Deividas Matulionis skiriamas Vyriausybės vicekancleriu
Mi­nis­tro Pir­mi­nin­ko pa­ta­rė­jas už­sie­nio po­li­ti­kos klau­si­mais Dei­vi­das Ma­tu­lio­nis ski­ria­mas Vy­riau­sy­bės kanc­le­rio pir­muo­ju pa­va­duo­to­ju. Prem­je­ras Sau­lius Skver­ne­lis  va­sa­rio 6 die­ną pa­si­ra­šė D. Ma­tu­lio­nio pa­sky­ri­mo do­ku­men­tus.

Taip pat D. Matulionis ir toliau patarinės premjerui užsienio politikos klausimais.

Dabar Vyriausybėje yra dvi vicekanclerių pareigybės: karjeros valstybės tarnautojo ir politinio pasitikėjimo. Pirmąją pareigybę šiuo metu užima Alminas Mačiulis.

Deividas Matulionis yra ėjęs Lietuvos ambasadoriaus Vokietijoje pareigas, 2009–2012 metais dirbo Vyriausybės kancleriu.