Dauguma gyventojų sutinka, kad būtina didinti finansavimą krašto apsaugai
Apie 67 proc. Lie­tu­vos gy­ven­to­jų su­tin­ka ar­ba vi­siš­kai su­tin­ka, kad yra bū­ti­na di­din­ti fi­nan­sa­vi­mą kraš­to ap­sau­gai iki 2 proc. bend­ro­jo vi­daus pro­duk­to, ro­do Kraš­to ap­sau­gos mi­nis­te­ri­jos (KAM) ša­lies gy­ven­to­jų apk­lau­sa.

Vie­nas iš de­šim­ties res­pon­den­tų šiuo klau­si­mu ap­sisp­ręs­ti ne­ga­lė­jo, dar apie 23 proc. gy­ven­to­jų su to­kia nuo­sta­ta ne­su­tin­ka, pir­ma­die­nį pra­ne­šė Kraš­to ap­sau­gos mi­nis­te­ri­ja (KAM).

„Iš at­lik­tos apk­lau­sos ma­to­me, jog di­džio­ji dau­gu­ma pi­lie­čių su­pran­ta kraš­to ap­sau­gos biu­dže­to di­di­ni­mo svar­bą, ko­lek­ty­vi­nės gy­ny­bos įsi­pa­rei­go­ji­mus ki­tiems Al­jan­so na­riams“, – pra­ne­ši­me ci­tuo­ja­mas kraš­to ap­sau­gos mi­nis­tras Juo­zas Ole­kas.

Rea­guo­da­ma į Ru­si­jos veiks­mus Ukrai­no­je, Lie­tu­va nuo­sek­liai di­di­na fi­nan­sa­vi­mą gy­ny­bai. Par­la­men­ti­nės po­li­ti­nės par­ti­jos yra su­si­ta­ru­sios 2 proc. bend­ro­jo vi­daus pro­duk­to fi­nan­sa­vi­mą gy­ny­bai pa­siek­ti iki 2020 me­tų. Šiais me­tais gy­ny­bos biu­dže­tas sie­kia 574 mln. eu­rų, tai su­da­ro 1,48 proc. BVP.

KAM už­sa­ky­ta apk­lau­sa taip pat par­odė, kad apie 65 proc. ša­lies gy­ven­to­jų pa­lai­ky­tų Lie­tu­vos ka­rių siun­ti­mą į tarp­tau­ti­nes ope­ra­ci­jas, jei­gu to pra­šy­tų NA­TO są­jun­gi­nin­kai. 26 proc. apk­laus­tų­jų lai­ko­si nuo­mo­nės, jog į tarp­tau­ti­nes ope­ra­ci­jas ka­rių siųs­ti ne­rei­kė­tų. Dar 9 proc. gy­ven­to­jų nuo­mo­nės šiuo klau­si­mu ne­tu­ri.

At­lik­to ty­ri­mo duo­me­ni­mis, apie 81 proc. Lie­tu­vos gy­ven­to­jų pa­lan­kiai ar­ba vi­siš­kai pa­lan­kiai ver­ti­na Lie­tu­vos na­rys­tę NA­TO, o vie­nas iš de­šim­ties – ne­pa­lan­kiai. Dar 9 proc. apk­laus­tų­jų ne­tu­rė­jo nuo­mo­nės.

Apie 82 proc. ša­lies gy­ven­to­jų pri­ta­ria ar­ba vi­siš­kai pri­ta­ria nuo­la­ti­niam NA­TO są­jun­gi­nin­kų bu­vi­mui Lie­tu­vos te­ri­to­ri­jo­je. 13 proc. res­pon­den­tų to­kiai nuo­sta­tai ne­pri­ta­ria, 5 proc. ne­tu­rė­jo nuo­mo­nės. 72 proc. apk­laus­tų­jų ma­no, kad NA­TO są­jun­gi­nin­kai tu­rė­tų at­siųs­ti dau­giau ka­rių ir ka­ri­nės tech­ni­kos į Lie­tu­vą. Su to­kiu tei­gi­niu ne­su­tin­ka apie 19 proc. gy­ven­to­jų, 9 proc. ne­tu­rė­jo nuo­mo­nės.

„La­bai džiu­gu, kad ab­so­liu­ti dau­gu­ma Lie­tu­vos gy­ven­to­jų tu­ri po­zi­ty­vią nuo­mo­nę tiek apie Lie­tu­vos ka­riuo­me­nę, tiek apie ša­lies na­rys­tę NA­TO. Ypač daug op­ti­miz­mo su­tei­kia tai, kad mū­sų są­jun­gi­nin­kai Lie­tu­vos pi­lie­čių yra ver­ti­na­mi la­bai tei­gia­mai. Mes ne­tgi jau­čia­me la­bai stip­rų gy­ven­to­jų no­rą ma­ty­ti dar di­des­nį mū­sų par­tne­rių įsi­trau­ki­mą į Lie­tu­vos sau­gu­mo stip­ri­ni­mą“, – sa­kė J.Ole­kas.

Rep­re­zen­ta­ty­vią Lie­tu­vos gy­ven­to­jų apk­lau­są Kraš­to ap­sau­gos mi­nis­te­ri­jos už­sa­ky­mu 2015 me­tų gruo­džio 5–16 die­no­mis at­li­ko rin­kos ty­ri­mų kom­pa­ni­ja RAIT. Šio ty­ri­mo me­tu bu­vo apk­laus­ti 1038 18–74 me­tų am­žiaus nuo­la­ti­niai Lie­tu­vos gy­ven­to­jai. Sta­tis­ti­nė ty­ri­mo duo­me­nų pa­klai­da ne­vir­ši­ja 3 proc.