Dauguma lietuvių mano, kad NATO batalionas padės atgrasyti priešiškas valstybes
67 proc. gy­ven­to­jų pri­ta­ria, kad Lie­tu­vo­je ku­ria­mas NA­TO tarp­tau­ti­nis ba­ta­lio­nas pa­dės at­gra­sy­ti prieš­iš­kai nu­si­tei­ku­sias vals­ty­bes, ro­do penk­ta­die­nį pa­skelb­ta Kraš­to ap­sau­gos mi­nis­te­ri­jos už­sa­ky­mu at­lik­ta apk­lau­sa.

Į klau­si­mą „Ar pri­ta­ria­te tei­gi­niui, kad 2017 me­tais dis­lo­kuo­tas tarp­tau­ti­nis ba­ta­lio­nas pa­dės at­gra­sy­ti prieš­iš­kai nu­si­tei­ku­sias vals­ty­bes?“ 46 proc. apk­laus­tų gy­ven­to­jų at­sa­kė, jog pri­ta­ria, o 21 proc. – la­bai pri­ta­ria.

To­kiam tei­gi­niui ne­pri­ta­ria ar­ba vi­siš­kai ne­pri­ta­ria 18 proc. res­pon­den­tų, o ne­ži­no – 15 pro­cen­tų.

Apk­lau­sos duo­me­ni­mis, 81 proc. gy­ven­to­jų pri­ta­ria ar­ba vi­siš­kai pri­ta­ria NA­TO są­jun­gi­nin­kų nuo­la­ti­niam bu­vi­mui Lie­tu­vo­je. Tam ne­pri­ta­ria ar­ba vi­siš­kai ne­pri­ta­ria 12 proc. apk­laus­tų­jų. 7 proc. šiuo klau­si­mu ne­tu­rė­jo nuo­mo­nės.

NA­TO per­nai su­ta­rė kiek­vie­no­je iš Bal­ti­jos ša­lių ir Len­ki­jo­je dis­lo­kuo­ti po ba­ta­lio­ną ka­rių. Kiek­vie­na­me iš jų bus apie tūks­tan­tį ka­rių. NA­TO tei­gia taip rea­guo­jan­ti į Ru­si­jos in­ter­ven­ci­ją Ukrai­no­je ir ka­ri­nį ak­ty­vu­mą re­gio­ne.

Į Lie­tu­vą sau­sį at­vy­ko apie šim­tas ba­ta­lio­ne tar­nau­sian­čių Bel­gi­jos ka­rių, taip pat vie­ne­to va­do­vy­bė iš Vo­kie­ti­jos.

Rep­re­zen­ta­ty­vią Lie­tu­vos gy­ven­to­jų apk­lau­są 2016 me­tų gruo­džio 9–20 die­no­mis at­li­ko bend­ro­vė „RAIT“. Šio ty­ri­mo me­tu bu­vo apk­laus­ti 1010 15 – 74 me­tų am­žiaus nuo­la­ti­nių Lie­tu­vos gy­ven­to­jų. Sta­tis­ti­nė ty­ri­mo duo­me­nų pa­klai­da yra apie 3%.