Dėl gausaus sniego elektros tiekimas nutrūkęs maždaug 30 tūkst. vartotojų
Sek­ma­die­nį dėl gau­saus snie­go elek­tros tie­ki­mas bu­vo su­tri­kęs maž­daug 30 tūkst. var­to­to­jų, pra­ne­šė du­jų ir elek­tros skirs­ty­mo bend­ro­vė „E­ner­gi­jos skirs­ty­mo ope­ra­to­rius“ (ESO).

„Gau­sus snie­gas su­trik­dė elek­tros skirs­ty­mo tink­lo įren­gi­nių dar­bą. Dau­ge­ly­je vie­tų ge­di­mus lė­mė ant oro li­ni­jų nu­vir­tę me­džiai. Or­ga­ni­zuo­ja­me pa­pil­do­mas pa­jė­gas ir į ge­di­mų ša­li­ni­mą įsi­trau­kia vis dau­giau bri­ga­dų. Sie­kia­me kuo grei­čiau at­sta­ty­ti elek­tros tie­ki­mą, ta­čiau pra­šo­me ir klien­tų su­pra­ti­mo, nes ge­di­mų ša­li­ni­mo lai­kui tu­ri įta­kos dėl gau­saus snie­go su­nkiai pri­va­žiuo­ja­mi ke­liai ar ant oro li­ni­jų nu­vir­tę me­džiai“, – sa­kė ESO Elek­tros tink­lo val­dy­mo sky­riaus va­do­vas Er­vi­nas Par­ei­gis.

Sek­ma­die­nio 8 val. duo­me­ni­mis, Kau­no re­gio­ne elek­tros tie­ki­mas bu­vo su­tri­kęs 16,8 tūkst. klien­tų, iš jų dau­giau­siai – Kau­no mies­te ir ra­jo­ne (10,5 tūkst.), Jo­na­vos ra­jo­ne (3 tūkst.), Ša­kių ra­jo­ne (1,8 tūkst.), Kai­šia­do­rių ra­jo­ne (1,1 tūkst.).

Vil­niaus re­gio­ne elek­tros dau­giau­siai elek­tros ne­tu­rin­čių bu­vo Vil­niaus ra­jo­ne (9 tūkst.) ir Vil­niaus mies­te (5,3 tūkst.).