Dauguma gyventojų mano, kad šalies pozicija Rusijos atžvilgiu – tinkama
Be­veik treč­da­lis Lie­tu­vos gy­ven­to­jų – 31 proc. – ma­no, kad ša­lies val­džios po­zi­ci­ja Ru­si­jos at­žvil­giu yra per daug prieš­iš­ka. Dau­giau nei treč­da­lis (37 proc.) ją lai­ko tin­ka­ma, o penk­ta­da­lis (20 proc.) – ne­pa­kan­ka­mai griež­ta.

Tai par­odė tri­jo­se Bal­ti­jos ša­ly­se bei Len­ki­jo­je at­lik­ta vi­suo­me­nės apk­lau­sa. Ji taip pat at­sklei­dė, jog lie­tu­viai sa­vo ša­lies val­džios po­li­ti­ką šiuo klau­si­mu pa­lai­ko la­biau nei ki­tų ša­lių gy­ven­to­jai – sa­vo val­džią.

Ty­rė­jai klau­sė, kaip žmo­nės ver­ti­na sa­vo ša­lies val­džios po­li­ti­ką Ru­si­jos at­žvil­giu konf­lik­to Ukrai­no­je bei Kry­mo anek­si­jos kon­teks­te.

Len­ki­jos po­li­ti­ką tin­ka­ma lai­ko 25 proc., per griež­ta – 16 proc., o ne­pa­kan­ka­mai griež­ta – 41 proc. šios ša­lies res­pon­den­tų.

Lat­vi­jo­je val­džios po­zi­ci­jai pri­ta­ria 19 proc., ją lai­ko per griež­ta 40 proc., per švel­nia – 29 proc. apk­laus­tų­jų. Es­ti­jo­je nuo­mo­nės pa­sis­kirs­tė ati­tin­ka­mai 34 proc., 32 proc. ir 21 proc.

Ty­ri­mų bend­ro­vės „TNS Pols­ka“ apk­lau­sa vy­ko rugp­jū­čio 3–17 die­no­mis. Len­ki­jo­je, Lie­tu­vo­je, Lat­vi­jo­je ir Es­ti­jo­je apk­laus­ta po 1 tūkst. žmo­nių nuo 18 iki 60 me­tų. Ty­ri­mą rė­mė Len­ki­jos už­sie­nio rei­ka­lų mi­nis­te­ri­ja ir PZU fon­das, o or­ga­ni­za­vo Len­ki­jos Vie­šų­jų rei­ka­lų ins­ti­tu­tas.