Dauguma šauktinių tarnaus Sausumos pajėgose
Ke­tu­ri penk­ta­da­liai šie­met pa­kvies­tų šauk­ti­nių tar­naus Lie­tu­vos ka­riuo­me­nės Sau­su­mos pa­jė­go­se, an­tra­die­nį pra­ne­šė ka­riuo­me­nė.

Šau­ki­mas vyks dviem eta­pais: rugp­jū­tį ir rug­sė­jį tar­ny­bą ka­ri­niuo­se da­li­niuo­se pra­dės 1 155, lap­kri­tį ir gruo­dį – 1 845 ka­ro prie­vo­li­nin­kai.

Iš šie­met nu­ma­ty­tų pa­šauk­ti 3 tūkst. ka­ro prie­vo­li­nin­kų, Lie­tu­vos ka­riuo­me­nės Sau­su­mos pa­jė­go­se tar­naus 2368, Lo­gis­ti­kos val­dy­bo­je ir jai pa­val­džiuo­se vie­ne­tuo­se – 304, Mo­ky­mo ir dok­tri­nų val­dy­bos pa­da­li­niuo­se – 153, Ka­ri­nė­se oro pa­jė­go­se – 51, Ka­ri­nė­se jū­rų pa­jė­go­se – 52, LDK Ge­di­mi­no šta­bo ba­ta­lio­ne – 72.

Rugp­jū­tį ir rug­sė­jį ka­ro prie­vo­li­nin­kai bus kvie­čia­mi į tar­ny­bą LDK Bu­ti­gei­džio dra­gū­nų ba­ta­lio­ne (Klai­pė­da), LDK Kęs­tu­čio me­cha­ni­zuo­ta­ja­me pės­ti­nin­kų ba­ta­lio­ne (Tau­ra­gės ra­jo­nas), LDK Ge­di­mi­no šta­bo ba­ta­lio­ne (Vil­nius), LDK Vy­te­nio bend­ro­sios par­amos lo­gis­ti­kos ba­ta­lio­ne (Kaz­lų Rū­da) ir LDK Vy­te­nio bend­ro­sios par­amos lo­gis­ti­kos ba­ta­lio­ne (Ma­ri­jam­po­lė).

Lap­kri­tį ir gruo­dį šauk­ti­nius į tar­ny­bą pri­ims Ku­ni­gaikš­čio Vai­do­to me­cha­ni­zuo­tais pės­ti­nin­kų ba­ta­lio­nas (Ruk­la, Jo­na­vos ra­jo­nas), J. Vit­kaus in­ži­ne­ri­jos ba­ta­lio­nas (Kau­nas), Me­cha­ni­zuo­to­sios pės­ti­nin­kų bri­ga­dos „Ge­le­ži­nis Vil­kas“ pa­da­li­niai, Ku­ni­gaikš­čio Vai­do­to me­cha­ni­zuo­ta­sis pės­ti­nin­kų ba­ta­lio­nas, Ge­ne­ro­lo Ro­mual­do Gied­rai­čio ar­ti­le­ri­jos ba­ta­lio­nas (Ruk­la, Jo­na­vos ra­jo­nas), Ka­ra­liaus Min­dau­go hu­sa­rų ba­ta­lio­nas (Pa­juos­tis, Pa­ne­vė­žio ra­jo­nas), Sau­su­mos pa­jė­gų šta­bo Ry­šių kuo­pa (Vil­nius), Oro gy­ny­bos ba­ta­lio­nas (Rad­vi­liš­kis), Vy­te­nio bend­ro­sios par­amos lo­gis­ti­kos ba­ta­lio­nas (Ma­ri­jam­po­lė), Ka­ri­nių jū­rų pa­jė­gų pa­da­li­niai (Klai­pė­da), Ge­ne­ro­lo Sil­ves­tro Žu­kaus­ko po­li­go­nas (Pa­bra­dė, Šven­čio­nių ra­jo­nas) ir LDK Ge­di­mi­no šta­bo ba­ta­lio­nas (Vil­nius).

Lie­tu­vos ka­riuo­me­nės va­das ge­ne­ro­las ma­jo­ras Jo­nas Vy­tau­tas Žu­kas pri­pa­ži­no, kad pri­im­ti šauk­ti­nius bus ne­ma­žas iš­šū­kis. Pa­sak ge­ne­ro­lo, kai ku­riems inf­ras­truk­tū­ros at­nau­ji­ni­mo ir plė­tros dar­bams, rei­kia­moms prie­mo­nėms įsi­gy­ti rei­kia dau­giau lai­ko, to­dėl kai ku­rias pir­mie­siems šau­ki­mams skir­tas prie­mo­nes ka­riuo­me­nė su­telks pers­kirs­ty­da­ma tu­ri­mus re­sur­sus.

Šių me­tų šau­ki­mo į nuo­la­ti­nę pri­va­lo­mą­ją pra­di­nę ka­ro tar­ny­bą pro­ce­dū­ra bus pra­dė­ta ge­gu­žės 11-ąją – tą die­ną bus su­da­ro­mi še­ši re­gio­ni­niai šauk­ti­nių są­ra­šai pa­gal Kraš­to ap­sau­gos sa­va­no­rių pa­jė­gų rink­ti­nių te­ri­to­ri­jų ri­bas. Juos su­da­rius, ka­ro prie­vo­li­nin­kams iš kar­to bus pra­dė­ti siųs­ti šau­ki­mo pra­ne­ši­mai.

Ka­ro prie­vo­li­nin­kai, ga­vę šau­ki­mo pra­ne­ši­mus, pri­va­lės per nu­ro­dy­tą lai­ką kreip­tis į re­gio­ni­nius Ka­ro prie­vo­lės ir komp­lek­ta­vi­mo sky­rius. Į ko­kį sky­rių ka­ro prie­vo­li­nin­kas pri­va­lės at­vyk­ti, bus nu­ro­dy­ta šau­ki­mo pra­ne­ši­me. Vė­liau pa­šauk­tie­ji bus siun­čia­mi svei­ka­tos pa­ti­kri­ni­mui į Ka­ro me­di­ci­nos tar­ny­bą.

Šie­met į nuo­la­ti­nę pri­va­lo­mą­ją tar­ny­bą bus pri­va­lo­mai šau­kia­mi 19-26 me­tų am­žiaus vai­ki­nai. Sa­vo no­ru at­lik­ti pri­va­lo­mą­ją ka­ro tar­ny­bą ga­li ir 18-38 me­tų as­me­nys. Tie, ku­rie už­si­ra­šys tar­ny­bą at­lik­ti sa­vo no­ru, tu­rės pir­me­ny­bę pa­si­rink­ti no­ri­mą tar­ny­bos vie­tą, gaus 25 proc. pa­di­din­tas kau­pia­mą­sias iš­mo­kas nei tie jau­nuo­liai, ku­rie bus pa­šauk­ti pri­va­lo­mai.