Deklaracijų zuikius gaudo ne etikos sargai
Dau­giau nei tre­jus me­tus vals­ty­bės val­do­mai bend­ro­vei Lie­tu­vos ra­di­jo ir te­le­vi­zi­jos cen­trui („Te­le­cen­tras“) va­do­vau­jan­tis Re­mi­gi­jus Še­ris nie­kam ne­užk­liu­vo dėl to, kad iki šiol vals­ty­bei ne­bu­vo dek­la­ra­vęs sa­vo pri­va­čių in­te­re­sų. To­kių kaip jis ga­li bū­ti ir dau­giau, nes Vy­riau­sio­ji tar­ny­bi­nės eti­kos ko­mi­si­ja (VTEK) pri­pa­žįs­ta ne­ga­lin­ti su­kon­tro­liuo­ti vi­sų prie­vo­li­nin­kų.

Prie­vo­lė dek­la­ruo­ti pri­va­čius in­te­re­sus įsta­ty­mu nu­ma­ty­ta po­li­ti­kams, par­ei­gū­nams, vals­ty­bės tar­nau­to­jams, tei­sė­jams, ka­ri­nin­kams, as­me­nims, dir­ban­tiems vals­ty­bės ar sa­vi­val­dy­bių įmo­nė­se, ak­ci­nių ir už­da­rų­jų bend­ro­vių, ku­rių ak­ci­jų da­lis pri­klau­so vals­ty­bei, va­do­vams, jų pa­va­duo­to­jams ir kt.

Nuo 2013 me­tų gruo­džio 18 die­nos „Te­le­cen­tro“ ge­ne­ra­li­nio di­rek­to­riaus par­ei­gas ei­nan­tis R. Še­ris iki va­kar ne­bu­vo įvyk­dęs šios par­ei­gos, ta­čiau tar­ny­bi­nės eti­kos sar­gų aki­ra­ty­je at­si­dū­rė tik ne­se­niai, po vie­no as­mens krei­pi­mo­si.

Per men­ki pajėgumai

Klau­si­mą, ko­kių prie­mo­nių im­tis dėl to, kad R. Še­ris iki va­kar po­pie­tės ne­bu­vo pa­tei­kęs pri­va­čių in­te­re­sų dek­la­ra­ci­jos, VTEK tu­rė­tų nag­ri­nė­ti šį tre­čia­die­nį vyk­sian­čia­me po­sė­dy­je.

Ko­mi­si­jos Pre­ven­ci­jos sky­riaus pa­ta­rė­jo Ar­tū­ro Pe­tro Pa­liu­šio tei­gi­mu, ko­mi­si­ja šio klau­si­mo ėmė­si su­lau­ku­si pra­ne­ši­mo, kad „Te­le­cen­tro“ va­do­vas ne­pa­tei­kė dek­la­ra­ci­jos. Dėl to į VTEK krei­pė­si vie­nas as­muo. „Bet ku­ris as­muo, bet ku­ris pi­lie­tis ga­li kreip­tis į ko­mi­si­ją ir mes rea­guo­ja­me. Šiuo at­ve­ju su­rea­ga­vo­me ir da­bar ko­mi­si­ja tre­čia­die­nį po­sė­dy­je spręs, ką to­liau da­ry­ti, ar at­lik­ti ty­ri­mą. Va­rian­tų ga­li bū­ti ne vie­nas, bet šiuo at­ve­ju spren­džia ko­mi­si­ja ir tik ji ga­li ko­men­tuo­ti to­kius da­ly­kus“, – pa­brė­žė A. P. Pa­liu­šis.

Aiš­kin­da­mas, ko­dėl pa­ti VTEK ne­pas­te­bė­jo ne­dek­la­ruo­tų R. Še­rio in­te­re­sų, jis pa­žy­mė­jo, kad ša­ly­je yra apie 160 tūkst. to­kią prie­vo­lę tu­rin­čių as­me­nų, o ko­mi­si­jos pa­jė­gu­mai su­kon­tro­liuo­ti, ar vi­si at­li­ko par­ei­gą, – per ma­ži. „Mū­sų yra ke­li žmo­nės ir ti­krin­ti, ar kiek­vie­nas dek­la­ra­vo, ne­tu­ri­me ga­li­my­bės. Kai at­ei­na in­for­ma­ci­ja – žur­na­lis­tai par­ašo, vi­suo­me­ni­nin­kai pa­klau­sia, ar yra to­kia dek­la­ra­ci­ja, ieš­ko­me. Jei­gu dek­la­ra­ci­jos nė­ra, pra­de­da­me aiš­kin­tis ko­dėl“, – sa­kė A. P. Pa­liu­šis.

Po­vi­las Urb­šys: „Be­si­rū­pin­da­ma pri­va­čių in­te­re­sų dek­la­ra­vi­mu VTEK tu­rė­tų veik­ti pa­na­šiai kaip Vals­ty­bi­nė mo­kes­čių ins­pek­ci­ja, kon­tro­liuo­jan­ti mo­kes­čių su­rin­ki­mą.“

Sank­ci­jų netaiko

Anot A. P. Pa­liu­šio, VTEK ne­tai­ko sank­ci­jų dek­la­ra­ci­jų ne­pa­tei­ku­siems as­me­nims. Ko­mi­si­ja kons­ta­tuo­ja: bu­vo pa­žeis­tas Vie­šų­jų ir pri­va­čių in­te­re­sų de­ri­ni­mo vals­ty­bi­nė­je tar­ny­bo­je įsta­ty­mas ar ne. „Tų as­me­nų, ku­rie pa­žei­dė įsta­ty­mą, tie­sio­gi­niai va­do­vai ga­li pri­im­ti spren­di­mą tai­ky­ti ad­mi­nis­tra­ci­nio po­vei­kio prie­mo­nes, nuo­bau­das ir pan.“, – aiš­ki­no jis.

A. P. Pa­liu­šio tei­gi­mu, kart­kar­tė­mis VTEK su­lau­kia in­for­ma­ci­jos apie dek­la­ra­ci­jų ne­pa­tei­ku­sius ar pa­vė­la­vu­sius tai pa­da­ry­ti as­me­nis, klai­das įra­šuo­se. „Sun­ku ly­gin­ti, bet, ma­no gal­va, tai nei daž­ni, nei re­ti at­ve­jai“, – sa­kė VTEK Pre­ven­ci­jos sky­riaus pa­ta­rė­jas.

Tei­si­no­si žmo­giš­ka klaida

R. Še­ris pri­pa­ži­no, kad iš­ties ne­pa­tei­kė VTEK pri­va­čių in­te­re­sų dek­la­ra­ci­jos. „Nie­kas ne­su­truk­dė. Aš, kaip 25 me­tus dir­bęs pri­va­čia­me vers­le, tie­siai švie­siai, nuo­šir­džiai ir at­vi­rai pa­sa­ky­siu – ne­at­krei­piau dė­me­sio į tai, kad tu­riu už­pil­dy­ti, ir ne­už­pil­džiau. Ne­tu­riu ko slėp­ti. La­bai ge­rai, kad pa­skam­bi­no­te. Su­si­ner­vi­nau la­bai smar­kiai ir pil­dau. Vis­ką iš kar­to pa­teik­siu“, – va­kar pa­ti­ki­no jis.

„Te­le­cen­tro“ va­do­vas pa­sa­ko­jo čiu­pęs vi­sas by­las ir pats sa­ve keik­da­mas dėl ne­ati­du­mo ėmę­sis tai­sy­ti klai­dą. „Kaž­kaip už­si­su­kau, ir vis­kas. Ap­gai­les­tau­ju, kad taip at­si­ti­ko“, – pa­kar­to­jo R. Še­ris. Jis dar kar­tą pa­ti­ki­no ne­tu­rin­tis ko slėp­ti ir ma­nan­tis, kad dek­la­ruo­ti sa­vo in­te­re­sus yra pri­va­lu. „Tai mo­bi­li­zuo­ja, ma­nau, kad vi­si va­do­vai tu­rė­tų pil­dy­ti: ar vers­le, ar vals­ty­bi­nė­je tar­ny­bo­je“, – kal­bė­jo „Te­le­cen­tro“ va­do­vas.

Šlu­buo­jan­ti VTEK veik­la

Sei­mo Vals­ty­bės val­dy­mo ir sa­vi­val­dy­bių ko­mi­te­to pir­mi­nin­kas Po­vi­las Urb­šys pa­brė­žė, kad pri­va­čių in­te­re­sų dek­la­ra­vi­mas yra po­li­ti­kų, vals­ty­bi­nė­je tar­ny­bo­je dir­ban­čių as­me­nų prie­vo­lė. Vie­šai nu­ro­do­mi in­te­re­sai di­di­na žmo­nių pa­si­ti­kė­ji­mą, pri­si­de­da prie veik­los skaid­ru­mo ir ne­ša­liš­ku­mo.

To­kie at­ve­jai, kai aukš­tas par­ei­gas ei­nan­tys as­me­nys po ke­le­rius me­tus ne­pa­tei­kia pri­va­lo­mų dek­la­ra­ci­jų, o VTEK to il­gai ne­pas­te­bi, pa­sak P. Urb­šio, par­odo ir šlu­buo­jan­tį tar­ny­bi­nės eti­kos sar­gų dar­bą. Jis sa­ko, kad pa­sta­ruo­ju me­tu ko­mi­si­ja funk­cio­na­vo dau­giau kaip vie­no as­mens ins­ti­tu­ci­ja ir rū­pi­no­si ne tik tuo, kaip efek­ty­vin­ti kon­tro­lę ir pri­žiū­rė­ti įsta­ty­mų vyk­dy­mą.

Par­la­men­ta­ro nuo­mo­ne, be­si­rū­pin­da­ma pri­va­čių in­te­re­sų dek­la­ra­vi­mu VTEK tu­rė­tų veik­ti pa­na­šiai kaip Vals­ty­bi­nė mo­kes­čių ins­pek­ci­ja, kon­tro­liuo­jan­ti mo­kes­čių su­rin­ki­mą. „Iš mo­kes­čių ins­pek­ci­jos gau­na­me įspė­ji­mus ar­ba pra­ne­ši­mus apie tai, kad tu­ri­me su­si­mo­kė­ti ati­tin­ka­mus mo­kes­čius. Tad ko­dėl to­kios sis­te­mos ne­pri­tai­kius as­me­nims, ku­riems pri­va­lu dek­la­ruo­ti? Tuo­met ne­bū­tų ga­li­my­bės pa­sa­ky­ti, kad už­mir­šo tai pa­da­ry­ti“, – svars­tė po­li­ti­kas.

Pa­jė­gu­mų trū­ku­mu be­sis­kun­džian­ti VTEK, P. Urb­šio tei­gi­mu, tu­rė­tų pa­sa­ky­ti, ką kon­kre­čiai ga­li­ma pa­keis­ti ir pa­da­ry­ti, kad ko­mi­si­ja bū­tų pa­jė­gi vyk­dy­ti kon­tro­lę. „Jei bū­tų ga­li­ma su­for­mu­luo­ti tas prob­le­mas ir kaip siū­lo­ma jas spręs­ti, ko­kios dėl to gre­sia pa­sek­mės, eta­pais bū­tų ga­li­ma tuos trū­ku­mus ša­lin­ti“, – pa­žy­mė­jo par­la­men­ta­ras.