Dauguma rusų mano, kad Lietuvos ir Rusijos santykiai nedraugiški
Dau­giau kaip pu­sė Ru­si­jos gy­ven­to­jų ma­no, kad Lie­tu­vos ir jų ša­lies san­ty­kiai nė­ra drau­giš­ki, ro­do kai­my­ni­nė­je vals­ty­bė­je at­lik­ta apk­lau­sa.

Jos duo­me­ni­mis, 58 proc. res­pon­den­tų Ru­si­jo­je at­sa­kė, kad, jų nuo­mo­ne, su­sik­los­tė ne­drau­giš­ki Ru­si­jos san­ty­kiai su Lie­tu­va, jog jie drau­giš­ki tvir­ti­no 12 proc. apk­laus­tų­jų. Prieš pen­ke­rius me­tus taip ma­nan­čių­jų bu­vo 23 proc., tuo­met 49 proc. tei­gė, kad Lie­tu­vos ir Ru­si­jos san­ty­kiai nė­ra drau­giš­ki.

Be­veik treč­da­lis ne­tu­rė­jo nuo­mo­nės.

Pa­na­šus po­žiū­ris Ru­si­jo­je ir į Lat­vi­ją bei Es­ti­ją. Kad san­ty­kiai su Lat­vi­ja ne­drau­giš­ki sa­kė 59 proc. apk­lau­sos da­ly­vių, su Es­ti­ja – 55 pro­cen­tai.

Ne­drau­giš­kiau­si san­ty­kiai yra Ru­si­jos ir Ukrai­nos, taip ma­nė 81 proc. apk­laus­tų­jų. Prieš pen­ke­rius me­tus taip sa­kan­čių­jų te­bu­vo 27 pro­cen­tai.

Tuo me­tu ru­sai ma­no, kad ge­riau­siai su­sik­los­tė su ša­lies san­ty­kiai su Ka­zachs­ta­nu (77 proc.), Bal­ta­ru­si­ja (77 proc.), Kir­gi­zi­ja (60 proc.).

Apk­lau­są at­li­ko ne­prik­lau­so­ma so­cio­lo­gi­ne tar­ny­ba sa­ve va­di­nan­ti bend­ro­vė „FOM­ni­bus“. Apk­lau­sa at­lik­ta ba­lan­džio mė­ne­sį, apk­laus­ta 2000 su­au­gu­sių žmo­nių dau­giau nei šim­te vie­to­vių.