Dauguma gyventojų dėl pažeistų teisių niekur nesikreipia
Ab­so­liu­ti dau­gu­ma - 95 proc. - gy­ven­to­jų, ma­nan­čių, kad jų tei­sės bu­vo pa­žeis­tos, nie­kur dėl to ne­si­krei­pė, par­odė Žmo­gaus tei­sių ste­bė­ji­mo ins­ti­tu­to (ŽTSI) už­sa­ky­mu spa­lį vi­suo­me­nės nuo­mo­nės ir rin­kos ty­ri­mų cen­tro „Vil­mo­rus“ at­lik­ta apk­lau­sa.

Anks­tes­niais me­tais sa­vo tei­ses bu­vo lin­kę gin­ti penk­ta­da­lis ar dau­giau res­pon­den­tų (2012 me­tais - per 18 proc., 2010 me­tais - per 22 proc.).

Kaip spau­dos kon­fe­ren­ci­jo­je tre­čia­die­nį sa­kė ŽTSI di­rek­to­rė Do­vi­lė Ša­ka­lie­nė, iš tų 95 proc. di­džio­ji dau­gu­ma - 66 proc. - nie­ko ne­ban­do da­ry­ti, nes ne­ti­ki, jog kaž­kas pa­si­keis, o be­veik penk­ta­da­lis - dėl to, kad ne­ži­no, kur kreip­tis.

„Mes tu­rė­tu­me ne­už­siim­ti sa­vip­la­ka ir ne­ma­ny­ti, kad žlu­go mū­sų vals­ty­bė, pa­si­ti­kė­ji­mas ja - mes taip pat pa­ty­rė­me tą to­kį prieš­iš­ką (eu­ro­pi­nes ver­ty­bes nie­ki­nan­čios pro­pa­gan­dos iš Ry­tų) vei­ki­mą ir tai mums pa­da­rė ža­lą. Mes tai tu­ri­me pa­ma­ty­ti, su­pras­ti, pri­pa­žin­ti ir ju­dė­ti to­liau ir ta­da la­biau kon­cen­truo­tis bū­tent į tą žmo­nių skai­čių, ku­rie ne­ži­no, ką da­ry­ti, ne­ži­no, kur kreip­tis, nes iš tie­sų ži­no­mu­mas apie vals­ty­bės ins­ti­tu­ci­jas, ku­rios tie­sio­giai už­ti­kri­na žmo­gaus tei­sių ap­sau­gą, tei­kia pa­gal­bą, jas gi­na, yra tra­giš­kas“, - dės­tė D.Ša­ka­lie­nė.

Ty­ri­mas taip pat at­sklei­dė, kad Lie­tu­vos gy­ven­to­jai la­biau­siai pa­žei­džia­ma pi­lie­ti­ne ir po­li­ti­ne tei­se lai­ko tei­sę į tei­sin­gą teis­mą (ver­ti­ni­mų vi­dur­kis 10 ba­lų ska­lė­je - 6,47, kur 1 reiš­kia ma­žiau­sią, o 10 - di­džiau­sią pa­žei­džia­mu­mą).

Pa­sak ŽTSI, pa­ly­gin­ti su 2012 me­tų ty­ri­mu, pa­ste­bi­ma bend­ra vi­sų apk­lau­so­je ap­ta­ria­mų tei­sių pa­žei­džia­mu­mo su­vo­ki­mo di­dė­ji­mo ten­den­ci­ja. Ypač pa­dau­gė­jo gy­ven­to­jų, ku­rie ma­no, kad la­biau­siai pa­žei­džia­ma jų tei­sė į pri­va­taus gy­ve­ni­mo ne­lie­čia­mu­mą (2014 me­tais - 6,11, 2012 me­tais - 5,25).

„Ga­li­ma da­ry­ti prie­lai­dą, kad gy­ven­to­jams tam­pant la­biau in­for­muo­tais apie žmo­gaus tei­ses pla­čią­ją pra­sme, jie ga­li ge­riau įver­tin­ti, kai šios tei­sės nė­ra tin­ka­mai įgy­ven­di­na­mos“, - nu­ro­do ŽTSI.

„Vil­mo­rus“ apk­lau­so­je da­ly­va­vo 1004 res­pon­den­tai.