Deklaravo turtą: kiek turto turi prezidentė, ministrai, merai
Pre­zi­den­tė Da­lia Gry­baus­kai­tė tu­ri 837 tūkst. eu­rų tur­to, tarp mi­nis­trų tur­tin­giau­sia yra su­si­sie­ki­mo mi­nis­tro Ro­ko Ma­siu­lio šei­ma, ma­žiau­siai tur­to tu­ri svei­ka­tos ap­sau­gos mi­nis­tras Au­re­li­jus Ve­ry­ga, ro­do tre­čia­die­nį pa­skelb­tos dek­la­ra­ci­jos.

D.Gry­baus­kai­tės tur­tas ir san­tau­pos per me­tus iš­au­go 27 tūkst. eu­rų. Sei­mo pir­mi­nin­ko Vik­to­ro Pra­nckie­čio šei­mos tur­tas per me­tus su­ma­žė­jo 25 tūkst. eu­rų ir per­nai sie­kė 296 tūkst. eu­rų. Prem­je­ras Sau­lius Skver­ne­lis su žmo­na per­nai tu­rė­jo be­veik 214 tūkst. eu­rų – be­veik 10 tūkst. ma­žiau, nei 2015-ai­siais.

D.Gry­baus­kai­tės tur­tą au­gi­no san­tau­pos ir pa­di­dė­ju­si Vy­riau­sy­bės ver­ty­bi­nių po­pie­rių ver­tė. Jos san­tau­pos sie­kė 326 tūkst. eu­rų ir per me­tus iš­au­go dau­gau nei 19 tūkst. eu­rų. Ša­lies va­do­vės Vy­riau­sy­bės ver­ty­bi­nių po­pie­rių ver­tė sie­kė 376 tūkst. eu­rų – 8 tūkst. dau­giau nei me­tais anks­čiau. Kaip ir anks­čiau, ša­lies va­do­vė nu­ro­dė per­nai tu­rė­ju­si 101 tūkst. eu­rų ver­tės ne­kil­no­ja­mo­jo tur­to, be­veik 23 tūkst. eu­rų įver­tin­ti že­mės skly­pai, 10 tūkst. eu­rų – ki­ti daik­tai, me­no kū­ri­niai ar ju­ve­ly­ri­niai dir­bi­niai.

Sei­mo pir­mi­nin­ko Vik­to­ro Pra­nckie­čio ir jo su­tuok­ti­nės tu­ri­mo ne­kil­no­ja­mo­jo tur­to bei skly­pų ver­tė ne­pa­ki­to, ta­čiau su­ma­žė­jo šei­mos san­tau­pos: kaip ir 2015-ai­siais, per­nai jie dek­la­ra­vo tu­rin­tys per 94 tūkst. eu­rų ver­tės ne­kil­no­ja­mo­jo tur­to, dar 138 tūkst. eu­rų įver­tin­ti že­mės skly­pai. San­tau­pų šei­ma nu­ro­dė tu­rin­ti 63 tūkst. eu­rų (anks­tes­niais me­tais – 79 tūkst. eu­rų). Nu­ro­dy­ta au­to­mo­bi­lių ver­tė – 500 eu­rų (prieš me­tus bu­vo 9,6 tūkst. eu­rų).

S.Skver­ne­lis su žmo­na nu­ro­dė tu­rin­tys 130 tūkst. eu­rų ne­kil­no­ja­mo­jo tur­to, dar be­veik 6 tūkst. eu­rų, anot dek­la­ra­ci­jos, ver­ti jų že­mės skly­pai. Be­veik 70 tūkst. eu­rų sie­kia ir šei­mos san­tau­pos – jos per me­tus iš es­mės ne­pa­ki­to. Prem­je­ro tur­tas su­ma­žė­jo iš es­mės dėl at­si­sa­ky­tų au­to­mo­bi­lių: per­nai su žmo­na tu­rė­tus du au­to­mo­bi­lius šei­ma įver­ti­no be­veik 17 tūkst. eu­rų, da­bar jų ne­li­ko. Prem­je­ras nu­ro­dė tu­rin­tis be­veik 36 tūkst. eu­rų pa­sko­lą – per me­tus ji su­ma­žė­jo 2 tūkst. eu­rų.

Tu­rin­giau­sias ministras

Tarp mi­nis­trų tur­tin­giau­sia yra su­si­sie­ki­mo mi­nis­tro Ro­ko Ma­siu­lio šei­ma, ma­žiau­siai tur­to tu­ri svei­ka­tos ap­sau­gos mi­nis­tras Au­re­li­jus Ve­ry­ga, ro­do tre­čia­die­nį pa­skelb­tos dek­la­ra­ci­jos.

R.Ma­siu­lis su su­tuok­ti­ne Li­na tu­ri su­kau­pę 602 tūkst. eu­rų tur­to. Žmo­na yra pa­sis­ko­li­nu­si 204 tūkst. eu­rų. Mi­nis­tras iš ki­tų Vy­riau­sy­bės na­rių iš­sis­ki­ria tuo, jog tu­ri 117 tūkst. eu­rų ver­tės ak­ci­jų.

An­tras tur­tin­giau­sių mi­nis­trų są­ra­še – Kraš­to ap­sau­gos mi­nis­te­ri­jos va­do­vas Rai­mun­das Ka­rob­lis, tu­rin­tis 356 tūkst. eu­rų tur­to. Jis yra pa­sko­li­nęs 79 tūkst. eu­rų. Jo žmo­na nu­ro­dė ne­tu­rin­ti jo­kio tur­to. Tre­čias yra so­cia­li­nės ap­sau­gos ir dar­bo mi­nis­tras Li­nas Ku­ku­rai­tis, jis su žmo­na dek­la­ra­vo per­nai tu­rė­ję 353 tūkst. eu­rų tur­to bei 33 tūkst. eu­rų pa­sko­lą.

Svei­ka­tos ap­sau­gos mi­nis­tras Au­re­li­jus Ve­ry­ga su žmo­na tu­ri 36 tūkst. eu­rų tur­to, bet mi­nis­tras taip pat dek­la­ra­vo 27 tūkst. eu­rų pa­sko­lą.

Pa­gal tur­tą vi­sus mi­nis­trus smar­kiai len­kia Vy­riau­sy­bės kanc­le­rė Mil­da Dar­gu­žai­tė – ji tu­ri 1,3 mln. eu­rų tur­to, yra pa­ėmu­si 191 tūkst. eu­rų pa­sko­lą.

Tur­tin­giau­sias meras

Tur­tin­giau­si ša­lies me­rai yra Kau­no mies­to bei Bir­žų ra­jo­no va­do­vai Vis­val­das Ma­ti­jo­šai­tis ir Val­de­ma­ras Val­kiū­nas, ku­rių gry­na­sis tur­tas vir­ši­ja 4 mln. eu­rų. Mi­li­jo­nie­riai taip pat yra ir du iš ke­tu­rių ša­lies ku­ror­ti­nių mies­tų va­do­vų – Ša­rū­nas Vait­kus ir Ri­čar­das Ma­li­naus­kas.

Vie­nin­te­lio mi­li­jo­nie­riaus tarp did­mies­čių va­do­vų, Kau­no me­ro Vis­val­do Ma­ti­jo­šai­čio tur­tas sie­kia 6,782 mln. eu­rų – per me­tus jis pa­di­dė­jo penk­ta­da­liu. Eli­mi­na­vus tu­ri­mas pa­sko­las, gry­na­sis V.Ma­ti­jo­šai­čio tur­tas sie­kia be­veik 4,5 mln. eu­rų, ro­do tre­čia­die­nį skel­bia­mi Vals­ty­bi­nės mo­kes­čių ins­pek­ci­jos (VMI) duo­me­nys.

Di­džiau­sią „Vie­nin­gas kau­nas“ ly­de­rio V.Ma­ti­jo­šai­čio tur­to da­lį su­da­ro jo pa­sko­lin­tos ir ne­su­sig­rą­žin­tos lė­šos – 3,44 mln. eu­rų, dar 1,74 mln. eu­rų sie­kia ak­ci­jų ver­tė, 1,36 mln. eu­rų – ne­kil­no­ja­ma­sis tur­tas. Kau­no va­do­vas tu­ri be­veik 2,3 mln. eu­rų pa­sko­lą.

Bir­žų me­ro Val­de­ma­ro Val­kiū­no tur­tas sie­kia 4,922 mln. eu­rų, jis pa­sko­lų ne­tu­ri. Di­džią­ją jo tur­to da­lį su­da­ro ne­kil­no­ja­ma­sis tur­tas, ver­ti­na­mas be­veik 3,1 mln. eu­rų, mies­to va­do­vas taip pat tu­ri ak­ci­jų už 1,05 mln. eu­rų.

Tur­tin­giau­sias sa­vi­val­dy­bių ta­ry­bų na­rys – sos­ti­nės li­be­ra­lų at­sto­vas Vid­man­tas Mar­tin­ko­nis, su žmo­na tu­rin­tis tur­to už 24,1 mln. eu­rų. Di­džią­ją šio tur­to da­lį su­da­ro 16,3 mln. eu­rų ver­ti­na­mos ak­ci­jos, 3,45 mln. eu­rų ver­tės ne­kil­no­ja­ma­sis tur­tas bei 3,2 mln. eu­rų pa­sko­lin­tos lė­šos. Šei­ma tu­ri be­veik 470 tūkst. eu­rų pa­sko­lą.

Aly­taus me­ro Vy­tau­to Gri­ga­ra­vi­čiaus šei­mos tur­tas – 440,3 tūkst. eu­rų, dau­giau nei pu­sė, t.y. 221 tūkst. eu­rų su­da­ro san­tau­pos, 190 tūkst. įver­tin­tas ne­kil­no­ja­ma­sis tur­tas ir že­mė. Dek­la­ruo­ta ir 71 tūkst. eu­rų pa­sko­la.

Šiau­liams va­do­vau­jan­tis Ar­tū­ras Vi­soc­kas su šei­ma yra su­kau­pęs 350,1 tūkst. eu­rų ver­tės tur­to – 143,8 tūkst. eu­rų san­tau­pų, 145 tūkst. eu­rų pa­sko­lin­tų lė­šų, ne­kil­no­ja­mo­jo tur­to už 49 tūkst. eu­rų.

Klai­pė­dos me­ras li­be­ra­las Vy­tau­tas Grub­liaus­kas su šei­ma tu­ri 291 tūkst. eu­rų tur­to ir san­tau­pų, per 240 tūkst. eu­rų su­da­ro ne­kil­no­ja­ma­sis tur­tas, dar 50 tūkst. eu­rų – san­tau­pos. Šei­ma yra pa­sis­ko­li­nu­si 100 tūkst. eu­rų.

Sos­ti­nės me­ras Re­mi­gi­jus Ši­ma­šius su su­tuok­ti­ne pa­teik­to­se dek­la­ra­ci­jo­se nu­ro­dė tur­to už 227,8 tūkst. eu­rų, iš jų – 199,4 tūkst. eu­rų ver­tės ne­kil­no­ja­mo­jo tur­to, 25,5 tūkst. eu­rų san­tau­pų. Vil­niaus me­ras yra pa­ėmęs ir 147,3 tūkst. eu­rų pa­sko­lą.

Pa­ne­vė­žiui va­do­vau­jan­tis Ry­tis My­ko­las Rač­kaus­kas dek­la­ra­vo 138,1 tūkst. eu­rų tur­to – 70,4 tūkst. eu­rų san­tau­pų, 54,8 tūkst. eu­rų ver­tės ne­kil­no­ja­mo­jo tur­to.

Iš ša­lies ku­ror­ti­nių mies­tų va­do­vų di­džiau­sią tur­tą – 1,42 mln. eu­rų dek­la­ra­vo Pa­lan­gos me­ras kon­ser­va­to­rius Š.Vait­kus. Jo šei­mos ne­kil­no­ja­mo­jo tur­to bei že­mės ver­tė sie­kia 916,3 tūkst. eu­rų, su­teik­ta pa­sko­la – 421 tūkst. eu­rų, san­tau­pos – 69,2 tūkst. eu­rų. Me­ras yra pa­sis­ko­li­nęs 115,8 tūkst. eu­rų.

Mi­li­jo­no eu­rų ri­bą per­žen­gęs yra ir Drus­ki­nin­kų me­ras, bu­vęs so­cial­de­mo­kra­tas ir da­bar ne­par­ti­nis R.Ma­li­naus­kas, iš vi­so dek­la­ra­vęs tur­to už be­veik 1,1 mln. eu­rų. Jo tu­ri­mo ne­kil­no­ja­mo­jo tur­to ir že­mės ver­tė sie­kia 538 tūkst. eu­rų, ver­ty­bi­nių po­pie­rių – per 280 tūkst. eu­rų, 186,3 tūkst. eu­rų su­da­ro me­ro san­tau­pos.

Birš­to­no me­rės so­cial­de­mo­kra­tės Ni­jo­lės Dir­gin­čie­nės šei­mos tur­tas sie­kia 81,6 tūkst. eu­rų. Ne­rin­gos me­ras, taip pat so­cial­de­mo­kra­tas Da­rius Ja­sai­tis dek­la­ra­vo per 24 tūkst. eu­rų tur­to.