Dėl A. Normanto kėdės spręs pavasarį
Šios ka­den­ci­jos Sei­mo lau­kia dar vie­nas kad­ri­nis gal­vo­sū­kis. Pa­va­sa­rio se­si­jo­je grei­čiau­siai teks pri­im­ti spren­di­mą dėl to­les­nės Sei­mo kon­tro­lie­riaus ir šios įstai­gos va­do­vo Au­gus­ti­no Nor­man­to to­les­nės veik­los.

Sei­mo kon­tro­lie­riaus A. Nor­man­to an­tro­ji ka­den­ci­ja bai­gė­si per­nai va­sa­rą. Siū­ly­ti dar ir tre­čią­ją Sei­mas ne­siė­mė iš­ki­lus abe­jo­nių dėl kai ku­rių eti­nių 64 me­tų tei­si­nin­ko veik­los mo­men­tų. Juos iš­siaiš­kin­ti pa­pra­šy­ta Vy­riau­sio­ji tar­ny­bi­nės eti­kos ko­mi­si­ja (VTEK) sa­vo iš­va­das, ne­la­bai ma­lo­nias kon­tro­lie­riui, pa­skel­bė lie­pos pa­bai­go­je. Rugp­jū­tį A. Nor­man­tas eti­kos prie­vaiz­dų spren­di­mą aps­kun­dė Vil­niaus apy­gar­dos ad­mi­nis­tra­ci­niam teis­mui. Šis sa­vo žo­dį ke­ti­na skelb­ti ko­vą. Ne­at­me­ta­ma ga­li­my­bė, kad pa­skui vie­na iš ša­lių sa­vo tie­są gins aukš­tes­nės ins­tan­ci­jos Vy­riau­sia­ja­me ad­mi­nis­tra­ci­nia­me teis­me. Sei­mas spren­di­mą dėl žmo­gaus tei­sių gy­nė­jo bei ko­vo­to­jo su biu­ro­kra­tais to­les­nės kar­je­ros ža­da pri­im­ti tik su­lau­kęs ga­lu­ti­nio Te­mi­dės sar­gų žo­džio.

Sei­mo kon­tro­lie­rius, ku­rių pa­gal įsta­ty­mą yra du, pen­ke­rių me­tų ka­den­ci­jai par­la­men­to pir­mi­nin­ko tei­ki­mu ski­ria Sei­mas.

Tar­sis su frak­ci­jo­mis

Sei­mo pir­mi­nin­kė Lo­re­ta Grau­ži­nie­nė LŽ sa­kė, kad jo­kie spren­di­mai dėl A. Nor­man­to ne­bus pri­ima­mi, kol ne­si­baigs teis­mo pro­ce­sas. Ji pri­mi­nė, kad tei­sės ak­tai lei­džia par­ei­gū­nui tęs­ti dar­bą, net ir pa­si­bai­gus ka­den­ci­jai, kol Sei­mas ski­ria jo pa­mai­ną. L. Grau­ži­nie­nės tei­gi­mu, spren­di­mas dėl to­les­nės A. Nor­man­to veik­los tie­sio­giai pri­klau­sys nuo to, ką pa­sa­kys teis­mas. „Jei teis­mas pa­tvir­tins VTEK iš­va­das, spren­di­mas vie­na­reikš­mis – aš tie­siog ne­ga­lė­siu teik­ti šio kan­di­da­to“, – aiš­ki­no Sei­mo pir­mi­nin­kė. Jei teis­mo spren­di­mas bus pa­lan­kus par­ei­gū­nui, tuo­met, pa­sak L. Grau­ži­nie­nės, dėl kon­tro­lie­riaus kan­di­da­tū­ros bus ta­ria­ma­si su Sei­mo frak­ci­jo­mis: ar pa­lik­ti da­bar­ti­nį, ar ieš­ko­ti ki­to. „Vyk­dy­siu kon­sul­ta­ci­jas su frak­ci­jų at­sto­vais“, – ža­dė­jo par­la­men­to va­do­vė.

Pa­klaus­ti pa­ties A. Nor­man­to, ar šis no­rė­tų kan­di­da­tuo­ti dar vie­nai Sei­mo kon­tro­lie­riaus ka­den­ci­jai, LŽ va­kar ne­pa­vy­ko. Pa­sak įstai­gos spau­dos at­sto­vo, va­do­vas at­os­to­gau­ja.

Spren­di­mą ža­da ko­vą

A. Nor­man­to skun­dą dėl VTEK spren­di­mo nag­ri­nė­sian­ti Vil­niaus apy­gar­dos ad­mi­nis­tra­ci­nio teis­mo tei­sė­ja Mar­ga­ri­ta Stamb­raus­kai­tė sa­kė pla­nuo­jan­ti by­los po­sė­dį skir­ti ko­vą. „Va­sa­rį vi­si po­sė­džiai jau su­dė­lio­ti, ko­vo pra­džio­je at­os­to­gau­siu, to­dėl klau­si­mą ke­ti­nu nag­ri­nė­ti ko­vo vi­du­ry­je ar­ba an­tro­je pu­sė­je“, – LŽ tei­gė ji. M. Stamb­raus­kai­tė sa­kė, kad jai ga­na daž­nai ten­ka nag­ri­nė­ti skun­dus dėl VTEK spren­di­mų. Ta­čiau to­kį „la­bai spe­ci­fi­nį“, su dar­bo san­ty­kiais su­si­ju­sį klau­si­mą ji pri­si­pa­ži­no svars­ty­sian­ti pir­mą kar­tą. Tei­sė­jos ma­ny­mu, by­la bus iš­nag­ri­nė­ta per pir­mą po­sė­dį, bet tą pa­čią die­ną spren­di­mas ti­krai ne­bus pa­skelb­tas. „Pa­gal įsta­ty­mą jį ga­li­ma ati­dė­ti 20 die­nų. Gal­būt ko­vo mė­ne­sį ir pa­skelb­si­me spren­di­mą“, – tei­gė M. Stamb­raus­kai­tė.

Įžvel­gė pa­žei­di­mą

Per­nai lie­pą VTEK kons­ta­ta­vo, kad A. Nor­man­tas su­pai­nio­jo vie­šuo­sius ir pri­va­čius in­te­re­sus, kai sa­vo pa­grin­di­nio dar­bo me­tu taip pat dės­tė Vil­niaus uni­ver­si­te­te (VU). Pa­sak ko­mi­si­jos, at­siž­vel­giant į VU Tei­sės fa­kul­te­to pa­skai­tų bei eg­za­mi­nų gra­fi­kus ir A. Nor­man­to dar­bo kon­tro­lie­rių įstai­go­je gra­fi­ką, iš vi­so abie­jo­se vie­to­se jis tu­rė­jo dirb­ti 72 va­lan­das (40 val. sa­vo įstai­go­je ir 32 val. – VU) per sa­vai­tę. VTEK na­riai su­abe­jo­jo, ar dviem eta­tais dir­ban­tis par­ei­gū­nas ga­li at­lik­ti sa­vo par­ei­gas. Eti­kos sar­gai at­krei­pė dė­me­sį, kad A. Nor­man­tas nu­sis­ta­tė in­di­vi­dua­lų dar­bo gra­fi­ką taip, kad 2015 me­tų ko­vo ir ba­lan­džio mė­ne­siais gau­tų at­ly­gi­ni­mą už fak­tiš­kai ne­dirb­tą lai­ką, ir taip „pa­si­nau­do­jo sa­vo, kaip Sei­mo kon­tro­lie­rių įstai­gos va­do­vo par­ei­go­mis as­me­ni­nei nau­dai gau­ti“. Ta­čiau VTEK rea­bi­li­ta­vo kon­tro­lie­rų dėl jam mes­tų kal­ti­ni­mų, esą šis 2014-ųjų lap­kri­tį su sa­vo įstai­gos dar­buo­to­jais Sei­me šven­tė sa­vo gim­ta­die­nį. Ko­mi­si­jos bu­vo pra­šy­ta iš­tir­ti, ar vai­šės ne­bu­vo ap­mo­kė­tos įstai­gos lė­šo­mis.

Prie­kaiš­tų dėl om­buds­me­nų veik­los tu­rė­jo ir par­la­men­ta­rai. Val­dan­čio­ji „Tvar­kos ir tei­sin­gu­mo“ frak­ci­ja per­nai ge­gu­žę į sa­vo po­sė­dį bu­vo pa­sik­vie­tu­si A. Nor­man­tą. Pre­teks­tas – po­li­ti­kus esą užp­lū­dę gy­ven­to­jų skun­dai dėl Sei­mo kon­tro­lie­rių įstai­gos veik­los. Pre­ten­zi­jos, kaip teig­ta, bu­vo reikš­tos dėl abe­jin­go po­žiū­rio į žmo­nių ke­lia­mas prob­le­mas, įstai­gos reor­ga­ni­za­ci­jos bei vyk­dy­tų pro­jek­tų, ku­rie su­kė­lė abe­jo­nių dėl Eu­ro­pos Są­jun­gos lė­šų pa­nau­do­ji­mo skaid­ru­mo.

Tu­ri bū­ti teisininkas

Sei­mo kon­tro­lie­rius – vals­ty­bės par­ei­gū­nas, gi­nan­tis žmo­gaus tei­ses ir lais­ves, ti­rian­tis par­eiš­kė­jų skun­dus dėl par­ei­gū­nų pikt­nau­džia­vi­mo ar biu­ro­kra­tiz­mo bei sie­kian­tis ge­rin­ti vie­šą­jį ad­mi­nis­tra­vi­mą. Sei­mo kon­tro­lie­riu­mi ski­ria­mas ne­prie­kaiš­tin­gos re­pu­ta­ci­jos Lie­tu­vos pi­lie­tis, tu­rin­tis tei­sės ba­ka­lau­ro ir tei­sės ma­gis­tro ar­ba vien­pa­ko­pį tei­si­nį uni­ver­si­te­ti­nį iš­si­la­vi­ni­mą ir ne ma­žes­nį kaip 10 me­tų tei­si­nio ar tei­si­nio pe­da­go­gi­nio dar­bo sta­žą. Vie­nas kon­tro­lie­rius ti­ria vals­ty­bės ins­ti­tu­ci­jų ir įstai­gų par­ei­gū­nų veik­lą, ki­tas – sa­vi­val­dy­bių ins­ti­tu­ci­jų ir įstai­gų par­ei­gū­nų veik­lą.

Sei­mo kon­tro­lie­rių įstai­gos va­do­vo al­ga šiuo me­tu sie­kia per 2 tūkst. eu­rų, kon­tro­lie­riaus – 1,9 tūkst. eu­rų. Par­ei­gū­nams dar mo­ka­mas prie­das už sta­žą vals­ty­bės tar­ny­bo­je.