Dauguma gyventojų nepritaria GMO auginimui Lietuvoje
Dau­gu­ma Lie­tu­vos gy­ven­to­jų ne­pri­ta­ria, kad ša­ly­je bū­tų au­gi­na­mi ge­ne­tiš­kai mo­di­fi­kuo­ti or­ga­niz­mai (GMO), skir­ti mais­tui ar pa­ša­rams, ro­do eu­ro­par­la­men­ta­ro Va­len­ti­no Ma­zu­ro­nio už­sa­ky­ta apk­lau­sa.

Pa­sak ty­ri­mo, 67 proc. gy­ven­to­jų ne­pri­ta­ria GMO, skir­tų žmo­nių mais­tui, au­gi­ni­mui Lie­tu­vo­je, 65 proc. - skir­tų pa­ša­rams.

„Į­do­mu tai, kad net 55 proc. gy­ven­to­jų nė­ra ti­kri, ar jie per­ka ir var­to­ja mais­to pro­duk­tus su GMO. Tik 35 proc. bu­vo ti­kri, kad jie jų ne­var­to­ja. Tai taip pat ro­do di­de­lį in­for­ma­ci­jos trū­ku­mą, blo­gą ar ne­pa­kan­ka­mą pro­duk­tų žy­mė­ji­mą“, – pra­ne­ši­me sa­kė V.Ma­zu­ro­nis.

10 proc. apk­laus­tų­jų nu­ro­dė, kad kar­tais jiems ten­ka var­to­ti pro­duk­tus su GMO.

Pa­sak apk­lau­sos, dau­gu­ma (74 proc.) žmo­nių sten­gia­si ne­var­to­ti mais­to, ku­ris, kaip ma­no­ma, nė­ra svei­kas - daž­niau tai yra mo­te­rys (80 proc.), spe­cia­lis­tai su aukš­tuo­ju iš­si­la­vi­ni­mu (88 proc.).

81 proc. gy­ven­to­jų nu­ro­dė, kad jie nė­ra pa­kan­ka­mai in­for­muo­ti ar­ba no­rė­tų gau­ti dau­giau in­for­ma­ci­jos apie pro­duk­tus su GMO. Tik 9 proc. ma­no, kad jie in­for­muo­ti pa­kan­ka­mai.

Di­džio­ji da­lis res­pon­den­tų (72 proc.) taip pat nu­ro­do, kad ne­no­rė­tų var­to­ti mais­to pro­duk­tų su GMO, ta­čiau 84 proc. no­rė­tų rink­tis, pirk­ti ar ne­pirk­ti to­kį mais­tą. Dau­gu­ma gy­ven­to­jų yra už tai, kad pro­duk­to eti­ke­tė­je GMO tu­rė­tų bū­ti ženk­li­na­mi di­de­lė­mis rai­dė­mis, ge­ne­tiš­kai mo­di­fi­kuo­tas mais­tas tu­rė­tų bū­ti par­duo­da­mas spe­cia­liuo­se pre­ky­bos įmo­nių sky­riuo­se – 74 proc.

Pa­va­sa­rį įsi­ga­lios nau­ja tvar­ka, kai kiek­vie­na ES ša­lis ga­lės pa­ti nu­spręs­ti, leis­ti ar draus­ti jos te­ri­to­ri­jo­je au­gin­ti GMO. Lie­tu­va iki šiol lai­kė­si at­sar­gu­mo po­li­ti­kos jų at­žvil­giu. ES da­bar lei­džia­ma au­gin­ti 28 pro­duk­tus su GMO. Di­des­nė są­ra­šo da­lis – ne mais­to pro­duk­tai, o ki­ti au­ga­lai - gė­lės ir me­džiai.

Vi­suo­me­nės nuo­mo­nės ty­ri­mą V.Ma­zu­ro­nio už­sa­ky­mu gruo­džio 5–14 die­no­mis at­li­ko „Vil­mo­rus“, apk­lau­su­si 1000 vy­res­nių nei 18 me­tų Lie­tu­vos gy­ven­to­jų.