Dažnos kelionės pas kaimynus apkars
Mui­ti­nin­kai nuo ge­gu­žės su­griež­tins į Lie­tu­vą įve­ža­mų pre­kių ir de­ga­lų kon­tro­lę. Nu­spręs­ta, kad ke­liau­jan­tie­ji iš tre­čių­jų ša­lių per mui­ti­nės pos­tus šių gė­ry­bių, ne­mo­kė­da­mi mo­kes­čių, ga­lės įsi­vež­ti tris­kart per mė­ne­sį, o ne pen­kis, kaip yra da­bar.

Mui­ti­nės de­par­ta­men­tas pra­ne­šė, kad jei mui­ti­nin­kai nu­sta­tys, jog žmo­gus as­me­ni­nia­me ba­ga­že ga­be­na­mas pre­kes ar­ba pri­va­čio­je trans­por­to prie­mo­nė­je esan­čius de­ga­lus į Lie­tu­vą iš tre­čių­jų ša­lių įve­ža ket­vir­tą ir dau­giau kar­tų per ka­len­do­ri­nį mė­ne­sį, jam bus skai­čiuo­ja­mi pri­va­lo­mi su­si­mo­kė­ti mo­kes­čiai bei mui­tai.

To­kius pat rei­ka­la­vi­mus pla­nuo­ja­ma tai­ky­ti ne tik ke­liau­jan­tie­siems leng­vai­siais au­to­mo­bi­liais, bet ir į at­vyks­tan­tie­siems į Lie­tu­vą iš tre­čių­jų vals­ty­bių au­to­bu­sais, trau­ki­niais bei lėk­tu­vais.

Rė­žė iš peties

Ke­lio­nės iš tre­čių­jų ša­lių, daž­niau­siai iš Ru­si­jos Ka­li­ning­ra­do sri­ties ir Bal­ta­ru­si­jos, ne­mo­kant mui­to bei ak­ci­zo mo­kes­čių, bu­vo ap­ri­bo­tos iki pen­kių kar­tų 2011-ai­siais. Tais me­tais nuo­lat, ypač Lie­tu­vos ir Ru­si­jos Ka­li­ning­ra­do sri­ties pa­sie­ny­je, nu­sid­riek­da­vo di­džiu­lės ei­lės ma­ši­nų, mat bu­vo pa­pli­tęs de­ga­lų ga­be­ni­mo leng­vų­jų au­to­mo­bi­lių ba­kuo­se vers­las. Kai ku­rie tau­tie­čiai vos spė­da­vo grįž­ti, pri­si­py­lę pil­nus ba­kus de­ga­lų, tuoj juos iš­tuš­tin­da­vo ir vėl ruo­šda­vo­si į ke­lio­nę. Kai ku­rie įsi­gud­rin­da­vo net du kar­tus per par­ą nu­vyk­ti į Ka­li­ning­ra­do sri­tį. Pa­na­ši pa­dė­tis bu­vo ir Bal­ta­ru­si­jos pa­sie­ny­je.

To­dėl tuo­me­čio prem­je­ro And­riaus Ku­bi­liaus va­do­vau­ja­ma Vy­riau­sy­bė nu­ta­rė im­tis prie­mo­nių. Nors ke­liau­jan­čių­jų tiek į Ka­li­ning­ra­do sri­tį, tiek į Bal­ta­ru­si­ją srau­tai nuo 2011-ųjų ge­ro­kai su­ma­žė­jo, pra­ėju­sių me­tų gruo­džio pa­bai­go­je Mui­ti­nės de­par­ta­men­to ge­ne­ra­li­nis di­rek­to­rius An­ta­nas Ši­pa­vi­čius nu­spren­dė, kad įve­ža­mų pre­kių ir de­ga­lų kon­tro­lę rei­kia su­griež­tin­ti dar la­biau.

Per vėlai

Į Ka­li­ning­ra­do sri­tį pi­ges­nių de­ga­lų ne vie­nus me­tus va­žiuo­da­vęs Ša­kių ra­jo­no gy­ven­to­jas Vy­tau­tas K. ne­slė­pė nuo­sta­bos dėl to­kio spren­di­mo. Anot jo, jau nuo pra­ėju­sio ru­dens, kai Ru­si­jos par­ei­gū­nai pra­dė­jo prie­ka­biai ti­krin­ti lie­tu­vių vai­ruo­ja­mus au­to­mo­bi­lius, va­ži­nė­jan­čių­jų smar­kiai nu­by­rė­jo. Dar vie­no ryš­kaus su­ma­žė­ji­mo bū­ta šių me­tų pra­džio­je, kai Lie­tu­vos de­ga­li­nė­se iki eu­ro už li­trą kri­to ben­zi­no ir dy­ze­li­no kai­nos - jos be­veik su­si­ly­gi­no su kai­no­mis juo­do­jo­je rin­ko­je.

To­dėl Lie­tu­vos gy­ven­to­jams va­žiuo­ti į Ka­li­ning­ra­do sri­tį pi­ges­nių de­ga­lų ne­ap­si­mo­ka. Juo­lab kad ben­zi­nas, kaip ir ki­tos pre­kės Ru­si­jo­je, taip pat bran­go. Vil­nie­tis Vla­di­mi­ras K., ne vie­nus me­tus par­si­ga­be­nan­tis de­ga­lų iš Bal­ta­ru­si­jos, ir­gi tvir­ti­no, jog da­bar jų par­si­ve­ža tik sa­vo ir ar­ti­mų­jų po­rei­kiams, bet ne par­duo­ti. Mat ieš­kan­tie­ji bal­ta­ru­siš­ko ben­zi­no ne­la­bai lin­kę mo­kė­ti po eu­rą už li­trą.

Lie­tu­viai va­žiuo­ja itin retai

Vals­ty­bės sie­nos ap­sau­gos tar­ny­bos (VSAT) duo­me­nys pa­tvir­ti­na, kad tiek į Ka­li­ning­ra­do sri­tį, tiek į Bal­ta­ru­si­ją vyks­tan­čių Lie­tu­vo­je re­gis­truo­tų leng­vų­jų au­to­mo­bi­lių srau­tai smar­kiai su­ma­žė­ję, nors bend­ras srau­tas šiek tiek yra pa­di­dė­jęs.

VSAT Vie­šų­jų ry­šių sky­riaus vir­ši­nin­kas Gied­rius Mi­šu­tis kaip pa­vyz­dį nu­ro­dė pra­ėju­sį ket­vir­ta­die­nį: tą­dien iš Lie­tu­vos vien per Ky­bar­tų pos­tą iš­vy­ko vos 15 mū­sų ša­ly­je re­gis­truo­tų leng­vų­jų au­to­mo­bi­lių ir tiek pat „lie­tu­viš­kų“ ma­ši­nų iš Ru­si­jos įva­žia­vo į mū­sų vals­ty­bę. Iš vi­so per tą par­ą pos­tą kir­to apie 300 leng­vų­jų au­to­mo­bi­lių.

„Lie­tu­viai į Ka­li­ning­ra­do sri­tį be­veik ne­be­va­žiuo­ja, nes Ru­si­jos pu­sė­je la­bai il­gai trun­ka pa­ti­kra. Vai­ruo­to­jai iš Lie­tu­vos šioms pro­ce­dū­roms ga­li su­gaiš­ti ir 10, ir 15 va­lan­dų“, - tei­gė G. Mi­šu­tis. Jis pa­brė­žė, kad kai­my­nės Len­ki­jos gy­ven­to­jų ket­vir­ta­die­nį per Ky­bar­tus į Ka­li­ning­ra­do sri­tį įva­žia­vo ir iš ten grį­žo net dau­giau ne­gu Lie­tu­vos - 43.

Ap­lan­kys rečiau

Tuo me­tu tu­rin­tie­ji ar­ti­mų­jų Bal­ta­ru­si­jo­je ar Ka­li­ning­ra­do sri­ty­je, taip pat daž­nai į ki­tas, ne Eu­ro­pos Są­jun­gai pri­klau­san­čias ša­lis tiek leng­vai­siais au­to­mo­bi­liais, tiek au­to­bu­sais, trau­ki­niais ar lėk­tu­vais ke­liau­jan­tys as­me­nys ne­ri­mau­ja, kad į Mui­ti­nės de­par­ta­men­to pa­spęs­tas pink­les ga­li pa­kliū­ti ir jie.

Vil­nie­tė Ma­ri­na ne­slė­pė į Bal­ta­ru­si­ją vyks­tan­ti kur kas daž­niau nei tris­kart per mė­ne­sį. „Be­veik kiek­vie­ną sa­vait­ga­lį va­žiuo­ju ap­lan­ky­ti ser­gan­čios ma­mos. Tų tri­jų kar­tų man ti­krai ne­pa­kaks. Tur­būt ne­tu­rė­siu ki­to pa­si­rin­ki­mo, tik re­čiau nu­va­žiuo­ti“, - kal­bė­jo vie­no­je Vil­niu­je vei­kian­čio­je tarp­tau­ti­nė­je kom­pa­ni­jo­je dir­ban­ti mo­te­ris. Pa­sak Ma­ri­nos, ji kas­kart par­si­ve­ža ko­kių nors daik­tų iš Bal­ta­ru­si­jos, bet ti­krai ne par­duo­ti, o sa­vo po­rei­kiams. Mo­te­ris bai­mi­no­si, kad mū­sų mui­ti­nin­kai ga­li pri­skir­ti tuos daik­tus pre­kėms ir juos ap­mo­kes­tin­ti. Taip pat au­to­mo­bi­lio ba­ke esan­čius de­ga­lus - net ir tuo at­ve­ju, jei Bal­ta­ru­si­jo­je vil­nie­tė jų net ne­bus įsi­py­lu­si.

Ža­bos ko­mer­ci­nius turistus

Mui­ti­nės de­par­ta­men­to pra­ne­ši­me sa­ko­ma, esą įve­ža­mų pre­kių ir de­ga­lų kon­tro­lę dar kar­tą nu­spręs­ta su­griež­tin­ti at­siž­vel­gus į kai­my­nių vals­ty­bių pra­kti­ką ir sie­kiant efek­ty­viau ko­vo­ti su še­šė­li­ne eko­no­mi­ka.

„Šis spren­di­mas la­biau­siai nu­kreip­tas prieš tuos, ku­rie dangs­ty­da­mie­si tu­ris­tų var­du už­sii­ma ko­mer­ci­ne veik­la - daž­nai leng­vai­siais au­to­mo­bi­liais ke­liau­ja į tre­čią­sias ša­lis, iš ten par­si­ga­be­na pre­kių ir Lie­tu­vo­je jas par­duo­da“, - LŽ aiš­ki­no Mui­ti­nės de­par­ta­men­to at­sto­vė spau­dai Gin­ta­rė Vit­kaus­kai­tė-Šat­kaus­kie­nė. Ji pri­pa­ži­no, kad Ru­si­jos ir Bal­ta­ru­si­jos pa­sie­ny­je kles­tė­jęs de­ga­lų vers­las dėl pa­si­kei­tu­sios eko­no­mi­nės pa­dė­ties tiek Lie­tu­vo­je, tiek gre­ti­mo­se vals­ty­bė­se šiuo me­tu menks­ta. To­dėl per pir­mą­jį šių me­tų ket­vir­tį pa­pil­do­mų mo­kes­čių už įve­ža­mus de­ga­lus ba­kuo­se iš leng­vų­jų au­to­mo­bi­lių vai­ruo­to­jų te­su­rink­ta apie 2 tūkst. eu­rų. Di­džio­ji da­lis - iš kir­tu­sių­jų Bal­ta­ru­si­jos ir Lie­tu­vos sie­ną.

G. Vit­kaus­kai­tė-Šat­kaus­kie­nė pa­brė­žė, kad rei­ka­la­vi­mų su­mo­kė­ti mo­kes­čius ga­li su­lauk­ti ir au­to­bu­sais, trau­ki­niais ar lėk­tu­vais at­vyks­tan­tys as­me­nys iš Eu­ro­pos Są­jun­gai ne­prik­lau­san­čių ša­lių. Aiš­ku, jei­gu jie ban­dys įsi­vež­ti di­des­nį kie­kį pre­kių, ku­rios aki­vaiz­džiai nė­ra skir­tos as­me­ni­niam var­to­ji­mui. „Tų pre­kių kie­kis ir po­bū­dis ne­tu­ri mui­ti­nės par­ei­gū­nams kel­ti abe­jo­nių, kam jos yra skir­tos“, - pa­žy­mė­jo Mui­ti­nės de­par­ta­men­to at­sto­vė.