Daugumai bus pasiūlytas naujas darbas
Kaip iš­lai­ky­ti dar­buo­to­jus: gy­dy­to­jus, slau­gy­to­jas, psi­cho­lo­gus, so­cia­li­nius dar­buo­to­jus? Su to­kiais iš­šū­kiais su­si­du­ria pri­klau­so­my­bės li­gų cen­trai, kur šiuo me­tu vyks­ta reor­ga­ni­za­ci­jos dar­bai. Ki­ti iš­šū­kiai ne ką ma­žes­ni. Kaip su­vie­no­din­ti įvai­rius pro­ce­sus, ku­rie pen­kio­se įstai­go­se – skir­tin­gi. Tie­sa, Svei­ka­tos ap­sau­gos mi­nis­te­ri­ja pa­ti­ki­na, kad re­for­ma, kaip pla­nuo­ja­ma, iki lap­kri­čio bus už­baig­ta.

„Gy­dy­mo me­to­dai ne­įra­šy­ti į reor­ga­ni­za­vi­mo są­ly­gų ap­ra­šą. Ti­kriau­siai pri­tar­si­te, kad gy­dy­mo me­to­dų su­vie­no­di­ni­mas užims ne­ma­žai lai­ko, nes rei­kia su­vie­no­din­ti gy­dy­mo pro­ce­dū­ras, įvai­rias pa­slau­gų tei­ki­mo tvar­kas. Taip pat ga­li rei­kė­ti ap­mo­ky­ti dar­buo­to­jus. Tai ne vie­na­die­nis rei­ka­las, užims ke­le­tą mė­ne­sių“, – sa­ko Vil­niaus pri­klau­so­my­bės li­gų cen­tro va­do­vas Emi­lis Su­ba­ta.

De­ri­na­ma struk­tū­ra ir par­ei­gy­bių sąrašas

Anot Svei­ka­tos ap­sau­gos mi­nis­te­ri­jos, šia­me eta­pe ji sa­vo dar­bą jau bai­gė ir šiuo me­tu ad­mi­nis­tra­ci­niai dar­bai pe­rė­jo Vil­niaus pri­klau­so­my­bės li­gų cen­trui. Jo va­do­vas Emi­lis Su­ba­ta pa­ti­ki­na, kad įstai­gų reor­ga­ni­za­ci­jos pro­ce­sas vyks­ta sklan­džiai:

„Šiuo me­tu svars­to­ma, de­ri­na­ma su Svei­ka­tos ap­sau­gos mi­nis­te­ri­ja res­pub­li­ki­nio pri­klau­so­my­bės li­gų cen­tro struk­tū­ra ir par­ei­gy­bių są­ra­šas. Tai at­lie­ka­ma nuo bir­že­lio pa­bai­gos ir pro­ce­sas tę­sia­si iki šiol. Gy­dy­mo me­to­dai ne­įra­šy­ti į reor­ga­ni­za­vi­mo są­ly­gų ap­ra­šą. Ti­kriau­siai pri­tar­si­te, kad gy­dy­mo me­to­dų su­vie­no­di­ni­mas užims ne­ma­žai lai­ko, nes rei­kia su­vie­no­din­ti gy­dy­mo pro­ce­dū­ras, įvai­rias pa­slau­gų tei­ki­mo tvar­kas. Taip pat ga­li rei­kė­ti ap­mo­ky­ti dar­buo­to­jus. Tai ne vie­na­die­nis rei­ka­las, užims ke­le­tą mė­ne­sių“, – sa­ko Vil­niaus pri­klau­so­my­bės li­gų cen­tro va­do­vas.

Kaip anks­čiau re­for­mą pri­sta­tė mi­nis­te­ri­jos va­do­vy­bė, Vil­niaus PLC pert­var­ko­mas į Pri­klau­so­my­bių gy­dy­mo ir rea­bi­li­ta­ci­jos cen­trą, iš ku­rio bus koor­di­nuo­ja­ma li­ku­sių cen­trų Kau­ne, Klai­pė­do­je, Šiau­liuo­se ir Pa­ne­vė­žy­je veik­la.

Tuo­met svei­ka­tos ap­sau­gos mi­nis­tras tei­gė, kad pert­var­ka ne­iš­ven­gia­ma ir tam yra ne vie­na prie­žas­tis.

„Šie pen­ki pri­klau­so­my­bės li­gų cen­trai, ne­pai­sant to, kad jų tiks­lai tu­ri bū­ti vie­no­di, vei­kia skir­tin­gai, nė­ra vie­nin­go po­žiū­rio į prob­le­mų spren­di­mą ir pa­gal­bą žmo­nėms. Taip pat yra ir ne­efek­ty­vus val­dy­mas kai ku­riuo­se iš jų“, – tuo­met sa­kė mi­nis­tras A. Ve­ry­ga.

Pa­siū­lys nau­ją darbą

Kaip anks­čiau yra ak­cen­ta­vu­si svei­ka­tos ap­sau­gos vi­ce­mi­nis­trė Gin­ta­rė Ša­ka­ly­tė, kai ku­riuo­se pri­klau­so­my­bės li­gų cen­truo­se ne­pag­rįs­tai iš­pūs­tas dar­buo­to­jų apa­ra­tas. Kiek teks at­si­sa­ky­ti dar­buo­to­jų, Vil­niaus pri­klau­so­my­bės li­gų cen­tro va­do­vas ne­ga­lė­jo tiks­liai pa­sa­ky­ti.

„Dau­gu­mai jų bus pa­siū­ly­tas nau­jas dar­bas. Jie ga­lės rink­tis, ar tęs dar­bą nau­jo­mis są­ly­go­mis nuo lap­kri­čio pir­mo­sios, ar gau­ti iš­ei­ti­nes iš­mo­kas ir nu­trauk­ti dar­bą. Tad ga­na su­nku prog­no­zuo­ti ir kiek­vie­nas dar­buo­to­jas tu­rės ap­sip­ręs­ti. Bet jei­gu kal­bė­ti apie spe­cia­lis­tus – gy­dy­to­jus, slau­gy­to­jas, psi­cho­lo­gus, so­cia­li­nius dar­buo­to­jus, tai pra­ktiš­kai vi­si gaus pa­siū­ly­mą dėl nau­jo dar­bo, kiek mes ži­no­me bend­rau­da­mi su ki­tais pri­klau­so­my­bės li­gų cen­trais ir bū­si­mais fi­lia­lais“, – sa­kė E.Su­ba­ta.

Klai­pė­dos pri­klau­so­my­bės li­gų cen­tro di­rek­to­rius Liu­das And­ri­kis sa­ko, kad da­lis dar­buo­to­jų, ku­rie yra so­li­daus am­žiaus, ruo­šia­si iš­ei­ti į pen­si­ją.

„Da­lį ap­tar­nau­jan­čio per­so­na­lo pa­lies ma­ži­ni­mas. Cen­tra­li­zuo­ja­ma bu­hal­te­ri­ja, va­ly­to­jų su­ma­žės, pa­va­duo­to­jų ne­be­liks. Di­džia­jai da­liai bus pa­siū­ly­ta tęs­ti dar­bą po reor­ga­ni­za­ci­jos nau­jo­je įstai­go­je. Ma­nau, at­si­ras ir bend­ro­sios gy­dy­mo me­to­di­kos. Aiš­ku, pir­mo­je vie­to­je yra gy­dy­to­jai psi­chia­trai, be ku­rių įstai­ga pra­ktiš­kai ne­ga­li funk­cio­nuo­ti. Tai yra pa­grin­di­nis klaus­tu­kas, ar bus pa­siū­ly­tos ati­tin­ka­mos są­ly­gos gy­dy­to­jams tęs­ti dar­bą ir ar jie pa­si­liks“, – sa­ko L.And­ri­kis.

Sa­vo ruo­žtu Vil­niaus pri­klau­so­my­bės li­gų cen­tro va­do­vas E.Su­ba­ta su­si­rū­pi­nęs dar­buo­to­jų at­ly­gi­ni­mais, ka­dan­gi vie­šų­jų įstai­gų me­di­ci­nos dar­buo­to­jų at­ly­gi­ni­mai ky­la pe­rio­diš­kai ir da­bar lau­kia­mas pa­kė­li­mas, o biu­dže­ti­nių įstai­gų dar­buo­to­jams nė­ra nu­sta­ty­tas at­ly­gi­ni­mų kė­li­mo me­cha­niz­mas. „Mes su­pran­ta­me, kad ne­pa­siū­lius kon­ku­ren­cin­gų at­ly­gi­ni­mų tie­siog dar­buo­to­jai ne­su­tiks dirb­ti to­liau. Jie pa­si­rinks iš­ei­ti­nes iš­mo­kas“, – sa­ko E.Su­ba­ta.

Ko­men­ta­ras:

Psi­cho­te­ra­peu­tas pro­fe­so­rius Ge­di­mi­nas Na­vai­tis:

– Šiuo klau­si­mu tur­būt tiks­liau ga­lė­tų pa­si­sa­ky­ti pri­klau­so­my­bės li­gų cen­trų dar­buo­to­jai ir va­do­vai. Ta­čiau pats fak­tas, kad jie men­kai da­ly­va­vo dis­ku­si­jo­je dėl pert­var­kos, tu­rė­tų kel­ti tam ti­krą ne­ri­mą. Nes de­mo­kra­ti­nė­je vi­suo­me­nė­je žmo­nės da­ly­vau­ja spren­di­mų pri­ėmi­me ir juos svars­to. Šiuo at­ve­ju di­des­nio svars­ty­mo aki­vaiz­džiai pa­si­gen­da­ma, nes, kaip ir dau­ge­ly­je ki­tų sri­čių, ma­to­me ne­la­bai pri­im­ti­ną Eu­ro­po­je vei­ki­mo bū­dą, ka­da tiek spe­cia­lis­tų, tiek ir žmo­nių, tie­sio­giai su­si­ju­sių su ko­kia nors sri­ti­mi, nuo­mo­nės aki­vaiz­džiai ig­no­ruo­ja­mos.