Dėl dotacijos Darbo partijai kreipėsi į Konstitucinį Teismą
Lie­tu­vos vy­riau­sia­sis ad­mi­nis­tra­ci­nis teis­mas (LVAT) pir­ma­die­nį su­stab­dė Dar­bo par­ti­jos do­ta­ci­jos by­lą ir nu­ta­rė kreip­tis į Kons­ti­tu­ci­nį Teis­mą (KT).

LVAT pra­šo iš­tir­ti, ar Kons­ti­tu­ci­jai ne­prieš­ta­rau­ja Po­li­ti­nių par­ti­jų ir po­li­ti­nių kam­pa­ni­jų fi­nan­sa­vi­mo ir fi­nan­sa­vi­mo kon­tro­lės įsta­ty­mas, ne­nus­ta­tan­tis reor­ga­ni­za­vi­mo me­tu įsteig­tos nau­jos po­li­ti­nės par­ti­jos, pe­rė­mu­sios reor­ga­ni­zuo­tos po­li­ti­nės par­ti­jos tei­ses ir par­ei­gas, tei­sės gau­ti (pe­rim­ti tei­sę į) ati­tin­ka­mą vals­ty­bės biu­dže­to asig­na­vi­mų da­lį.

Į teis­mą dėl Dar­bo par­ti­jai skir­tos 2013 me­tų an­tro­jo pus­me­čio 1 mln. 771 tūkst. li­tų vals­ty­bės do­ta­ci­jos krei­pė­si Tė­vy­nės są­jun­ga-Lie­tu­vos krikš­čio­nys de­mo­kra­tai. Jų tei­gi­mu, pi­ni­gai „dar­bie­čiams“ ne­prik­lau­sė, nes po su­si­jun­gi­mo su Lei­bo­ris­tų par­ti­ja bu­vo įre­gis­truo­tas nau­jas ju­ri­di­nis as­muo, ku­ris rin­ki­muo­se ne­da­ly­va­vo.

Vil­niaus apy­gar­dos ad­mi­nis­tra­ci­nis teis­mas taip pat nu­spren­dė, kad do­ta­ci­ja par­ti­jai skir­ta ne­tei­sė­tai, nes rin­ki­muo­se da­ly­va­vu­si bu­vu­sio­ji Dar­bo par­ti­ja iš Ju­ri­di­nių as­me­nų re­gis­tro bu­vo iš­re­gis­truo­ta 2013 me­tų ge­gu­žės 14 die­ną, tad jos eg­zis­ta­vi­mas yra pa­si­bai­gęs.

Šį spren­di­mą Lie­tu­vos vy­riau­sia­jam ad­mi­nis­tra­ci­niam teis­mui aps­kun­dė ir Dar­bo par­ti­ja, ir do­ta­ci­ją sky­ru­si Vy­riau­sio­ji rin­ki­mų ko­mi­si­ja (VRK). Teis­mams kol kas ne­išsp­ren­dus klau­si­mo dėl „dar­bie­čių“ do­ta­ci­jos, par­ti­ja ją ga­vo dar du­syk - šie­met ba­lan­dį ir spa­lį. Abu­kart skir­ta po dau­giau kaip 1,7 mln. li­tų.

Dar­bo par­ti­ja 2013 me­tais su­si­jun­gė su duk­te­ri­ne Lei­bo­ris­tų par­ti­ja ir tuo­met nau­ja­sis da­ri­nys bu­vo pa­va­din­tas Dar­bo par­ti­ja (lei­bo­ris­tai). Dėl reor­ga­ni­za­ci­jos, po ku­rios for­ma­liai įsteig­tas nau­jas ju­ri­di­nis as­muo, par­ti­jos at­žvil­giu bu­vo nu­trauk­ta „juo­do­sios bu­hal­te­ri­jos“ by­la, nors par­ti­jos va­do­vai bu­vo nu­teis­ti dėl su­kčia­vi­mo. Vė­liau ru­de­nį Dar­bo par­ti­ja (lei­bo­ris­tai) po su­si­jun­gi­mo su Krikš­čio­nių par­ti­ja grį­žo prie se­no­jo pa­va­di­ni­mo.