Dėl galimos R.Palaičio žalos ministerijai išaiškinimo kreiptasi į Konstitucinį Teismą
 Lie­tu­vos vy­riau­sia­sis ad­mi­nis­tra­ci­nis teis­mas (LVAT) penk­ta­die­nį su­stab­dė by­lą, ku­rio­je bu­vu­siam vi­daus rei­ka­lų mi­nis­trui Rai­mun­dui Pa­lai­čiui pri­teis­ta at­ly­gin­ti be­veik 16 tūkst. eu­rų ža­lą Vi­daus rei­ka­lų mi­nis­te­ri­jai.

LVAT at­sto­vė Ne­rin­ga Lu­ko­še­vi­čie­nė BNS sa­kė, kad kreip­ta­si į Kons­ti­tu­ci­nį Teis­mą , jo pra­šo­ma iš­aiš­kin­ti, ar Vals­ty­bės tar­ny­bos įsta­ty­mas ir ki­ti tei­sės ak­tai ne­prieš­ta­rau­ja Kons­ti­tu­ci­jai.

Kons­ti­tu­ci­nio Teis­mo pra­šo­ma iš­tir­ti, ar pa­grin­di­niam ša­lies įsta­ty­mui ne­prieš­ta­rau­ja tai, kad Vy­riau­sy­bės įsta­ty­me ne­nu­ma­ty­ta ma­te­ria­li­nė mi­nis­tro at­sa­ko­my­bė už mi­nis­te­ri­jos vi­daus ad­mi­nis­tra­vi­mą, pa­vyz­džiui, ski­riant tar­ny­bi­nes nuo­bau­das, vals­ty­bės ir sa­vi­val­dy­bės ins­ti­tu­ci­jai ir įstai­gai pa­da­ry­tą tie­sio­gi­nę ma­te­ria­li­nę ža­lą. Taip pat pra­šo­ma iš­tir­ti ir Vals­ty­bės tar­ny­bos įsta­ty­mo ati­tik­tį Kons­ti­tu­ci­jai dėl to, kad ja­me ne­nus­ta­ty­ta są­ly­ga, jog mi­nis­trams tai­ko­mi šio įsta­ty­mo straips­niai, įtvir­ti­nan­tys ma­te­ria­li­nę at­sa­ko­my­bę už tie­sio­gi­nę ma­te­ria­li­nę ža­lą, pa­da­ry­tą vals­ty­bės ir sa­vi­val­dy­bės ins­ti­tu­ci­jai ir įstai­gai ne­tei­sė­ta kal­ta vei­ka at­lie­kant mi­nis­te­ri­jos vi­daus ad­mi­nis­tra­vi­mą.

By­la LVAT bu­vo nag­ri­nė­ja­ma pa­gal R.Pa­lai­čio skun­dą.

2015 me­tų lap­kri­čio 17 die­ną Vil­niaus apy­gar­dos ad­mi­nis­tra­ci­nis teis­mas iš da­lies pa­ten­ki­no Ge­ne­ra­li­nės pro­ku­ra­tū­ros ieš­ki­nį ir iš eks­mi­nis­tro Vi­daus rei­ka­lų mi­nis­te­ri­jai pri­tei­sė 15 tūkst. 907 eu­rus tur­ti­nei ža­lai at­ly­gin­ti.

Ge­ne­ra­li­nė pro­ku­ra­tū­ra iš bu­vu­sio vi­daus rei­ka­lų mi­nis­tro pra­šė iš­ieš­ko­ti 61 tūkst. 805 eu­rus. Jos tei­gi­mu, to­kį nuo­sto­lį mi­nis­te­ri­ja pa­ty­rė dėl ne­tei­sė­tų, ty­či­nių, są­mo­nin­gų bu­vu­sio vi­daus rei­ka­lų mi­nis­tro R.Pa­lai­čio veiks­mų, kai šis iš par­ei­gų at­lei­do Vals­ty­bės tar­ny­bos de­par­ta­men­tui va­do­va­vu­sį Os­val­dą Šar­ma­vi­čių.

Šia­me teis­mo spren­di­me ra­šo­ma, kad skir­da­mas O.Šar­ma­vi­čiui tar­ny­bi­nes nuo­bau­das, R.Pa­lai­tis tu­rė­jo ir ga­lė­jo su­pras­ti, jog nuo­bau­da nė­ra pro­por­cin­ga pa­da­ry­to pa­žei­di­mo po­bū­džiui ir su­nku­mui, yra ne­adek­va­ti, to­dėl ne­tei­sė­ta.

Kaip skel­bė teis­mas, pri­imant 2010 me­tų ko­vo 9 die­nos įsa­ky­mą dėl O.Šar­ma­vi­čiaus at­lei­di­mo iš par­ei­gų, tų me­tų sau­sio 25 die­ną jau bu­vo pa­skelb­tas teis­mo spren­di­mas, „ku­ris nors ir ne­bu­vo įsi­tei­sė­jęs, pa­kan­ka­mai ap­dai­riam ir rū­pes­tin­gam as­me­niui tu­rė­jo su­kel­ti abe­jo­nių, ar yra tei­si­nis pa­grin­das tai­ky­ti griež­čiau­sią tar­ny­bi­nę nuo­bau­dą“.

Nuo 2002 me­tų de­par­ta­men­tui va­do­va­vu­sį O.Šar­ma­vi­čių tuo­me­ti­nis vi­daus rei­ka­lų mi­nis­tras R.Pa­lai­tis at­lei­do 2010 me­tų ko­vo mė­ne­sį, bet 2011 me­tais teis­mas nu­ro­dė jį grą­žin­ti į par­ei­gas ir su­mo­kė­ti kom­pen­sa­ci­ją už pri­vers­ti­nę pra­vaikš­tą. VRM teis­mo nu­ro­dy­mą įvyk­dė.

Ge­ne­ra­li­nė pro­ku­ra­tū­ra į teis­mą dėl mi­nis­te­ri­jai pa­da­ry­tos ža­los krei­pė­si ga­vu­si Vals­ty­bės kon­tro­lės pra­šy­mą. Sa­vo iš­va­do­se Vals­ty­bės kon­tro­lė kons­ta­ta­vo, kad Vi­daus rei­ka­lų mi­nis­te­ri­jai pa­val­dus Vals­ty­bės tar­ny­bos de­par­ta­men­tas ne­tei­sė­tai pa­nau­do­jo vals­ty­bės biu­dže­to lė­šas at­leis­to ir teis­mo spren­di­mu grą­žin­to į dar­bą dar­buo­to­jo – O.Šar­ma­vi­čiaus – dar­bo už­mo­kes­čiui už pri­vers­ti­nės pra­vaikš­tos lai­ką, pi­ni­gi­nei kom­pen­sa­ci­jai už ne­pa­nau­do­tas at­os­to­gas ir ne­tur­ti­nei ža­lai ap­mo­kė­ti bei ne­tei­sė­tai at­leis­tos dar­buo­to­jos iš­ei­ti­nei iš­mo­kai ap­mo­kė­ti.

Anot pro­ku­ro­rų, pa­da­ry­tus nuo­sto­lius tu­ri at­ly­gin­ti R.Pa­lai­tis, ne­tin­ka­mai at­li­kęs va­do­vo par­ei­gas. Jų tvir­ti­ni­mu, R.Pa­lai­čio sie­kis bet ko­kia kai­na ir ri­zi­ka at­leis­ti O.Šar­ma­vi­čių iš par­ei­gų bu­vo aki­vaiz­dus, nes per pus­me­tį jo at­žvil­giu bu­vo pra­dė­ti sep­ty­ni tar­ny­bi­niai pa­ti­kri­ni­mai, tad bu­vu­sio mi­nis­tro veiks­mai bu­vo są­mo­nin­gi ir ty­či­niai.

Ne­pai­sant to, kad teis­mas nu­ro­dė O.Šar­ma­vi­čių grą­žin­ti į par­ei­gas 2011 me­tų rug­sė­jį, pir­mą­ją dar­bo die­ną jis pa­tei­kė at­sis­ta­ty­di­ni­mo par­eiš­ki­mą. Po Sei­mo rin­ki­mų pa­si­kei­tus po­li­ti­nei dau­gu­mai ir Vy­riau­sy­bei, 2013-ųjų sau­sį so­cial­de­mo­kra­tas vėl bu­vo pa­skir­tas Vals­ty­bės tar­ny­bos de­par­ta­men­to di­rek­to­riu­mi ket­ve­rių me­tų ka­den­ci­jai.

Šie­met va­sa­rio 1 die­ną Vy­riau­sy­bė at­lei­do Vals­ty­bės tar­ny­bos de­par­ta­men­to va­do­vą O. Šar­ma­vi­čių pa­si­bai­gus ka­den­ci­jai. Jis bu­vo vie­nas il­giau­siai par­ei­gas ėju­sių vy­riau­sy­bi­nės ins­ti­tu­ci­jos va­do­vų.

Jis de­par­ta­men­tui su per­trau­ko­mis va­do­va­vo nuo 2002-ųjų.

Nuo 2013 me­tų Vals­ty­bės tar­ny­bos de­par­ta­men­tas pa­val­dus ne­be Vi­daus rei­ka­lų mi­nis­te­ri­jai, o Vy­riau­sy­bei, to­dėl dėl jo at­lei­di­mo ir nau­jo va­do­vo sky­ri­mo spren­džia mi­nis­trų ka­bi­ne­tas.