Dauguma sąrašų lyderių – už homoseksualų partnerystę
Jei nau­jo­jo Sei­mo ei­li­niai na­riai pri­tars sa­vo ly­de­riams, Lie­tu­va per ar­ti­miau­sius ket­ve­rius me­tus ga­li pri­im­ti is­to­ri­nį spren­di­mą įtei­sin­ti ho­mo­sek­sua­lų san­ty­kius.

Rin­ki­mų iš­va­ka­rė­se už tos pa­čios ly­ties as­me­nų par­tne­rys­tę pa­si­sa­kė pen­ki iš aš­tuo­nių po­pu­lia­riau­sių par­ti­jų są­ra­šų ly­de­rių.

Tai ro­do lū­žį po­li­ti­nio eli­to po­žiū­ry­je į sek­sua­li­nių ma­žu­mų tei­ses – prieš 2012 me­tų Sei­mo rin­ki­mus iš di­džių­jų par­ti­jų už gė­jų par­tne­rys­tės įtei­si­ni­mą pa­si­sa­kė vie­nin­te­lis Li­be­ra­lų są­jū­dis.

Po­li­ti­kai rin­ki­mų kam­pa­ni­jos me­tu ne­ak­cen­tuo­ja LGBTI (les­bie­tės, gė­jai, bi­sek­sua­lai, trans­sek­sua­lai, in­ter­sek­sua­lai) tei­sių, bet su­lau­kė klau­si­mų šia te­ma dis­ku­si­jo­se su mies­tų jau­ni­mu.

„Po­li­ti­kai ne­pra­dės kal­bė­ti apie tai, kas nė­ra la­bai svar­bu žmo­nėms. Lie­tu­va žmo­gaus tei­sių klau­si­mais yra pa­kan­ka­mai kon­ser­va­ty­vi vals­ty­bė“, – BNS sa­kė Vil­niaus uni­ver­si­te­to Tarp­tau­ti­nių san­ty­kių ir po­li­ti­kos moks­lų ins­ti­tu­to po­li­to­lo­gas Maž­vy­das Jas­trams­kis.

Per­nai at­lik­ta Eu­ro­ba­ro­me­tro apk­lau­sa ro­do, kad tos pa­čios ly­ties as­me­nų san­tuo­kų įtei­si­ni­mui Lie­tu­vo­je pri­ta­ria ket­vir­ta­da­lis gy­ven­to­jų. Pa­sku­ti­nių ke­lių me­tų ty­ri­mai liu­di­ja, jog ši da­lis nuo­sek­liai au­ga.

Be Lie­tu­vos, ho­mo­sek­sua­lų san­ty­kių nė­ra įtei­si­nu­sios dar pen­kios Eu­ro­pos Są­jun­gos (ES) ša­lys, tarp jų – kai­my­ni­nės Len­ki­ja ir Lat­vi­ja. Iš li­ku­sių 23-ų vals­ty­bių maž­daug pu­sė lei­džia ho­mo­sek­sua­lams tuo­ktis, ki­ta pu­sė – tik su­da­ry­ti par­tne­rys­tę.

Par­tne­rys­tei – taip, įvai­ki­ni­mui – ne

Šiuo me­tu Lie­tu­vo­je įtei­sin­ti san­ty­kius ga­li­ma tik su­si­tuo­kus – par­tne­rys­tės ne­ga­li su­da­ry­ti nei tos pa­čios, nei skir­tin­gos ly­ties as­me­nys.

Par­tne­rys­tės ša­li­nin­kai sa­ko, kad ne­su­si­tuo­kę par­tne­riai dis­kri­mi­nuo­ja­mi, nes ne­tu­ri tei­sės į pa­vel­dė­ji­mą, au­to­ma­tiš­kai ne­ga­li gau­ti in­for­ma­ci­jos apie į ne­lai­mę pa­te­ku­sio par­tne­rio svei­ka­tą, at­sto­vau­ti vie­nas ki­tam teis­mo pro­ce­se. Par­tne­rys­tės kri­ti­kai tei­gia nuo­gąs­tau­jan­tys, kad įsta­ty­miš­kai apib­rė­žus par­tne­rys­tę, bus su­men­kin­ta san­tuo­kos reikš­mė, ir tai ga­li tap­ti pir­muo­ju žings­niu ar­tė­jant link lei­di­mo įsi­vai­kin­ti ho­mo­sek­sua­lams.

Da­bar­ti­nė kai­rių­jų Vy­riau­sy­bė siū­lė par­tne­rys­tę įtei­sin­ti tik tarp vy­ro ir mo­ters, ta­čiau pro­jek­tas Sei­mui taip ir ne­bu­vo pa­teik­tas. So­cial­de­mo­kra­tų ly­de­ris prem­je­ras Al­gir­das But­ke­vi­čius vie­šai yra pa­si­sa­kęs prieš ho­mo­sek­sua­lų par­tne­rys­tę.

Kon­ser­va­to­rių ly­de­ris Gab­rie­lius Lands­ber­gis uži­ma li­be­ra­les­nę po­zi­ci­ją – jis siū­lo leis­ti par­tne­rys­tę tos pa­čios ly­ties as­me­nims. Tie­sa, kol kas ne­aiš­ku, kaip jam sek­tų­si įti­kin­ti sa­vo frak­ci­jos Sei­me na­rius, nes kai ku­rie par­ti­jos sen­bu­viai vie­šai at­si­ri­bo­jo nuo pir­mi­nin­ko po­zi­ci­jos.

„E­su vie­šai iš­reiš­kęs sa­vo as­me­ni­nę po­zi­ci­ją – pri­ta­riu ci­vi­li­nės par­tne­rys­tės įtei­si­ni­mui, ne­prik­lau­so­mai nuo ją su­da­ran­čių ly­ties“, – BNS sa­kė G.Lands­ber­gis.

Tra­di­ciš­kai par­amą ho­mo­sek­sua­lų par­tne­rys­tei iš­sa­ko li­be­ra­lai. Anot Li­be­ra­lų są­jū­džio są­ra­šo ly­de­rio Eu­ge­ni­jaus Gent­vi­lo, po 26-erių ne­prik­lau­so­my­bės me­tų Lie­tu­vai rei­kia „sek­ti pa­sau­lį ir su­teik­ti ga­li­my­bes žmo­nėms gy­ven­ti ne re­gu­liuo­jant jų gy­ve­ni­mą, o jiems pa­tiems pri­imant spren­di­mus“.

Kal­bė­da­mi su BNS, par­amą tos pa­čios ly­ties as­me­nų par­tne­rys­tei iš­sa­kė ir „dar­bie­tis“ Kęs­tu­tis Dauk­šys, An­ti­ko­rup­ci­nės koa­li­ci­jos są­ra­šo ly­de­ris Nag­lis Pu­tei­kis, „vals­tie­čių“ at­sto­vas Sau­lius Skver­ne­lis.

Ka­te­go­riš­kai prieš pa­si­sa­kė du po­li­ti­kai – Lie­tu­vos len­kų at­sto­vė Ri­ta Ta­ma­šu­nie­nė bei „tvar­kie­tis“ Re­mi­gi­jus Že­mai­tai­tis.

„Pri­ta­riu par­tne­rys­tės įtei­si­ni­mui, tiek tarp vy­ro ir mo­ters, tiek tarp tos pa­čios ly­ties as­me­nų, bet ka­te­go­riš­kai prieš įvai­ki­ni­mą tos pa­čios ly­ties po­rų“, – BNS sa­kė N.Pu­tei­kis.

K.Dauk­šys svars­tė, kad „ju­ri­diš­kai jie (ho­mo­sek­sua­lai) tu­rė­tų tu­rė­ti ga­li­my­bę ko­kiu nors bū­du įtvir­tin­ti sa­vo bend­ra­vi­mą, kad bū­tų aiš­kūs pa­vel­dė­ji­mo da­ly­kai, iš­sis­ky­ri­mo at­ve­ju, kad bū­tų tur­to da­ly­bos“, bet sa­kė ne­pri­ta­rian­tis ho­mo­sek­sua­lių as­me­nų san­tuo­kai. „Tam ti­kra apim­ti­mi par­tne­rys­tė ga­lė­tų bū­ti įtei­sin­ta, kiek su­si­ję bend­ro tur­to val­dy­mu ir pa­na­šiai, be įvai­ki­ni­mo ir vi­sų ki­tų da­ly­kų“, – kal­bė­jo K.Dauk­šys.

S.Skver­ne­lis tei­gė, kad vals­ty­bė ne­ga­li įsa­ki­nė­ti, kaip žmo­nėms gy­ven­ti. „Jei gy­ve­na toks pa­čios ly­ties as­me­nys, jų tei­si­niai san­ty­kiai tu­ri bū­ti su­re­gu­liuo­ti Ci­vi­li­nio ko­dek­so. Jei jie no­ri gy­ven­ti, te­gu gy­ve­na, bet jie tu­ri tu­rė­ti tam ti­kras tei­ses, ku­rios nu­ma­ty­tos kiek­vie­nam pi­lie­čiui – pa­vel­dė­ji­mo tei­sė, kai at­si­tin­ka ne­lai­mė, in­for­ma­ci­jos tei­ki­mas iš gy­dy­mo įstai­gų, taip pat toks su­bti­lus da­ly­kas kaip bau­džia­ma­ja­me pro­ce­se įtvir­tin­ta tei­sė ne­liu­dy­ti prieš sau ar­ti­mą as­me­nį“, – apie par­tne­rys­tės įtei­si­ni­mą BNS sa­kė S.Skver­ne­lis.

Lie­tu­vos len­kų rin­ki­mų ak­ci­jos-Krikš­čio­niš­kų šei­mų są­jun­gos są­ra­šo ly­de­rė R.Ta­ma­šu­nie­nė sa­ko, kad jų par­ti­ja – už krikš­čio­niš­ką tra­di­ci­nę šei­mą, pa­na­šios po­zi­ci­jos lai­ko­si ir R.Že­mai­tai­tis.

„Žmo­nės, pa­si­rin­kę ki­to­kią gy­ve­ni­mo for­mą, su­gy­ve­ni­mo for­mą, taip pat tu­ri pri­siim­ti at­sa­ko­my­bę ir jaus­ti, ko­kios pa­sek­mės ga­li bū­ti. Be to, tai at­ve­ria du­ris vi­sai ne­rei­ka­lin­gam da­ly­kui kaip vie­nos ly­ties par­tne­rys­tei. Mes esa­me prieš, ne­ga­li­me leis­ti sau dar la­biau ma­žin­ti sa­vo gy­ven­to­jų skai­čių, o rei­kia par­em­ti tra­di­ci­nę gra­žią šei­mą, ir vi­są po­li­ti­ką ir vals­ty­bės dė­me­sį nu­kreip­ti į šei­mos stip­ri­ni­mą“, – BNS sa­kė R.Ta­ma­šu­nie­nė.

„Tvar­kie­čių“ są­ra­šo ly­de­ris sa­ko ka­te­go­riš­kai esan­tis prieš par­tne­rys­tę tiek tarp vy­ro ir mo­ters, tiek tarp tos pa­čios ly­ties as­me­nų. „Ma­nau, mes tu­ri­me iš­sau­go­ti tai, kas yra ver­ty­bė, o ne tai, kas po­pu­lia­ru, nes jei pa­žiū­rė­tu­me, di­džio­sios vals­ty­bės prieš tūks­tan­tį me­tų griu­vo, vie­na iš prie­žas­čių – ho­mo­sek­sua­lų san­ty­kių įtei­si­ni­mas, lais­vas el­ge­sys ir lei­di­mas tai pro­pa­guo­ti“, – BNS sa­kė R.Že­mai­tai­tis.

Dėl abor­tų ir pa­var­džių nuo­mo­nės skiriasi

Dar vie­na te­ma, dėl ku­rios dau­ge­lį me­tų Sei­me lau­žo­mos ie­tys – abor­tų drau­di­mas. Lie­tu­vo­je šiuo me­tu lei­džia­ma iki 12 nėš­tu­mo sa­vai­tės nu­trauk­ti nėš­tu­mą be pa­pil­do­mų są­ly­gų.

Sek­da­mi kai­my­ni­nės Len­ki­jos pa­vyz­džiu, Lie­tu­vos len­kų po­li­ti­kai siū­lo užd­raus­ti abor­tus, iš­sky­rus iš­ža­gi­ni­mo at­ve­jį ar­ba kai ky­la pa­vo­jus nėš­čio­sios svei­ka­tai.

BNS są­ra­šų ly­de­rių apk­lau­so­je to­kius siū­ly­mus par­ėmė vie­nin­te­lis „dar­bie­čių“ at­sto­vas Kęs­tu­tis Dauk­šys. Ki­ti po­li­ti­kai ak­cen­ta­vo, kad drau­di­mai prob­le­mos ne­išsp­ręs, o dau­giau dė­me­sio rei­kia skir­ti švie­ti­mu ir skur­do ma­ži­ni­mui.

Są­ra­šų ly­de­rių apk­lau­sa ne­lei­džia tiks­liai prog­no­zuo­ti, ar nau­ja­sis Sei­mas įtei­sins ori­gi­na­lią pa­var­džių ra­šy­bą do­ku­men­tuo­se, nau­do­jant ne­lie­tu­viš­kas w, q ir x rai­des, ar pa­liks šią si­tua­ci­ją to­liau spręs­ti teis­mams.

Šiuo at­ve­ju vie­no­je pu­sė­je „už“ sto­ja A.But­ke­vi­čius, R.Ta­ma­šu­nie­nė, R.Že­mai­tai­tis, E.Gent­vi­las, bet K.Dauk­šys, S.Skver­ne­lis ir N.Pu­tei­kis siū­lo pa­var­dę ori­gi­na­lia ra­šy­ba leis­ti tik pa­pil­do­ma­me pa­so pus­la­py­je.

G.Lands­ber­gis sa­ko ne­prieš­ta­rau­jan­tis „w“, „q“ ir „x“ įtei­si­ni­mui, bet kar­tu pri­du­ria, jog bū­ti­na pa­isy­ti griež­tų Vals­ty­bi­nės lie­tu­vių kal­bos ko­mi­si­jos iš­va­dų.

Lie­tu­vos įsta­ty­mai nu­ma­to, kad pi­lie­čių do­ku­men­tuo­se var­dai ir pa­var­dės ra­šo­mi lie­tu­viš­kais raš­me­ni­mis. Sei­me ne kar­tą svars­ty­ta li­be­ra­li­zuo­ti šią tvar­ką, bet ga­lu­ti­nio spren­di­mo ne­priim­ta iki šiol. Pa­sta­rai­siais me­tais ke­li as­me­nys įgi­jo tei­sę į „w“ rai­dę as­mens do­ku­men­te, lai­mė­ję by­las teis­muo­se.