Dėl euro įvedimo – prieštaringi apklausų duomenys
Iki eu­ro įve­di­mo Lie­tu­vo­je li­kus kiek dau­giau nei dviems sa­vai­tėms, skir­tin­gos apk­lau­sos ro­do skir­tin­gą gy­ven­to­jų nuo­mo­nę dėl nau­jos va­liu­tos.

Lie­tu­vos ban­kas skel­bia, kad pa­gal „Be­rent Re­search Bal­tic“ apk­lau­są 53 proc. Lie­tu­vos gy­ven­to­jų pri­ta­ria eu­ro įve­di­mui. Ta­čiau or­ga­ni­za­ci­jos „Eu­ro­peans Uni­ted for De­moc­ra­cy“ už­sa­ky­ta „Bal­ti­jos ty­ri­mų“ apk­lau­sa ro­do, kad 49 proc. gy­ven­to­jų eu­ro įve­di­mui ne­pri­ta­ria.

Ša­lies cen­tri­nio ban­ko apk­lau­so­je nu­ro­do­ma, kad 53 proc. Lie­tu­vos gy­ven­to­jų pa­lan­kiai ver­ti­na eu­ro įve­di­mą, ne­pa­lan­kiai - 39 proc., o nuo­mo­nės ne­tu­ri 8 proc. Tuo tar­pu eu­ros­kep­tiš­kos or­ga­ni­za­ci­jos „Eu­ro­peans Uni­ted for De­moc­ra­cy“ apk­lau­so­je tei­gia­ma, kad Vy­riau­sy­bės spren­di­mui įves­ti eu­rą pri­ta­rė 26 proc. gy­ven­to­jų, ne­pri­ta­rė - 49 proc., nuo­mo­nės ne­tu­rė­jo 22 proc., o 3 proc. ne­at­sa­kė.

Lie­tu­vos ban­ko vi­suo­me­nės nuo­mo­nės apie eu­rą ty­ri­mas at­lik­tas lap­kri­čio 3–26 die­no­mis, apk­laus­ti 1002 žmo­nės. Apk­lau­są at­li­ko so­cio­lo­gi­nių ty­ri­mų bend­ro­vė „Be­rent Re­search Bal­tic “.

„Eu­ro­peans Uni­ted for De­moc­ra­cy“ lap­kri­čio 14-24 die­no­mis at­li­ko „Bal­ti­jos ty­ri­mai“. Apk­laus­ti 1025 gy­ven­to­jai.