Dėl D. Pavalkio užvirė nervų karas
Ne­iš­pil­dy­tas Dar­bo par­ti­jos rei­ka­la­vi­mas at­sta­ty­din­ti švie­ti­mo ir moks­lo mi­nis­trą Dai­nių Pa­val­kį su­kė­lė rim­tą įtam­pą val­dan­čio­jo­je koa­li­ci­jo­je. Vis dėl­to po­li­ti­kai abe­jo­ja, kad iš­ki­lo grės­mė Vy­riau­sy­bei: su­sik­los­čiu­si si­tua­ci­ja ver­ti­na­ma kaip „dar­bie­čių“ šan­ta­žas, sie­kiant, jog nau­ju mi­nis­tru bū­tų pa­skir­tas šios par­ti­jos pa­gei­da­vi­mus ge­riau vyk­dy­sian­tis po­li­ti­kas.

At­šauk­ti D. Pa­val­kį iš par­ei­gų Dar­bo par­ti­ja nu­spren­dė dar sa­vait­ga­lį, bet mi­nis­tras sa­vo va­lia trauk­tis ne­nu­si­tei­kęs. Po tre­čia­die­nio su­si­ti­ki­mų su pre­zi­den­te Da­lia Gry­baus­kai­te ir prem­je­ru Al­gir­du But­ke­vi­čiu­mi jis pra­kal­bo apie „dar­bie­čių“ vyk­do­mą su­si­do­ro­ji­mą. Prem­je­ras dėl D. Pa­val­kio li­ki­mo ža­da ap­sisp­ręs­ti ki­tą sa­vai­tę, kai su­si­pa­žins su „dar­bie­čių“ pa­teik­ta in­for­ma­ci­ja, ko­dėl mi­nis­tras esą ne­tin­ka to­liau ei­ti par­ei­gas.

Pre­zi­den­tė D. Gry­baus­kai­tė sa­vo ruo­žtu va­kar par­eiš­kė, kad Dar­bo par­ti­jos va­do­vai „mė­gi­na šok­din­ti prem­je­rą“, už­sii­ma gra­si­ni­mais ir šan­ta­žu.

Dar­bo par­ti­ja tvir­ti­na tu­rin­ti D. Pa­val­kiui ne­ma­žai prie­kaiš­tų: ne­va jis ne­vyk­do par­ti­jos ir Vy­riau­sy­bės prog­ra­mos, per daug lai­ko lei­džia už­sie­nio ko­man­di­ruo­tė­se. Prem­je­ras A. But­ke­vi­čius anks­čiau yra sa­kęs, kad D. Pa­val­kio veik­lą ver­ti­na tei­gia­mai, mi­nis­tras vyk­do Vy­riau­sy­bės prog­ra­mą.

Ra­gi­na tirti

Opo­zi­ci­nės Tė­vy­nės są­jun­gos-Lie­tu­vos krikš­čio­nių de­mo­kra­tų (TS-LKD) par­ti­jos vi­ce­pir­mi­nin­kas Jur­gis Raz­ma jau krei­pė­si į Sei­mo An­ti­ko­rup­ci­jos ko­mi­si­ją ir pa­siū­lė ini­ci­juo­ti šios prob­le­mos ap­ta­ri­mą. Mat ky­la įta­ri­mų, kad „dar­bie­čiai“ pa­no­ro nu­ša­lin­ti D. Pa­val­kį siek­da­mi da­ry­ti įta­ką Švie­ti­mo ir moks­lo mi­nis­te­ri­jos vyk­do­miems vie­šie­siems pir­ki­mams, kon­tro­liuo­ti va­do­vė­lių lei­dy­bos už­sa­ky­mus, kiš­tis į kad­rų klau­si­mus ir pa­na­šiai.

„Šiuo at­ve­ju Dar­bo par­ti­jos tei­ki­mas at­sta­ty­din­ti D. Pa­val­kį ne­va dėl par­ti­nės prog­ra­mos ne­vyk­dy­mo at­ro­do ne­nor­ma­liai ir ne­pa­lie­ka abe­jo­nių, jog tai ga­li bū­ti su­si­ję su no­ru prieš ar­tė­jan­čius Sei­mo rin­ki­mus de­le­guo­ti į tas par­ei­gas as­me­nį, ku­ris la­biau at­siž­velg­tų į par­ti­jos sie­kius da­ry­ti įta­ką fi­nan­sų, kad­rų ir ki­tais klau­si­mais, pri­klau­so­mais nuo mi­nis­tro. Jei­gu prem­je­ras ma­to to­kias už­ma­čias, jis tu­rė­tų elg­tis pri­nci­pin­giau, o ne ati­dė­lio­ti sa­vai­tei to klau­si­mo spren­di­mą“, - LŽ sa­kė J. Raz­ma.

A. But­ke­vi­čiaus klau­si­mas „darbiečiams“

Pa­sak A. But­ke­vi­čiaus, Dar­bo par­ti­ja ne­gra­si­na trauk­tis iš val­dan­čio­sios koa­li­ci­jos. „Aš net pa­klau­siau, ko­kia jų nuo­mo­nė, ar čia ti­krai nė­ra tam ti­kras pla­nas ar­ba tam ti­kro pla­no pra­džia dėl pa­si­trau­ki­mo iš val­dan­čio­sios dau­gu­mos. Bu­vo la­bai aiš­kiai at­sa­ky­ta vie­nu bal­su, kad jie ne­si­ruo­šia trauk­tis iš val­dan­čio­sios dau­gu­mos, yra nu­si­tei­kę dirb­ti iki ka­den­ci­jos pa­bai­gos“, - ne­slė­pė prem­je­ras.

D. Pa­val­kis aiš­ki­no, kad Dar­bo par­ti­jos rei­ka­la­vi­mo at­sis­ta­ty­din­ti ne­vyk­do, nes ne taip „da­ro­mi po­li­ti­niai pro­ce­sai“. Mi­nis­tro ma­ny­mu, su juo ban­do­ma su­si­do­ro­ti. „Dėl ko – ne­sup­ran­tu, at­vi­rai tai sa­kau. Bet jei vi­sa po­li­ti­nė ta­ry­ba ir da­bar­ti­nė koa­li­ci­ja dėl Lie­tu­vos ra­my­bės ir Vy­riau­sy­bės iš­li­ki­mo pri­ims to­kį spren­di­mą, bū­siu pri­vers­tas trauk­tis“, - kal­bė­jo jis.

D. Pa­val­kio tei­gi­mu, Dar­bo par­ti­jos prie­kaiš­tai jam yra ne­tei­sin­gi. Mi­nis­tras ti­ki­no, kad su­si­ti­kęs su pre­zi­den­te daug kri­ti­kos ne­iš­gir­do, prieš­in­gai - bu­vę su­abe­jo­ta, ar jis tu­rė­tų pa­si­duo­ti ne­mo­ty­vuo­tiems spren­di­mams.

Ap­sun­kin­tų bend­rą darbą

Lai­ki­na­sis Dar­bo par­ti­jos pir­mi­nin­kas Vik­to­ras Us­pas­ki­chas ne­da­ro tra­ge­di­jos iš to, kad klau­si­mas dėl D. Pa­val­kio ati­dė­tas ki­tai sa­vai­tei. Anot jo, A. But­ke­vi­čius tu­ri įsi­gi­lin­ti į rei­ka­lo es­mę ir tik ta­da pri­im­ti spren­di­mą. „Prem­je­ras bu­vo su­si­ti­kęs su Dar­bo par­ti­jos at­sto­vais. Jis pa­sa­kė, kad dėl D. Pa­val­kio ti­krai ne­lau­žys koa­li­ci­jos su­tar­ties ir pa­lai­kys mū­sų po­zi­ci­ją“, - tvir­ti­no V. Us­pas­ki­chas.

Jei D. Pa­val­kis vis dėl­to ne­at­sis­ta­ty­dins, o prem­je­ras ne­ini­ci­juos jo at­lei­di­mo, anot „dar­bie­čių“ ly­de­rio, teks per­žiū­rė­ti koa­li­ci­jos su­tar­tį. „Jei­gu Dar­bo par­ti­ja at­si­sa­kys švie­ti­mo ir moks­lo mi­nis­tro, jis ir ne­bus de­le­guo­tas nuo mū­sų par­ti­jos. Ta­da te­gul so­cial­de­mo­kra­tai pri­sii­ma at­sa­ko­my­bę už D. Pa­val­kio mi­nis­te­ri­ją, o mū­sų kvo­tą tu­rės kom­pen­suo­ti ki­tu bū­du. Gal­vo­ju, kad koa­li­ci­jos griū­tis ne­įma­no­ma, bet to­kia si­tua­ci­ja ap­sun­kins dar­bą. Ne­ži­nau, ar prem­je­rui to rei­kia", - dės­tė V. Us­pas­ki­chas.

Pa­si­duo­ti šan­ta­žui neketina

Lie­tu­vos so­cial­de­mo­kra­tų par­ti­jos vi­ce­pir­mi­nin­ko Ge­di­mi­no Kir­ki­lo žo­džiais, jo par­ti­jos bi­čiu­liai ne­ke­ti­na pa­si­duo­ti dar vie­nam V. Us­pas­ki­cho šan­ta­žui. „Va­rian­tas, apie ku­rį kal­ba V. Us­pas­ki­chas, – kad so­cial­de­mo­kra­tai ga­lė­tų pe­rim­ti iš „dar­bie­čių“ Švie­ti­mo ir moks­lo mi­nis­te­ri­ją su mi­nis­tru, ži­no­ma, ne­įma­no­mas. Toks žings­nis reikš­tų koa­li­ci­jos su­tar­ties per­ra­šy­mą, įvai­rių po­zi­ci­jų, gal­būt net Sei­me, pers­tum­dy­mą. Mes to ti­krai ne­da­ry­si­me“, - aiš­ki­no po­li­ti­kas.

Pa­sak G. Kir­ki­lo, Dar­bo par­ti­jos fak­ti­nio va­do­vo V. Us­pas­ki­cho spau­di­mą koa­li­ci­jos par­tne­riai jau­čia nuo­lat. Jis esą ga­li bū­ti su­si­jęs su ne­sėk­min­gu „dar­bie­čių“ pa­si­ro­dy­mu sa­vi­val­dy­bių ta­ry­bų rin­ki­muo­se ir no­ru ge­riau pa­teik­ti sa­ve vie­šo­jo­je erd­vė­je. „O gal­būt dėl ko­kių nors prie­žas­čių jie ne­pa­ten­kin­ti mi­nis­tru D. Pa­val­kiu. Ži­no­ma, kiek­vie­nam mi­nis­trui ga­li­ma su­ras­ti prie­kaiš­tų, bet kad bū­tų to­kios ap­lin­ky­bės, dėl ku­rių rei­kė­tų jį at­leis­ti da­bar, – aš to­kių ne­gir­dė­jau“, - svars­tė so­cial­de­mo­kra­tas.

G. Kir­ki­las tei­gė ma­nąs, jog nei V. Us­pas­ki­chas, nei ki­ti "dar­bie­čiai", kad ir ko­kia bū­tų Dar­bo par­ti­jos re­to­ri­ka, ne­no­ri ar­dy­ti val­dan­čio­sios koa­li­ci­jos. „Jiems ne­ap­si­mo­ka trauk­tis, nes to­kiu at­ve­ju Dar­bo par­ti­ja pra­ras­tų daug po­zi­ci­jų, pra­de­dant Sei­mo pir­mi­nin­ko pos­tu. Taip pat ne­ma­nau, kad su to­kiu spren­di­mu su­tik­tų net Dar­bo par­ti­jos frak­ci­ja Sei­me. Kaip su­pran­tu, V. Us­pas­ki­chas jau ban­dė tai da­ry­ti, bet su­si­dū­rė su frak­ci­jos pa­sip­rie­ši­ni­mu. Tai­gi da­bar­ti­nė si­tua­ci­ja tė­ra šan­ta­žas“, - tvir­ti­no G. Kir­ki­las.

Jau tu­ri pamainą

Tuo, kad „dar­bie­čiai“ ryž­tų­si at­si­sa­ky­ti val­džios, abe­jo­jo ir J. Raz­ma. „Bet pa­ti­krin­ti prem­je­ro at­spa­ru­mą šan­ta­žui jie ga­li. Tai, ma­nau, ir da­ro. Žiū­rė­si­me, kaip prem­je­ras elg­sis to­liau“, - sa­kė TS-LKD vi­ce­pir­mi­nin­kas.

Jo ma­ny­mu, šiuo me­tu, pra­si­de­dant kon­kre­čiam eu­ro­pi­nės par­amos pi­ni­gų skirs­ty­mo eta­pui, Dar­bo par­ti­ja grei­čiau­siai pa­no­ro švie­ti­mo ir moks­lo mi­nis­tro pos­te tu­rė­ti žmo­gų, ku­riam ga­li da­ry­ti įta­ką. „Da­bar­ti­nis mi­nis­tras ne­pa­kei­tė mi­nis­te­ri­jos kanc­le­rio (vie­šai skelb­ta, esą D. Pa­val­kis at­sis­py­rė Dar­bo par­ti­jos spau­di­mui pa­keis­ti da­bar­ti­nį Švie­ti­mo ir moks­lo mi­nis­te­ri­jos kanc­le­rį Dai­nių Nu­mgau­dį, ver­ti­na­mą kaip ge­rą spe­cia­lis­tą – red.). At­ro­do, jis nė­ra tas as­muo, ku­ris pa­klus­tų par­ti­jos už­ma­čioms“, - kal­bė­jo J. Raz­ma.

Pa­sak V. Us­pas­ki­cho, Dar­bo par­ti­ja jau tu­ri ke­lis kan­di­da­tus į švie­ti­mo ir moks­lo mi­nis­trus. Vie­nas jų – Sei­mo pir­mi­nin­ko pir­ma­sis pa­va­duo­to­jas Vy­das Ged­vi­las – pa­tvir­tin­tas sa­vait­ga­lį vy­ku­sia­me par­ti­jos ta­ry­bos po­sė­dy­je. „Iš­gir­do­me pre­zi­den­tės žo­džius, kad ji ne­si­rinks iš vie­no kan­di­da­to, tad par­in­ko­me tris. Jie dar tu­ri bū­ti pa­tvir­tin­ti par­ti­jos val­dy­mo or­ga­nuo­se, ma­žų ma­žiau­siai pre­zi­diu­me, ir ta­da ga­lės bū­ti pa­vie­šin­ti. Tai žmo­nės iš moks­lo bend­ruo­me­nės, net da­bar dir­ban­tys Vy­riau­sy­bė­je vi­ce­mi­nis­trais“, - dės­tė V. Us­pas­ki­chas.