir apie ką bū­tų skel­bia­ma, daž­niau­siai dis­ku­si­ją kas nors nu­krei­pia į vie­ną šiuo me­tu la­biau­siai ap­ta­ria­mą te­mą, ku­rios he­jo­rė – Sei­mo na­rė Gre­ta Kil­di­šie­nė. Pa­lai­kan­čių ir kri­ti­kuo­jan­čių ar tro­li­nan­čių ko­men­ta­to­rių yra apy­ly­giai.

Kai LVŽS so­cia­li­nio tink­lo pus­la­py­je pa­tal­pi­no pub­li­ka­ci­ją apie vė­jo ener­gi­jos ga­my­bą Lie­tu­vo­je, pir­mie­ji ko­men­ta­rą par­ašė Lie­tu­vos li­be­ra­lai. Jie pa­klau­sė: „Svei­ki. Ar pla­nuo­ja­te įsi­gy­ti vė­ju va­ro­mų Ran­ge Rover?“ Tai užuo­mi­na į LVŽS Sei­mo frak­ci­jos va­do­vo pa­va­duo­to­jos G. Kil­di­šie­nės skan­da­lin­gą is­to­ri­ją dėl au­to­mo­bi­lio „Ran­ge Ro­ver“, ku­riuo mo­te­ris va­ži­nė­ja, nors ma­ši­na nė­ra jos nuo­sa­vy­bė.

Ne­tru­kus į li­be­ra­lų ko­men­ta­rą rea­ga­vo dar vie­ni opo­zi­ci­jos at­sto­vai – Tė­vy­nės są­jun­ga-Lie­tu­vos krikš­čio­nys de­mo­kra­tai (TS-LKD). „Svei­ki, ma­žie­ji bro­liai. Sma­gu, kad ban­do­te šmaikš­tau­ti. Sėk­mės“, – į li­be­ra­lus krei­pė­si kon­ser­va­to­riai.

LVŽS „Fa­ce­book“ pus­la­py­je pa­ko­men­ta­vo pub­li­ka­ci­ją apie sa­vo pir­mi­nin­ko Ra­mū­no Kar­baus­kio at­sa­ky­mus per spau­dos kon­fe­ren­ci­ją. Ta­da po­li­ti­kas tu­rė­jo at­rem­ti žur­na­lis­tų klau­si­mus, kas jį sie­ja su Sei­mo na­re G. Kil­di­šie­ne. Jis kal­bė­jo apie tai, kad „ri­ša tik dar­bi­niai san­ty­kiai“, pa­sa­ko­jo, ko­dėl jo šei­ma gy­ve­na sve­tur, už­ti­kri­no ne­sąs me­la­gis.

„Kaž­ka­da rei­kė­jo 101 kar­tą pa­neig­ti, kad ne­si pro­ru­siš­kas, da­bar nau­ja ban­ga: pa­neik 101 kar­tą, kad ne­tu­ri ha­re­mo“, – pa­ko­men­ta­vo „vals­tie­čiai“. Jie su­lau­kė ne­ma­žos so­cia­li­nio tink­lo var­to­to­jų reak­ci­jos. Vie­nas ko­men­ta­to­rius lin­kė­jo: „STIP­RI­BĖS, PALAIKOM„ (kal­ba ne­tai­sy­ta), tar­si pri­min­da­mas, kaip iš to­kių gra­ma­ti­nių klai­dų šai­po­si po­pu­lia­ru­sis And­rius Už­kal­nis.

„Me­la­gis ne me­la­gis, o koks skir­tu­mas. Vis tiek kai­nos ky­la, tuoj ei­si­me į par­duo­tu­ves, kaip į mu­zie­jus. Kas va­lan­dą iš Lie­tu­vos emig­ruo­ja 5 žmo­nės, o per me­tus – vi­sa Uk­mer­gė. Dar po­rą me­te­lių, tai ne­bus kam net to­kių se­ria­lų su­kti. O ga­lė­tų gal ko­kį nors nau­ją siu­že­tą?“ – nuo­gąs­tau­ja­ma vie­na­me ko­men­ta­re.

„Ka­žin, ar Ja­ki­lai­tis kvie­sis į lai­dą Bi­lo­tai­tę, kad vie­toj po­sė­džių, Af­ri­koj poil­siau­ja?“, – do­mė­jo­si ki­ta ko­men­ta­to­rė.

„Vieš­pa­tie, nors Bau­ku­tę pa­li­ko ra­my­bėj, ki­tą sa­vai­tę bus nau­ja nau­jie­na – kaž­kas dvi­ra­tį nu­si­pirks ir (...) tas „Ro­ve­ris“, – guo­dė ar guo­dė­si dar vie­na.

„Rei­kė­tų ne 101, bet 1 kar­tą aiš­kiai, kad ne­lik­tų vie­tos in­terp­re­ta­ci­joms. Ta­da vis­kas bus ok„, – ar­gu­men­ta­vo ki­tas dis­ku­si­jos da­ly­vis.

„Svei­ki, kaip se­ka­si?“, – iš sa­vo pa­sky­ros klau­sė kon­ser­va­to­riai, kai „vals­tie­čiai“ įdė­jo ko­men­ta­rą ir nuo­ro­dą į pub­li­ka­ci­ją apie LRT lai­dą „Dė­me­sio cen­tre“, per ku­rią žur­na­lis­tas Ed­mun­das Ja­ki­lai­tis ka­man­ti­nė­jo R. Kar­baus­kį dėl is­to­ri­jos apie G. Kil­di­šie­nę ir „Ran­ge Ro­ver“. Ir su­lau­kė dau­giau kaip 10 so­cia­li­nio tink­lo var­to­to­jų at­sa­ky­mų. Ta­čiau „vals­tie­čiai“ ne­at­si­lie­pė, ne­pa­ko­men­ta­vo. Dėl to kon­ser­va­to­riai su pa­šai­pa iš­reiš­kė nuo­sta­bą: „Tai pa­lau­kit, kaip čia iš­ei­na. LVŽS vi­siš­kai ne­at­sa­ki­nė­ja žmo­nėms po sa­vo įra­šais į klau­si­mas, bet mes tai sėk­min­gai da­ro­me tiek sa­vo pus­la­py­je, tiek čia. Ar čia nė­ra dar­bas, už ku­rį rei­kė­tų su­si­mo­kė­ti? Mes ži­no­me ke­lis ga­li­mus bū­dus, kaip ga­li­ma pa­siim­ti už­mo­kes­tį na­tū­ra.“

„Iš „pliat­kų“ ir kryp­tin­go šmeiž­to bei puo­li­mo se­ri­jos. Ta­čiau to­kios „is­to­ri­jos“, „skan­da­lai“ ne tik di­di­na kai ku­rių ži­niask­lai­dos prie­mo­nių „su­var­to­ji­mą“, bet ir ma­ži­na, o gai­la, žmo­nių pa­si­ti­kė­ji­mą bend­rai ži­niask­lai­da“, – vie­na­me pir­mų­jų ko­men­ta­rų, kai ši is­to­ri­ja pra­dė­ta ana­li­zuo­ti, iš da­lies – skan­da­li­zuo­ti, ak­me­nį į žur­na­lis­tų dar­žą me­tė LVŽS. Ta­čiau ži­niask­lai­dos at­sto­vai ne­rea­ga­vo ir to­liau dir­bo sa­vo dar­bą, per ku­rį bu­vo at­skleis­ta da­ly­kų, ku­rie bu­vo ban­do­mi nu­slėp­ti.

LVŽS „Fa­ce­book“ pus­la­pis tu­ri dau­giau kaip 10 tūkst. se­kė­jų. Kas ten skel­bia­ma, do­mi­na ki­tas po­li­ti­nes par­ti­jas, se­ka at­ski­ri po­li­ti­kai. Aps­kri­tai dau­gu­ma Lie­tu­vos par­ti­jų tu­ri sa­vo pus­la­pius so­cia­li­niuo­se tink­luo­se ir per juos reiš­kia­si.