Dėl Astravo AE – opozicijos kaltinimai Vyriausybei
Bet ko­kios Vy­riau­sy­bės „de­ry­bos“ ar „kon­sul­ta­ci­jos“ dėl As­tra­vo AE pro­jek­to sau­gu­mo už­ti­kri­ni­mo iš es­mės yra ap­ga­vi­kiš­kos ir bep­ras­mės, jei sta­ty­bos bus ir to­liau tę­sia­mos ar­bi­tra­liai par­ink­to­je, vos 50 ki­lo­me­trų nuo Lie­tu­vos sos­ti­nės Vil­niaus, As­tra­vo aikš­te­lė­je.

To­kio tu­ri­nio par­eiš­ki­mą va­kar iš­pla­ti­no opo­zi­ci­nės Tė­vy­nės są­jun­gos-Lie­tu­vos krikš­čio­nių de­mo­kra­tų frak­ci­jos pre­zi­diu­mas.

Par­eiš­ki­me „Dėl Lie­tu­vos Res­pub­li­kos Vy­riau­sy­bės veiks­mų įtei­si­nant Bal­ta­ru­si­jos at­omi­nės elek­tri­nės (AE) sta­ty­bą As­tra­ve“ kons­ta­tuo­ja­ma, kad bir­že­lio 21 die­ną Ap­lin­kos mi­nis­te­ri­jo­je pra­si­dė­jo dvie­jų die­nų Lie­tu­vos ir Bal­ta­ru­si­jos eks­per­tų su­si­ti­ki­mas dėl Bal­ta­ru­si­jos at­omi­nės elek­tri­nės As­tra­ve sau­gu­mo as­pek­tų. Iš Lie­tu­vos pu­sės su­si­ti­ki­me taip pat da­ly­vau­ja Ener­ge­ti­kos, Už­sie­nio rei­ka­lų bei ki­tų ins­ti­tu­ci­jų at­sto­vai.

„Toks gi­lus Lie­tu­vos Res­pub­li­kos Vy­riau­sy­bės įsi­trau­ki­mas į dia­lo­gą su dik­ta­tū­ri­ne – sa­te­li­ti­ne Bal­ta­ru­si­ja, ku­ri ig­no­ruo­ja tarp­tau­ti­nes at­omi­nę ener­ge­ti­ką re­gu­liuo­jan­čias kon­ven­ci­jas ir do­ros kai­my­nys­tės pri­nci­pus, liu­di­ja vie­na – A. But­ke­vi­čiaus va­do­vau­ja­ma koa­li­ci­ja jau su­si­tai­kė su ag­re­sy­viu, Lie­tu­vos vals­ty­bės eg­zis­ten­ci­jai gre­sian­čiu Mask­vos ir Mins­ko pro­jek­tu. Vyks­ta po­li­ti­nė ka­pi­tu­lia­ci­ja, pa­na­ši į Lie­tu­vos iš­da­vys­tę“, – tei­gia­ma par­eiš­ki­me.

TS-LKD at­sto­vas, par­ašų prieš Bal­ta­ru­si­jos AE sta­ty­bą koor­di­na­to­rius Žy­gi­man­tas Pa­vi­lio­nis par­eiš­ki­mą tre­čia­die­nį įtei­kė Vy­riau­sy­bės kanc­le­riui Al­mi­nui Ma­čiu­liui. „Šiuo me­tu vyks­tan­čias ofi­cia­lias kon­sul­ta­ci­jas su Bal­ta­ru­si­ja dėl As­tra­vo pa­va­di­no­me iš­da­vi­kiš­ko­mis“, – pa­brė­žė Ž. Pa­vi­lio­nis.

TS-LKD par­eiš­ki­me pa­žy­mi­ma: „TS-LKD Pre­zi­diu­mas krei­pia­si į Lie­tu­vos Res­pub­li­kos Vy­riau­sy­bę ir Sei­mą bei ra­gi­na ir su kai­my­nais bal­ta­ru­siais, ir su tarp­tau­ti­niais par­tne­riais kal­bė­ti aiš­kiais ar­gu­men­tais. As­tra­vo AE yra ne­leis­ti­nai ne­sau­gi dėl pa­si­rink­tos vie­tos, o pro­jek­tuo­to­jams ne­kei­čiant AE aikš­te­lės, Lie­tu­va ne­tu­ri ką kal­bė­ti su jais apie at­omi­nės ener­ge­ti­kos sau­gu­mo as­pek­tus. To­dėl ra­gi­na­me kuo sku­biau pra­dė­ti svars­ty­ti ir pri­im­ti dar šio­je Sei­mo se­si­jo­je „Lie­tu­vos Res­pub­li­kos Elek­tros Ener­ge­ti­kos Sis­te­mos bei Elek­tros Ener­gi­jos Rin­kos Ap­sau­gos Įsta­ty­mą“, ku­ris As­tra­vo AE dėl jos geog­ra­fi­nės pa­dė­ties ir tech­no­lo­gi­nių ypa­tu­mų bei ke­lia­mo pa­vo­jaus Lie­tu­vos sos­ti­nei Vil­niui pri­pa­žin­tų gy­vy­biš­kai ne­sau­gia. Tuo pa­čiu užd­raus­tų bet ka­da at­ei­ty­je pirk­ti elek­tros ener­gi­ją iš jos ar As­tra­vo AE pa­ga­min­tą elek­trą trans­por­tuo­ti nau­do­jan­tis Lie­tu­vos elek­tros tink­lais“.

TS-LKD ini­ci­juo­ja­mu įsta­ty­mu siū­lo­ma draus­ti Lie­tu­vos elek­tros ener­gi­jos rin­ko­je pre­kiau­ti „ne­sau­gio­se tre­čių­jų ša­lių elek­tri­nė­se pa­ga­min­ta ne­šva­ria elek­tros ener­gi­ja“. Taip pat ša­lies elek­tros per­da­vi­mo sis­te­mos ope­ra­to­rius tu­rė­tų už­ti­krin­ti, kad bū­tų įreng­tos bū­ti­nos ap­sau­gos nuo ne­sau­gio­se tre­čių­jų ša­lių elek­tri­nė­se pa­ga­min­tos elek­tros ener­gi­jos pa­te­ki­mo į Lie­tu­vos elek­tros ener­ge­ti­kos sis­te­mą tech­ni­nės prie­mo­nės.