Dėl atvykstančiųjų į Lietuvą registravimo spręs 2016-ųjų pradžioje
Vy­riau­sy­bė dėl oro trans­por­tu at­vyks­tan­čių į Lie­tu­vą žmo­nių re­gis­tra­vi­mo spręs 2016 me­tų pra­džio­je.

„Vy­riau­sy­bė jau yra par­en­gu­si nu­ta­ri­mo pro­jek­tą, kad oro bend­ro­vės teik­tų Vals­ty­bės sie­nos ap­sau­gos tar­ny­bai in­for­ma­ci­ją apie ke­lei­vius, bet tik po Nau­jų­jų me­tų tai bus svars­to­ma Vy­riau­sy­bės pa­si­ta­ri­me“, – BNS sa­kė prem­je­ro Al­gir­do But­ke­vi­čiaus at­sto­vė spau­dai Eve­li­na But­ku­tė – Laz­daus­kie­nė.

Ji pa­tiks­li­no, kad šis klau­si­mas bus spren­džia­mas vie­na­me iš pir­mų­jų Vy­riau­sy­bės pa­si­ta­ri­mų ki­tais me­tais.

To­kį spren­di­mą Vy­riau­sy­bė pri­im­tų na­cio­na­li­niu ly­giu, ne­lau­kiant, kol Eu­ro­pos Par­la­men­tas pri­ims sa­vo spren­di­mą dėl ati­tin­ka­mos di­rek­ty­vos. Ra­gi­na­mos Pra­ncū­zi­jos, vi­daus rei­ka­lų mi­nis­trų at­sto­vau­ja­mos vi­sos Eu­ro­pos Są­jun­gos ša­lys spau­džia Eu­ro­pos Par­la­men­tą, kad šis pri­tar­tų ne tik duo­me­nų apie oro trans­por­to ke­lei­vius kau­pi­mui, bet ir da­li­ji­mui­si. To­kią ini­cia­ty­vą pa­lai­ko ir Jung­ti­nės Vals­ti­jos.

Ta­čiau mi­nis­tro pir­mi­nin­ko at­sto­vė spau­dai sa­ko, kad at­ski­ros ša­lys, kaip ir Lie­tu­va, jau spren­džia dėl in­for­ma­ci­jos apie ke­lei­vius kau­pi­mo na­cio­na­li­niu ly­giu.

„No­rint su­stip­rin­ti sau­gu­mą, tai yra vie­na iš prie­mo­nių“, – tei­gė E.But­ku­tė –Laz­daus­kie­nė.

Eu­ro­pos Par­la­men­to na­riai, tu­rin­tys ga­lu­ti­nai pri­tar­ti duo­me­nų apie oro trans­por­to ke­lei­vius kei­ti­mui­si, vis la­biau re­mia šią idė­ją, nors dau­ge­lį me­tų blo­ka­vo ją nuo­gąs­tau­da­mi dėl ga­li­mų as­mens pri­va­tu­mo pa­žei­di­mų.

Vi­daus rei­ka­lų mi­nis­trų ir Eu­ro­pos Par­la­men­to po­žiū­riai te­be­sis­ki­ria dėl to, ar rei­kė­tų pa­nau­do­ti va­di­na­mo­sios Ke­lei­vių duo­me­nų įra­šų (PNR) sis­te­mos duo­me­nis 28 ša­lių bend­ri­jos ri­bo­se ir kaip il­gai rei­kė­tų kaup­ti in­for­ma­ci­ją.

Lie­tu­vos vi­daus rei­ka­lų mi­nis­tras Sau­lius Skver­ne­lis anks­čiau yra sa­kęs, kad Lie­tu­va yra tech­niš­kai pa­si­ruo­šu­si nuo ki­tų me­tų pra­dė­ti la­biau ti­krin­ti oro trans­por­tu vyks­tan­čius as­me­nis tiek iš tre­čių­jų, tiek iš Šen­ge­no erd­vės ša­lių.

Spar­čiau svars­ty­ti PNR sis­te­mos įve­di­mą Eu­ro­pos Są­jun­ga pra­dė­jo po prieš pu­san­tro mė­ne­sio įvy­ku­sių gink­luo­tų iš­puo­lių Pra­ncū­zi­jo­je. Tai pa­ska­ti­no ir svars­ty­mus dėl to­kios sis­te­mos įve­di­mo Lie­tu­vo­je.

Per vir­ti­nę at­akų Par­yžiu­je lap­kri­tį žu­vo 129 žmo­nės ir su­žeis­ta dau­giau kaip 350 as­me­nų.