Daugiausia teistų kandidatų – „darbiečių“ ir „tvarkiečių“ sąrašuose
Sa­vi­val­dos rin­ki­muo­se da­ly­vau­ja 264 teis­ti kan­di­da­tai į ta­ry­bos na­rius bei 23 kan­di­da­tai į me­rus, ro­do Vy­riau­sio­sios rin­ki­mų ko­mi­si­jos (VRK) duo­me­nys.

Dau­giau­sia - per šim­tas kan­di­da­tų - įra­šy­ti į val­dan­čia­jai koa­li­ci­jai pri­klau­san­čių par­ti­jų są­ra­šus. Dar­bo par­ti­jos są­ra­šuo­se kan­di­da­tuo­ja pus­šim­tis nors kar­tą teis­mo nuo­spren­dį iš­gir­du­sių po­li­ti­kų, par­ti­jos „Tvar­ka ir tei­sin­gu­mas“ - 40, Lie­tu­vos so­cial­de­mo­kra­tų par­ti­jos - 27.

Tarp Tė­vy­nės są­jun­gos-Lie­tu­vos krikš­čio­nių de­mo­kra­tų ke­lia­mų kan­di­da­tų teis­ti - 22, Lie­tu­vos vals­tie­čių ir ža­lių­jų są­jun­gos bei Li­be­ra­lų są­jū­džio - po 19, Lie­tu­vos lais­vės są­jun­gos (li­be­ra­lų) - 18, Liau­dies par­ti­jos - 15.

Ki­tų par­ti­jų są­ra­šuo­se teis­tų kan­di­da­tų yra nuo vie­no iki pen­kių.

Vi­suo­me­nių rin­ki­mų ko­mi­te­tų są­ra­šuo­se - 31 nuo­spren­dį iš­gir­dęs as­muo.

Dau­giau­sia - ke­tu­ris - teis­tų kan­di­da­tų į me­rus ke­lia sos­ti­nės me­ro Ar­tū­ro Zuo­ko va­do­vau­ja­ma Lais­vės są­jun­ga. Tris to­kius kan­di­da­tus tu­ri Liau­dies par­ti­ja, po du - So­cial­de­mo­kra­tų par­ti­ja, Lie­tu­vos vals­tie­čių ir ža­lių­jų są­jun­ga bei „Tvar­ka ir tei­sin­gu­mas“.

Dar 280 teis­tų, bet to ne­nu­ro­džiu­sių kan­di­da­tų an­ke­to­je, pre­ten­den­tų VRK pa­ša­li­no iš rin­ki­mų.

Įsta­ty­mas nu­ma­to, kad kan­di­da­tas tu­ri nu­ro­dy­ti an­ke­to­je, jei po ne­prik­lau­so­my­bės at­kū­ri­mo Lie­tu­vos ar už­sie­nio vals­ty­bės teis­mo įsi­tei­sė­ju­siu nuo­spren­džiu bu­vo pri­pa­žin­tas kal­tu dėl nu­si­kals­ta­mos vei­kos. Teis­tu­mą dėl su­nkaus ar la­bai su­nkaus nu­si­kal­ti­mo pa­da­ry­mo rei­kia nu­ro­dy­ti be iš­ly­gų. Tuo me­tu oku­pa­ci­nio re­ži­mo teis­mo spren­di­mas dėl nu­si­kal­ti­mo vals­ty­bei ne­nu­ro­do­mas.

Iš vi­so sa­vi­val­dos rin­ki­muo­se da­ly­vau­ja per 15 tūkst. kan­di­da­tų į ta­ry­bų na­rius bei apie 400 - į me­rus.

Rin­ki­mai į sa­vi­val­dy­bių ta­ry­bas bei tie­sio­gi­niai me­rų rin­ki­mai vyks ko­vo 1 die­ną.