Dėl advokato savijautos nutrūko Sausio 13-osios bylos nagrinėjimas
Vil­niaus apy­gar­dos teis­mas tre­čia­die­nį nu­trau­kė 1991 me­tų sau­sio 13-osios by­los nag­ri­nė­ji­mą, teis­mo sa­lė­je su­ne­ga­la­vus vie­nam iš ad­vo­ka­tų. Į teis­mą bus kvie­čia­ma grei­to­ji pa­gal­ba, dėl šios si­tua­ci­jos pa­skelb­ta per­trau­ka.

Po­sė­džio pra­džio­je tei­sė­ja Ai­no­ra Kor­ne­li­ja Ma­ce­vi­čie­nė pa­skel­bė kal­ti­na­mų­jų pa­var­des. Pa­aiš­kė­jo, kad į po­sė­dį ne­at­vy­ko trys vals­ty­bės skir­ti gy­nė­jai.

„Kal­ti­na­mie­siems apie po­sė­dį pra­neš­ta per Tei­sin­gu­mo mi­nis­te­ri­ją“, – pa­skel­bė po­sė­džio se­kre­to­rė.

Nu­ken­tė­ju­siems apie by­lą pra­neš­tą vie­šo pa­skel­bi­mo bū­du, nė vie­nas ne­už­si­re­gis­tra­vo ir ne­at­vy­ko į pir­mą­jį po­sė­dį, jie bus kvie­čia­mi šau­ki­mais.

Teis­mas nu­spren­dė nu­sta­ty­ti kal­ti­na­mo­jo Ge­na­di­jaus Iva­no­vo as­me­ny­bę. Jis sa­kė 1951 gi­męs Ru­si­jo­je, šiuo me­tu gy­ve­na Vil­niu­je, 2009 me­tais bu­vo teis­tas už ky­šio da­vi­mą par­ei­gū­nui. Tei­sė­jai už­duo­dant klau­si­mus šiam kal­ti­na­ma­jam, iš sa­lė pa­ki­lo vie­nas gy­nė­jas ir pra­ne­šė, kad jo ko­le­ga pra­stai jau­čia­si. Po­sė­dis bu­vo nu­trauk­tas.

Ši by­la sa­vo apim­ti­mi ir kal­ti­na­mų­jų skai­čiu­mi yra vie­na di­džiau­sių bau­džia­mų­jų by­lų ne­prik­lau­so­mos Lie­tu­vos teis­mų is­to­ri­jo­je. Nu­ken­tė­ju­sių­jų šio­je by­lo­je – be­veik 500, liu­dy­to­jų – apie 1 tūks­tan­tis. By­lą su­da­ro 709 to­mai, iš jų vien kal­ti­na­ma­sis ak­tas – 13 to­mų. Kal­ti­na­muo­sius gins per 60 ad­vo­ka­tų.

Ka­dan­gi Vil­niaus apy­gar­dos teis­mas ne­tu­ri to­kių pa­tal­pų, kur ga­lė­tų tilp­ti vi­si pro­ce­so da­ly­viai, po­sė­džiai bus trans­liuo­ja­mi tie­sio­giai į ša­lia po­sė­džių sa­lės esan­čią fo­jė, taip pat ir in­ter­ne­tu, pra­ne­šė teis­mas.

65 bau­džia­mo­jon at­sa­ko­my­bėn pa­trauk­ti as­me­nys kal­ti­na­mi dėl tarp­tau­ti­nės tei­sės drau­džia­mo el­ge­sio su žmo­nė­mis, tarp­tau­ti­nės hu­ma­ni­ta­ri­nės tei­sės sau­go­mų as­me­nų žu­dy­mo, tarp­tau­ti­nės hu­ma­ni­ta­ri­nės tei­sės sau­go­mų as­me­nų ža­lo­ji­mo, kan­ki­ni­mo ar ki­to­kio ne­žmo­niš­ko el­ge­sio su jais ar jų tur­to ap­sau­gos pa­žei­di­mo, drau­džia­mos ka­ro at­akos, užd­raus­tų ka­ro prie­mo­nių nau­do­ji­mo. Ne­se­niai pa­aiš­kė­jo, kad vie­nas as­muo prieš po­rą me­tų mi­rė.

Kal­ti­na­mie­siems, gy­ve­nan­tiems už­sie­ny­je, apie teis­mo po­sė­džius pra­neš­ta per Tei­sin­gu­mo mi­nis­te­ri­ją, pa­pil­do­mai iš­siun­tus šau­ki­mus kal­ti­na­mų­jų gy­ve­na­mo­sios vie­tos ad­re­su. Kal­ti­na­mie­siems taip pat pra­neš­ta, kad jiems nu­spren­dus da­ly­vau­ti teis­mo po­sė­džiuo­se, bus stab­do­mas Eu­ro­pos areš­to or­de­rių vyk­dy­mas ga­ran­tuo­jant ne­var­žo­mą kal­ti­na­mų­jų at­vy­ki­mą į Lie­tu­vą ir ju­dė­ji­mą Lie­tu­vo­je, nu­ro­dė teis­mas.

Teis­mų in­for­ma­ci­nė sis­te­ma „Li­te­ko“ skel­bia, kad kal­ti­ni­mai Sau­sio 13-osios by­lo­je pa­teik­ti bu­vu­siam KGB ka­ri­nin­kui Mi­chai­lui Go­lo­va­to­vui, bu­vu­siam So­vie­tų Są­jun­gos gy­ny­bos mi­nis­trui Dmi­tri­jui Ja­zo­vui, bu­vu­siam so­vie­tų ar­mi­jos Vil­niaus gar­ni­zo­no va­dui Vla­di­mi­rui Us­chop­či­kui, Lie­tu­vos ko­mu­nis­tų par­ti­jos bu­vu­siam an­tra­jam se­kre­to­riui Vla­dis­la­vui Šve­dui, bu­vu­siam Lie­tu­vos ko­mu­nis­tų par­ti­jos cen­tri­nio ko­mi­te­to se­kre­to­riui Al­gi­man­tui Nau­džiū­nui.

Kal­ti­ni­mai taip pat pa­teik­ti Ge­na­di­jui Go­lub­ko­vui, Va­le­ri­jui Si­bi­ria­ko­vui, Vla­di­mi­rui De­mi­do­vui, Bog­da­nui Su­šči­kui, Vla­di­mi­rui Sof­ji­nui, Ser­ge­jui Pa­ni­ka­ro­vui, Jev­ge­ni­jui Gav­ri­lo­vui, Iva­nui Še­pi­lio­vui, Alek­sand­rui Gom­zia­ko­vui, Alek­sand­rui Zo­lo­tu­chi­nui, Rus­la­nui Ju­nu­so­vui, Ser­ge­jui Go­lov­ko, Ser­ge­jui Ma­cho­vui, Kons­tan­ti­nui Uso­vui, Ana­to­li­jui Fe­fe­lo­vui, Alek­sand­rui Na­vo­zo­vui, Eduar­dui Mi­chai­lo­vui, Vla­di­mi­rui Gon­čia­ri­kui, Alek­sand­rui Si­dor­ko­vui, Ana­to­li­jui Le­pi­cho­vui, Ju­ri­jui Ja­noč­ki­nui, Alek­se­jui Fi­li­mo­no­vui, Ana­to­li­jui Iva­nic­kij, Alek­sand­rui Ce­po­ta, Vla­di­mi­rui Še­chov­co­vui, Gri­go­ri­jui Be­lou­sui, Gen­na­di­jui Iva­no­vui, Vla­di­mi­rui Pro­ko­fe­vui, Ni­ko­la­jui As­ta­cho­vui, Ser­ge­jui Vo­ro­ni­nui, Vla­di­mi­rui Us­pens­kij, Eduar­dui Ros­ko­vui, Vla­di­mi­rui So­ro­ki­nui, Ju­ri­jui On­dai, Al­ber­tui Ga­li­nai­čiui, Ar­ka­di­jui Ba­ju­ko­vui, Ole­gui Ab­ra­mo­vui, Ni­ko­la­jui Sa­ka­rai, Ana­to­li­jui Ur­ba­nui, Ana­to­li­jui Ki­mui, Dmi­tri­jui Fi­lip­po­vui, Ju­ri­jui Me­liui, Dmi­tri­jui Bol­ša­ko­vui, Ni­ko­la­jui Ogur­co­vui, Alek­sand­rui Ko­ro­boč­ki­nui, Alek­sand­rui Rad­ke­vi­čiui, Jev­ge­ni­jui Čiu­des­no­vui, Ni­ko­la­jui De­mi­do­vui, Vik­to­rui Šu­li­ko­vui, Va­si­li­jui Sav­vi­nui, Alek­sand­rui Žit­ni­ko­vui, Vik­to­rui Mo­ro­ziu­kui, Ge­na­di­jui Pol­to­ra­ni­nui, Ser­ge­jui Fio­do­ro­vui, Ole­gui Mor­kovs­kij, Vik­to­rui Ro­man­čevs­kij, Mi­chai­lui Cha­ba­ro­vui, Ju­ri­jui Straš­nen­ko, Ro­mui Juch­ne­vi­čiui, Va­si­li­jui Kus­trio.

Vi­si įta­ria­mie­ji, iš­sky­rus Ru­si­jos pi­lie­čius Ge­na­di­jų Iva­no­vą ir Ju­ri­jų Me­lį, tur­būt bus tei­sia­mi už akių. Sie­kiant už­ti­krin­ti G.Iva­no­vo da­ly­va­vi­mą pro­ce­se, iš jo pa­im­ti do­ku­men­tai, o J.Me­lis lai­ko­mas su­im­tas.

1991 me­tų sau­sio 13-osios nak­tį So­vie­tų są­jun­gos ka­ri­niams da­li­niams štur­muo­jant Vil­niaus te­le­vi­zi­jos bokš­tą bei Ra­di­jo ir te­le­vi­zi­jos ko­mi­te­to pa­sta­tą žu­vo 14 žmo­nių.

1999 me­tais Sau­sio 13-osios by­lo­je dėl an­ti­vals­ty­bi­nių or­ga­ni­za­ci­jų kū­ri­mo ir ki­tų nu­si­kal­ti­mų ka­lė­ti bu­vo nu­teis­ti še­ši as­me­nys: My­ko­las Bu­ro­ke­vi­čius, Juo­zas Jar­ma­la­vi­čius, Juo­zas Kuo­le­lis, Leo­nas Bar­to­še­vi­čius, Sta­nis­la­vas Mic­ke­vi­čius ir Ja­ros­la­vas Pro­ko­po­vi­čius. S.Mic­ke­vi­čius pa­bė­go iš Lie­tu­vos.