Degtinės – į specializuotą parduotuvę arba į Latviją
Svei­ka­tos ap­sau­gos mi­nis­te­ri­ja (SAM) pra­de­da dis­ku­si­ją dėl spe­cia­li­zuo­tų al­ko­ho­lio par­duo­tu­vių stei­gi­mo Lie­tu­vo­je, o ga­min­to­jų ir pre­ky­bi­nin­kų at­sto­vai iš anks­to grie­bia­si už gal­vos – ne­ana­li­zuo­ja­mi da­bar­ti­nių prie­mo­nių re­zul­ta­tai bei įta­ka.

Pir­kė­jai ne­tru­ko su­si­gau­dy­ti, kad Lie­tu­vo­je nuo šių me­tų ko­vo 1-osios ge­ro­kai pa­di­di­nus al­ko­ho­lio ak­ci­zą, kur kas pi­giau įsi­gy­ti svai­ga­lų ga­li­ma gre­ti­mo­se rin­ko­se. Lie­tu­va, ka­dai­se tarp Va­ka­rų Eu­ro­pos gy­ven­to­jų, ypač tarp bri­tų, gar­sė­ju­si kaip bern­va­ka­rių ir ki­to­kių pa­si­links­mi­ni­mų vie­ta, tam­pa iš­va­žiuo­ja­mo­jo al­ko­ho­lio tu­riz­mo ša­li­mi.

In­ter­ne­to pla­ty­bė­se gau­siai da­li­ja­ma­si pa­tir­ti­mi, kiek kai­nuo­ja alus ar stip­rie­ji al­ko­ho­li­niai gė­ri­mai Lat­vi­jo­je, o iš Lie­tu­vos pa­sie­nio ra­jo­nų par­duo­tu­vių sklin­da aiš­ki ži­nia – var­to­to­jai bu­ria­si ir gru­pė­mis vyks­ta tiks­lin­gai ap­si­pirk­ti į gre­ti­mas vals­ty­bes. Lat­vi­jos pa­sie­ny­je ku­ria­mos al­ko­ho­lio iš­par­duo­tu­vės. „Vy­no­te­ka“ net au­to­bu­siu­ku ve­ža pir­kė­jus iš Bir­žų ir Pa­sva­lio į sa­vo par­duo­tu­vę Baus­kė­je.

Ne­sun­ku su­pras­ti skai­čiuo­jan­čius lie­tu­vius – mū­sų ša­ly­je da­bar alaus ak­ci­zas sie­kia 7,11 eu­ro už 1 laips­nį alaus hek­to­li­tre, ar­ba 0,41 eu­ro už li­trą 5,8 laips­nio stip­ru­mo alaus. Lat­vi­jo­je alaus ak­ci­zas yra 4,55 eu­ro už laips­nį hek­to­li­tre, ar­ba 0,26 eu­ro už li­trą. Pu­sę šio mo­kes­čio su­mo­ka ma­žo­sios da­ryk­los (ga­mi­nan­čios iki 10 tūkst. hek­to­li­trų per me­tus). Jų 5,8 laips­nio alaus ak­ci­zas su­da­ro 0,13 eu­ro už vie­ną li­trą gė­ri­mo.

Len­ki­jo­je ak­ci­zo mo­kes­tis, im­amas už li­trą 5,8 laips­nio stip­ru­mo alaus, sie­kia 0,11 eu­ro (7,79 zlo­to, ar­ba 1,84 eu­ro už 1 laips­nį alaus hek­to­li­tre).

Vy­no ak­ci­zas Lie­tu­vo­je – 164,67 eu­ro už hek­to­li­trą (iš­im­tis – leng­vas, iki 8,5 proc., vy­nas ir sid­ras, 65,45 eu­ro), Lat­vi­jo­je – 78 eu­rai, Len­ki­jo­je – 37,23 eu­ro.

Eti­lo al­ko­ho­lio ak­ci­zas Lie­tu­vo­je yra 1665,04 eu­ro už ab­so­liu­taus al­ko­ho­lio hek­to­li­trą, Lat­vi­jo­je – 1450 eu­rų, Len­ki­jo­je – 1343,89 eu­ro. Lie­tu­vo­je ir Lat­vi­jo­je ne­vie­no­dai ren­ka­mas ak­ci­zas už skir­tin­go stip­ru­mo tar­pi­nius pro­duk­tus. Lat­vi­jo­je nuo ki­tų me­tų al­ko­ho­lio ak­ci­zas šiek tiek pa­di­dės, ta­čiau vis vien ge­ro­kai at­si­liks nuo da­bar­ti­nių lie­tu­viš­ko mo­kes­čio aukš­tu­mų.

Ne­ga­na to, pir­kė­jai net įsi­gud­ri­na pa­si­pel­ny­ti – kol Lat­vi­jo­je nė­ra ta­ros užs­ta­to sis­te­mos, lie­tu­viai, kai­my­nų par­duo­tu­vė­se įsi­gi­ję Lie­tu­vo­je iš­pils­ty­tus ir ati­tin­ka­mai pa­ženk­lin­tus bu­te­lius alaus, tuš­čius grą­ži­na mū­sų ša­ly­je.

Kitas kovos su svaigalų vartojimu žingsnis - specializuotos alkoholio parduotuvės./"Lietuvos žinių" archyvo nuotrauka

Ne­no­ri pra­ras­ti klien­tų

Pir­kė­jų ne­ten­kan­tys Lie­tu­vos pre­ky­bi­nin­kai su ne­ri­mu lau­kia ki­tų me­tų, kai ma­ži­nant al­ko­ho­li­nių gė­ri­mų pa­sie­kia­mu­mą bus trum­pi­na­mas par­duo­tu­vių dar­bo lai­kas ir ke­lia­ma per­kan­čių­jų svai­ga­lus am­žiaus kar­te­lė, o alu­da­riai ieš­ko spren­di­mų. UAB „Švy­tu­rys-Ute­nos alus“ jau pra­dė­jo tar­tis, kaip di­din­ti sa­vo pro­duk­ci­jos par­da­vi­mą Lat­vi­jo­je, Lie­tu­vos pa­sie­ny­je.

„Di­de­lę da­lį tų ap­si­per­kan­čių žmo­nių su­da­ro lie­tu­viai, ver­ti­nan­tys mū­sų pre­kės ženk­lą, alaus sko­nį. Ne­no­ri­me pra­ras­ti sa­vo var­to­to­jų vien to­dėl, kad tu­ri­me ne­iš­min­tin­gą Vy­riau­sy­bės mo­kes­čių po­li­ti­ką“, – kal­bė­jo bend­ro­vės kor­po­ra­ty­vi­nių rei­ka­lų di­rek­to­rius Dai­nius Smai­lys.

„Švy­tu­rio-Ute­nos alaus“ skai­čia­vi­mu, va­di­na­mo­sios pa­sie­nio pre­ky­bos įta­ka ma­to­ma ana­li­zuo­jant par­da­vi­mo re­zul­ta­tus. Me­tų pra­džio­je, iki ak­ci­zų pa­di­di­ni­mo, alaus rin­kos nuo­smu­kis Lie­tu­vo­je sie­kė 8 pro­cen­tus. Ko­vo-ge­gu­žės mė­ne­siais rin­ka trau­kė­si jau 12–14 pro­cen­tų. Anot D. Smai­lio, tai reiš­kia, kad bend­ras 5 mė­ne­sių apy­var­tos kri­ti­mas, pa­ly­gin­ti su pra­ėju­sių me­tų tuo pa­čiu lai­ko­tar­piu, su­da­rė 10–12 proc. ir bu­vo di­džiau­sias per du de­šimt­me­čius.

Tuo me­tu par­da­vi­mas ba­ruo­se ir res­to­ra­nuo­se (jiems „Švy­tu­rys-Ute­nos alus“ tie­kia 7 proc. pro­duk­ci­jos) smuk­te­lė­jo tik 3 pro­cen­tais. „Žmo­gus, ku­ris no­ri ba­re at­si­ger­ti alaus, ne­ga­li fi­ziš­kai per ke­lio­li­ka mi­nu­čių per­si­kel­ti į ki­tą ša­lį. Tad par­da­vi­mo ba­ruo­se ir res­to­ra­nuo­se smuk­te­lė­ji­mas ro­do na­tū­ra­lų rin­kos su­si­trau­ki­mą. Vi­sa ki­ta – pa­sie­nio pre­ky­bos pa­sek­mės“, – aiš­ki­no D. Smai­lys.

Bi­jo to­les­nių priemonių

Per 300 par­duo­tu­vių, dau­giau­sia – kai­mo vie­to­vė­se, vie­ni­jan­ti pre­ky­bos sis­te­ma KOOPS skai­čiuo­ja, kad an­trą­jį šių me­tų ket­vir­tį stip­rių gė­ri­mų par­da­vi­mas su­ma­žė­jo penk­ta­da­liu. Pa­na­šiai kri­to pre­ky­ba sid­ru ir al­ko­ho­li­niais kok­tei­liais. Alaus par­da­vi­mas su­men­ko 10 proc., spi­ri­tuo­to vy­no – dau­giau kaip 50 pro­cen­tų.

„Ten­den­ci­ja aiš­ki – nuo­smu­kį lė­mė prie­mo­nės, ku­rios jau pri­im­tos“, – kons­ta­ta­vo ra­jo­nų par­duo­tu­ves į KOOPS sis­te­mą su­jun­gu­sios Lie­tu­vos koo­pe­ra­ty­vų są­jun­gos ge­ne­ra­li­nis di­rek­to­rius Rai­mon­das Ko­rei­va. Jam ne­ra­mu, kad nau­ja SAM ini­cia­ty­va – dėl spe­cia­li­zuo­tų al­ko­ho­lio par­duo­tu­vių stei­gi­mo – bus pa­sku­ti­nė ma­žų­jų kai­mo par­duo­tu­vių veik­los is­to­ri­jo­je, juo­lab jei spren­di­mai bus pri­im­ti ne­at­li­kus iš­sa­mios ana­li­zės, kaip vers­lą ir var­to­ji­mą pa­vei­kė jau įves­tos prie­mo­nės ir pa­veiks nuo sau­sio įsi­ga­lio­sian­tys nau­ji ri­bo­ji­mai dėl pir­kė­jų am­žiaus, par­duo­tu­vių dar­bo lai­ko bei ki­ti.

„Gal tik mums keis­tai at­ro­do, bet val­džia su var­to­ji­mu ko­vo­ja tik per par­da­vi­mą ir ne­la­bai krei­pia dė­me­sio į tai, ko­kią įta­ką da­ro pre­ky­ba Len­ki­jo­je, Lat­vi­jo­je ar ne­le­ga­li rin­ka“, – sa­kė R. Ko­rei­va.

Aurelijaus Verygos vadovaujama Sveikatos apsaugos ministerija ramina verslą, kad sprendimai dėl specializuotų alkoholio parduotuvių nebus priimami paskubomis.

Mi­nis­te­ri­ja ieš­ko nau­jo modelio

SAM ra­mi­na vers­lą, kad nau­ji spren­di­mai ne­bus pri­ima­mi pa­sku­bo­mis, ir ti­ki­na no­rin­ti iš­girs­ti „vi­sų vi­suo­me­nės gru­pių nuo­mo­nę“.

Mi­nis­te­ri­ja yra ga­vu­si Vy­riau­sy­bės pa­ve­di­mą iki ki­tų me­tų ge­gu­žės par­eng­ti rei­kia­mus tei­sės ak­tų pro­jek­tus dėl spe­cia­li­zuo­tų al­ko­ho­lio par­duo­tu­vių stei­gi­mo Lie­tu­vo­je. Kaip „Lie­tu­vos ži­nias“ in­for­ma­vo svei­ka­tos ap­sau­gos mi­nis­tro pa­ta­rė­ja Li­na Bu­šins­kai­tė-Šriu­bė­nė, šiuo me­tu vyks­ta vie­šos kon­sul­ta­ci­jos, ir tam pa­si­tel­kia­mos įvai­rios prie­mo­nės.

Anot jos, iš­siųs­ti kvie­ti­mai ne­vy­riau­sy­bi­niam sek­to­riui, bend­ruo­me­nėms, įvai­rioms vers­lo, jau­ni­mo ir ki­to­kioms or­ga­ni­za­ci­joms, pra­šo­ma kon­kre­čiai ap­ra­šy­ti, kaip, jų ma­ny­mu, ga­lė­tų at­ro­dy­ti spe­cia­li­zuo­tos par­duo­tu­vės. Pa­siū­ly­mų lau­kia­ma iki šių me­tų spa­lio 1 die­nos. Į ap­ta­ri­mą bus įtrauk­tos ir ki­tos ins­ti­tu­ci­jos – Nar­ko­ti­kų, ta­ba­ko ir al­ko­ho­lio kon­tro­lės de­par­ta­men­tas, Ūkio, Fi­nan­sų mi­nis­te­ri­jos.

Ga­liau­siai, kaip ža­dė­jo L. Bu­šins­kai­tė-Šriu­bė­nė, su­da­ry­ta dar­bo gru­pė iš­ana­li­zuos pa­siū­ly­mus ir kurs ke­lis ga­li­mus spe­cia­li­zuo­tų al­ko­ho­lio par­duo­tu­vių mo­de­lius. „Tie mo­de­liai bus to­bu­li­na­mi, ren­gia­mi bū­ti­ni tei­sės ak­tų pro­jek­tai ir tei­kia­mi ver­tin­ti mi­nis­trų ka­bi­ne­tui“, – dės­tė mi­nis­tro pa­ta­rė­ja.

Pa­ša­lins iš rin­kos smulkiuosius

Lie­tu­vos pre­ky­bos įmo­nių aso­cia­ci­jos vyk­do­ma­sis di­rek­to­rius Lau­ry­nas Vi­li­mas abe­jo­jo, ar dis­ku­si­ja dėl spe­cia­li­zuo­tų par­duo­tu­vių stei­gi­mo ga­li bū­ti vai­sin­ga, ne­sant iš­anks­ti­nio ty­ri­mo dėl da­bar­ti­nių ri­bo­ji­mų ir jų po­vei­kio. Vie­nin­te­lis lo­giš­kas spren­di­mas, ku­ris da­ry­tų vie­no­dą įta­ką vi­sam vers­lui, – vals­ty­bei im­tis pre­ky­bos al­ko­ho­liu mo­no­po­lio: steig­ti par­duo­tu­ves, sta­ty­ti ar nuo­mo­ti pre­ky­bos plo­tus, tar­tis su tie­kė­jais ir ga­min­to­jais.

Mat jei spe­cia­li­zuo­toms par­duo­tu­vėms steig­ti bus skel­bia­mi kon­kur­sai, dėl li­cen­ci­jų pa­jėgs kon­ku­ruo­ti tik 3–4 di­die­ji maž­me­ni­nės pre­ky­bos tink­lai. „Ką tai reikš­tų? Li­cen­ci­jos ati­tek­tų di­die­siems, o ma­žuo­sius pre­ky­bi­nin­kus val­džia sa­vo ran­ko­mis pa­ša­lin­tų iš rin­kos“, – įspė­jo L. Vilimas

R. Ko­rei­va bu­vo dar ka­te­go­riš­kes­nis: „A­pie vals­ty­bės mo­no­po­lį ga­li kal­bė­ti tik la­bai karš­čiuo­jan­tis žmo­gus. Ti­kė­ki­me, kad li­gos jau bai­gė­si ir nė­ra ko dis­ku­tuo­ti apie mo­no­po­lį.“

Jis pa­brė­žė, jog iki šiol daug ir iš­sa­miai bu­vo ap­ta­ria­ma, kiek vaiz­do ste­bė­ji­mo ka­me­rų tu­rė­tų bū­ti to­kio­se par­duo­tu­vė­se, kaip į jas ne­įleis­ti vai­kų ir t. t. Ta­čiau nie­ka­da ne­vy­ko dis­ku­si­jų, ko­dėl rei­kia ati­mti da­lį vers­lo iš da­bar le­ga­liai dir­ban­čio, ofi­cia­liai pre­ky­bos al­ko­ho­liu li­cen­ci­ją įsi­gi­ju­sio vers­li­nin­ko, ku­ris ne­pa­da­rė jo­kių pa­žei­di­mų. Juk net ir iš­sau­go­ju­siems li­cen­ci­jas smul­kie­siems pre­ky­bi­nin­kams tek­tų ne pa­gal ki­še­nę in­ves­tuo­ti į nau­jas par­duo­tu­ves ar­ba se­nų­jų at­sky­ri­mą, įsi­gy­ti pre­ky­bos įran­gos, ste­bė­ji­mo ka­me­rų, ka­sos apa­ra­tų, pa­pil­do­mai sam­dy­ti dar­buo­to­jų. Tai nie­ka­da ne­at­si­pirks, nes pre­ky­bos apim­tis ne­pa­di­dės.

„Ma­žų par­duo­tu­vių at­ei­tis bū­tų nu­lem­ta – at­sky­ru­sios įpras­tą pre­ky­bą ir pre­ky­bą al­ko­ho­li­niais gė­ri­mais, jos ne­iš­si­lai­ky­tų. To­dėl šim­tus smul­kių par­duo­tu­vė­lių tek­tų už­da­ry­ti vien dėl tos prie­žas­ties“, – prog­no­za­vo R. Ko­rei­va.

Alu­da­riams ga­li­ma išimtis

Lie­tu­vos alu­da­rių gil­di­jos pre­zi­den­tas Sau­lius Ga­la­daus­kas pa­žy­mė­jo, kad pre­ky­bos al­ko­ho­liu mo­no­po­lį tu­rin­čio­se vals­ty­bė­se ne­stip­riam alui ir ki­tiems gė­ri­mams pa­da­ry­tos iš­im­tys – jų ga­li­ma įsi­gy­ti pre­ky­bos cen­truo­se. Suo­mi­jo­je įpras­tuo­se pre­ky­bos cen­truo­se lei­džia­ma pre­kiau­ti iki 4,7 laips­nio stip­ru­mo alu­mi, Nor­ve­gi­jo­je – iki 2,8 laips­nio.

Kai ku­rio­se ša­ly­se, taip pat da­ly­je Ame­ri­kos vals­ti­jų stip­rie­ji gė­ri­mai par­duo­da­mi tik spe­cia­li­zuo­to­se par­duo­tu­vė­se, bet iš­im­tys da­ro­mos alui ar­ba alui ir vy­nui. Anot S. Ga­la­daus­ko, pri­im­da­mi spren­di­mus dėl spe­cia­li­zuo­tų par­duo­tu­vių su­ma­ny­mo ini­cia­to­riai ga­lė­tų at­siž­velg­ti į šią pa­tir­tį.

„Ta­čiau iš pri­nci­po spe­cia­li­zuo­tos par­duo­tu­vės yra per­tek­li­nė prie­mo­nė, žlug­dan­ti smul­kų­jį vers­lą. Jis ne­tu­ri ga­li­my­bės ati­da­ry­ti spe­cia­li­zuo­tus sky­rius ar lai­mė­ti li­cen­ci­jų kon­kur­sus spe­cia­li­zuo­toms par­duo­tu­vėms kur­ti. O smul­kio­jo vers­lo žlug­dy­mas su­duos itin skau­dų smū­gį eko­no­mi­kai, šiaip jau la­bai silp­nai Lie­tu­vos vi­du­ri­nei kla­sei, di­dins emig­ra­ci­ją“, – ar­gu­men­ta­vo S. Ga­la­daus­kas.

Jis abe­jo­jo, ar šio­mis prie­mo­nė­mis aps­kri­tai ga­li­ma siek­ti no­ri­mo tiks­lo – ko­vo­ti su al­ko­ho­liz­mu, nes nuo svai­ga­lų pri­klau­san­tys as­me­nys, ne­te­kę ga­li­my­bės var­to­ti le­ga­lių pro­duk­tų, ras kur įsi­gy­ti ne­le­ga­lių ar­ba nuo­dy­sis ko­kiais nors pa­kai­ta­lais.

Ak­ci­zų su­rin­ki­mas – geras

SAM at­sto­vai ti­ki­no, kad al­ko­ho­lio var­to­ji­mo ma­ži­ni­mo prie­mo­nių efek­ty­vu­mas bus ana­li­zuo­ja­mas, kai tik aiš­kes­ni taps jų re­zul­ta­tai. „Dau­gu­ma prie­mo­nių pra­dės veik­ti nuo ki­tų me­tų, tad šian­dien kol kas anks­ti svars­ty­ti jų veiks­min­gu­mą ma­ži­nant al­ko­ho­lio var­to­ji­mą Lie­tu­vo­je. Šiuo me­tu ga­li­me kal­bė­ti tik apie pa­di­dė­ju­sius al­ko­ho­li­nių gė­ri­mų ak­ci­zus ir šių mo­kes­čių efek­tą“, – pa­brė­žė svei­ka­tos ap­sau­gos mi­nis­tro pa­ta­rė­ja.

Nors Vals­ty­bi­nės mo­kes­čių ins­pek­ci­jos (VMI) skai­čia­vi­mai ro­do, kad šių me­tų sau­sio-ge­gu­žės mė­ne­siais, pa­ly­gin­ti su pra­ėju­sių me­tų tuo pa­čiu lai­ko­tar­piu, al­ko­ho­lio ak­ci­zo su­rink­ta be­veik 50 proc. dau­giau, anot L. Bu­šins­kai­tės-Šriu­bė­nės, tik me­tams pa­si­bai­gus bus ga­li­ma rea­liai ma­ty­ti, ko­kį po­vei­kį tu­rė­jo ak­ci­zų pa­di­di­ni­mas.

Iš­anks­ti­niai VMI pir­mo­jo pus­me­čio duo­me­nys at­sklei­džia, jog ak­ci­zo su­rin­ki­mo ro­dik­liai yra ge­ri. Įplau­kos šie­met, pa­ly­gin­ti su 2016 me­tais, pa­di­dė­jo 16 proc., o fak­ti­nės vals­ty­bės biu­dže­to pa­ja­mos – 6,3 pro­cen­to. Pa­gal au­gi­mą pir­mau­ja al­ko­ho­li­nių gė­ri­mų ak­ci­zai. Jie su­da­ro maž­daug ket­vir­ta­da­lį vi­sų ak­ci­zų pa­ja­mų. Pu­sė ten­ka ener­gi­jos pro­duk­tams.

Ak­ci­zų pa­ja­mos pa­gal ap­mo­kes­ti­na­mų pre­kių gru­pes, mln. Eur

Įmo­kų pa­va­di­ni­mas 2016 m. 01–05 mėn. 2017 m. 01–05 mėn. Po­ky­tis Po­ky­tis, proc.
Ak­ci­zai iš vi­so 439,077 525,129 86,052 19,6
Už al­ko­ho­lį ir al­ko­ho­li­nius gė­ri­mus 94,475 139,554 45,080 47,7
Už ap­do­ro­tą ta­ba­ką 97,170 109,520 12,350 12,7
Už ener­gi­jos pro­duk­tus 246,086 274,963 28,877 11,7
Už elek­tros ener­gi­ją 1,346 1,092 –0,254 –18,8

Šal­ti­nis: VMI

Al­ko­ho­li­nių gė­ri­mų par­da­vi­mo ir ak­ci­zo mo­kes­čių po­ky­tis, ly­gi­na­mas 2016 ir 2017 me­tų tas pats lai­ko­tar­pis, proc.

Gė­ri­mo pa­va­di­ni­mas Par­da­vi­mo po­ky­tis ge­gu­žės mėn. Ak­ci­zų po­ky­tis ge­gu­žės mėn. Par­da­vi­mo po­ky­tis per 1–5 mėn. Ak­ci­zų po­ky­tis per 1–5 mėn.
Vy­nas ir fer­men­tuo­ti gė­ri­mai –47,1 9,8 10 47,5
Tar­pi­niai pro­duk­tai –86,9 –77,4 9,6 20,4
Spi­ri­ti­niai gė­ri­mai –47,4 –35,2 26,8 33
Alus –20,8 67,7 –10,4 35,8

Šal­ti­nis: VMI, Lie­tu­vos alu­da­rių gildija

. . .

Pa­gal pa­ja­mų au­gi­mą pir­mau­ja akcizai

Iš­anks­ti­niais Fi­nan­sų mi­nis­te­ri­jos duo­me­ni­mis, pir­mą­jį šių me­tų pus­me­tį vals­ty­bės ir sa­vi­val­dy­bių biu­dže­tų pa­ja­mų pla­nas vir­šy­tas 4,3 proc., vals­ty­bės biu­dže­to – 1,4 pro­cen­to. Pa­ly­gin­ti su per­nykš­čiu pus­me­čiu, fak­ti­nės biu­dže­tų pa­ja­mos ati­tin­ka­mai vir­šy­tos 7 proc. ir 6,3 pro­cen­to.

La­biau­siai, pa­ly­gin­ti su pra­ėju­siais me­tais, iš­au­go pa­ja­mų iš ak­ci­zo su­rin­ki­mas – 16 pro­cen­tų. Pla­nas vir­šy­tas 1,3 pro­cen­to.

Bend­ros biu­dže­tų pir­mo­jo pus­me­čio pa­ja­mos bu­vo 4096,7 mln. eu­rų (pla­nuo­tos – 3927,4 mln. eu­rų), tik vals­ty­bės biu­dže­to pa­ja­mos – 3274 mln. eu­rų (pla­nas – 3186,2 mln. eu­rų).

Pa­ja­mų iš mo­kes­čių gau­ta 2990,7 mln. eu­rų, su­rin­ki­mo pla­nas įvyk­dy­tas 101,4 pro­cen­to. Tai yra 40,7 mln. eu­rų dau­giau, ne­gu prog­no­zuo­ta, ir 222 mln. eu­rų (8 proc.) dau­giau nei pra­ėju­sių me­tų pir­mą­jį pus­me­tį.

Pa­ja­mų iš PVM gau­ta 1658,2 mln. eu­rų, t. y. 151,5 mln. eu­rų (10,1 proc.) dau­giau nei per­nai tuo pat me­tu ir 43,9 mln. eu­rų (2,7 proc.) dau­giau, nei prog­no­zuo­ta.

Už vi­sas ak­ci­zi­nes pre­kes su­rink­ta 643,4 mln. eu­rų – 8 mln. eu­rų (1,3 proc.) dau­giau, nei prog­no­zuo­ta, ir 88,9 mln. eu­rų (16 proc.) dau­giau nei per­nai tuo pa­čiu lai­ko­tar­piu.

Pel­no mo­kes­čio įplau­kos su­da­rė 388,4 mln. eu­rų – bu­vo 25 mln. eu­rų (6 proc.) ma­žes­nės, nei prog­no­zuo­ta.

Gy­ven­to­jų pa­ja­mų mo­kes­čio įplau­kos sie­kė 798,8 mln. eu­rų. Jos bu­vo 57,3 mln. eu­rų (7,7 proc.) di­des­nės, ne­gu prog­no­zuo­ta, ir 63,5 mln. eu­rų (8,6 proc.) di­des­nės nei tuo pat me­tu per­nai.