Dažniausiai baudžiama už kyšį kelių policininkui
Daž­niau­siai už ky­šio da­vi­mą Lie­tu­vo­je bau­džia­mi gy­ven­to­jai, siū­lę ky­šį ke­lių po­li­ci­nin­kui, ro­do „Trans­pa­ren­cy In­ter­na­tio­nal“ Lie­tu­vos sky­riaus at­lik­ta 2006–2013 m. ky­ši­nin­ka­vi­mo, pa­pir­ki­mo ir pre­ky­bos po­vei­kiu by­lų ana­li­zė.

Ty­ri­me nag­ri­nė­to­se by­lo­se daž­niau­siai siek­ta pa­pirk­ti po­li­ci­jos par­ei­gū­nus (98 proc.), itin re­tai – mui­ti­nės dar­buo­to­jus (1 proc.), ki­tus vals­ty­bės tar­nau­to­jus (0,6 proc.) ar sa­vi­val­dy­bių ad­mi­nis­tra­ci­jų dar­buo­to­jus (0,3 proc.). Tarp nag­ri­nė­tų by­lų yra tik vie­na po­li­ti­ko pa­pir­ki­mo by­la ir nė vie­nos – gy­dy­to­jo.

Už ky­ši­nin­ka­vi­mą, pa­pir­ki­mą ir pre­ky­bą po­vei­kiu daž­niau­siai nu­tei­sia­mi ky­šių da­vė­jai (95 proc.), tik re­tai – ky­šių ga­vė­jai (5 proc.).

Daž­niau­siai nu­tei­sia­mi ei­li­niai gy­ven­to­jai (94 proc. vi­sų by­lų), ženk­liai re­čiau – po­li­ci­jos par­ei­gū­nai (2 proc.), vals­ty­bės tar­nau­to­jams pri­ly­gin­ti as­me­nys (1 proc. by­lų), mui­ti­nės par­ei­gū­nai (0,6 proc.) ar vers­li­nin­kai (0,4 proc.).

„Pa­ly­gi­nę šio ty­ri­mo re­zul­ta­tus su ky­ši­nin­ka­vi­mo ly­giu Lie­tu­vo­je, tu­ri­me klaus­ti, ar mū­sų ša­ly­je Bau­džia­ma­sis ko­dek­sas ga­lio­ja vi­siems vie­no­dai, nes pa­na­šu, kad kai ku­rios as­me­nų gru­pės yra iš es­mės ne­lie­čia­mos. Siū­lau ga­lų ga­le pa­žvelg­ti tie­sai į akis ir pra­dė­ti ieš­ko­ti ki­tų bū­dų ky­ši­nin­ka­vi­mo prob­le­mai svei­ka­tos ap­sau­go­je ir sa­vi­val­do­je spręs­ti. Ži­no­ma, vi­sų pir­ma tam bū­ti­nas šių sri­čių at­sto­vų no­ras tai da­ry­ti“, – sa­kė „Trans­pa­ren­cy In­ter­na­tio­nal“ Lie­tu­vos sky­riaus va­do­vas Ser­ge­jus Mu­rav­jo­vas.

Daž­niau­siai už ky­ši­nin­ka­vi­mą ar pa­pir­ki­nė­ji­mą bau­džia­ma pi­ni­gi­ne bau­da. Ji ski­ria­ma 72 proc. nu­teis­tų už pa­pir­ki­nė­ji­mą ir 2,7 proc. – už ky­ši­nin­ka­vi­mą.

Kas de­šim­tas nu­teis­ta­sis (9 proc. at­ve­jų) gau­na lais­vės ap­ri­bo­ji­mo baus­mę (pa­vyz­džiui, be teis­mo ži­nios ne­keis­ti sa­vo gy­ve­na­mo­sios vie­tos, nak­ti­mis ar sa­vait­ga­liais bū­ti na­mie, už­si­re­gis­truo­ti dar­bo bir­žo­je, kt.). Ji vi­du­ti­niš­kai trun­ka 6 mė­ne­sius.

Lais­vės at­ėmi­mo baus­mę gau­na 7 proc. nu­teis­tų­jų pa­pir­ki­nė­ji­mo by­lo­se ir 22 proc. – ky­ši­nin­ka­vi­mo by­lo­se. To­kia baus­mė vi­du­ti­niš­kai trun­ka kiek dau­giau nei pu­san­trų me­tų.

Ty­ri­mo me­tu TILS iš­nag­ri­nė­jo 1427 bau­džia­mų­jų by­lų, ku­rio­se kal­ti­na­mie­ji pri­pa­žin­ti kal­tais, nuo­spren­džius iš 3141, at­rink­to pa­pras­tą­ja at­si­tik­ti­ne at­ran­ka. TILS iš­ana­li­za­vo by­las pa­gal LR Bau­džia­mo­jo ko­dek­so straips­nius – 225 str. (ky­ši­nin­ka­vi­mas), 226 str. (tar­pi­nin­ko ky­ši­nin­ka­vi­mas/p­re­ky­ba po­vei­kiu) ir 227 str. (pa­pir­ki­mas).