Dėl asmenvardžių rašybos turės rinktis iš dviejų siūlymų
Sei­mas su­stab­dė svars­ty­mą dėl ne­lie­tu­viš­kų raš­me­nų įtei­si­ni­mo as­mens do­ku­men­tuo­se. Šis klau­si­mas į Sei­mo po­sė­džių sa­lę svars­ty­mui tu­rė­tų su­grįž­ti su al­ter­na­ty­viu opo­zi­ci­jos at­sto­vų reng­tu Var­dų ir pa­var­džių ra­šy­mo do­ku­men­tuo­se įsta­ty­mo pro­jek­tu.

Šian­dien Sei­mui vos pra­dė­jus svars­ty­ti so­cial­de­mo­kra­tų ini­ci­juo­tą Var­dų ir pa­var­džių ra­šy­mo do­ku­men­tuo­se įsta­ty­mo pro­jek­tą, kad vi­siems Lie­tu­vos pi­lie­čiams bū­tų leis­ta as­men­var­džius ra­šy­ti va­do­vau­jan­tis lo­ty­niš­kos abė­cė­lės raš­me­ni­mis ir Tarp­tau­ti­nės ci­vi­li­nės avia­ci­jos or­ga­ni­za­ci­jos (ICAO) stan­dar­tais, itin karš­tas vi­suo­me­nės dis­ku­si­jas ke­lian­čio klau­si­mo svars­ty­mas su­stab­dy­tas.

Al­ter­na­ty­vų siū­ly­mą, kad as­men­var­džius ne lie­tu­viš­kais raš­me­ni­mis bū­tų lei­džia­ma ra­šy­ti tik pa­pil­do­ma­me pa­so la­pe, tei­kęs kon­ser­va­to­rius Va­len­ti­nas Stun­dys įžvel­gė rim­tą Sei­mo Sta­tu­to pa­žei­di­mą, jog į šian­die­nos dar­bot­var­kę ne­bu­vo įtrauk­tas jo įre­gis­truo­tas al­ter­na­ty­vus Var­dų ir pa­var­džių ra­šy­mo do­ku­men­tuo­se įsta­ty­mo pro­jek­tas, ku­riam Sei­mas po pa­tei­ki­mo taip pat yra pri­ta­ręs. „Ne­ga­li­ma taip įžū­liai nu­grūs­ti al­ter­na­ty­vos į pa­ša­lį, ig­no­ruo­jant Sta­tu­to nor­mas“, - tei­gė par­la­men­ta­ras.

Sei­mo sta­tu­sas nu­ma­to, jei­gu yra gau­ti ke­li al­ter­na­ty­vūs to pa­ties įsta­ty­mo pro­jek­tai, Sei­mo ko­mi­te­te ir svars­ty­mo Sei­mo po­sė­dy­je me­tu jie nag­ri­nė­ja­mi kar­tu ir pa­si­ren­ka­mas vie­nas iš jų.

As­men­var­džių ra­šy­mui ne­lie­tu­viš­kais raš­me­ni­mis ne­pri­ta­ria Vals­ty­bi­nė lie­tu­vių kal­bos ko­mi­si­ja. Iš­im­tys, pa­sak kal­bi­nin­kų, ga­lė­tų bū­ti tai­ko­mos tik su už­sie­nie­čiais su­si­tuo­ku­siems Lie­tu­vos pi­lie­čiams ir jų vai­kams bei už­sie­nie­čiams, įgi­ju­siems Lie­tu­vos pi­lie­ty­bę.