Dėl finansavimo sutarčių pažeidimo uždaromi 5 vaikų dienos centrai
So­cia­li­nių pa­slau­gų prie­žiū­ros de­par­ta­men­tas prie So­cia­li­nės ap­sau­gos ir dar­bo mi­nis­te­ri­jos in­for­muo­ja, kad at­li­kus vals­ty­bės biu­dže­to lė­šo­mis fi­nan­suo­ja­mų Vi­suo­me­ni­nės or­ga­ni­za­ci­jos „Vai­kai – vi­suo­me­nės da­lis“ vyk­do­mų pro­jek­tų „Vai­kų die­nos cen­tras „A­teik ir da­ly­vauk“, „Rad­vi­liš­kio vai­kų die­nos cen­tras“, „Se­dos vai­kų die­nos cen­tras“, „Bart­kuš­kio vai­kų die­nos cen­tras“, „Pir­mo­jo Aly­taus vai­kų die­nos cen­tras“, skir­tų teik­ti ne­sta­cio­na­rias die­nos so­cia­li­nės prie­žiū­ros pa­slau­gas vai­kams ir jų šei­moms, ver­ti­ni­mus, nu­spręs­ta dėl es­mi­nių su­tar­ties punk­tų pa­žei­di­mų nu­trauk­ti pro­jek­tų fi­nan­sa­vi­mą 2017 me­tams.

Atlikus veiklos vertinimus, nustatytas aplaidus buhalterinės apskaitos ir kitų dokumentų organizacijoje tvarkymas, netinkamai ir ne pagal paskirtį naudotos lėšos, neužtikrinama projektų vykdymo kokybė. Taip pat siekdama gauti finansavimą 2017 metams Visuomeninė organizacija „Vaikai – visuomenės dalis“ pateikė klaidinančią ir melagingą informaciją apie mokesčių ar socialinio draudimo įmokų mokėjimų įsipareigojimus. Nutraukus sutartį, visos lėšos privalės būti grąžintos į valstybės biudžetą, rašoma pranešime spaudai.

Taip pat Socialinių paslaugų priežiūros departamentas yra raštu kreipęsis į savivaldybių, kurių teritorijoje dirba Visuomeninės organizacijos „Vaikai – visuomenės dalis“ vaikų dienos centrai, administracijas. Vilniaus miesto, Širvintų, Alytaus ir Radviliškio raj. savivaldybių administracijų atsakingi skyriai nurodė, kad užtikrintų arba ieškotų galimybių, kaip užtikrinti dienos socialinės priežiūros paslaugų teikimą.