Daugiausia savivaldos rinkimams išleido „darbiečiai“ ir socialdemokratai
Sa­vi­val­dos rin­ki­mams par­ti­jos iš­lei­do per 6 mln. eu­rų ir li­ko sko­lin­gos be­veik 1,2 mln. eu­rų, skel­bia Vy­riau­sio­ji rin­ki­mų ko­mi­si­ja (VRK).

Sa­vi­val­dos rin­ki­mų at­as­kai­tas pa­tvir­ti­nu­si VRK penk­ta­die­nį pra­ne­šė, kad dau­giau­sia rin­ki­mams iš­lei­do ke­tu­rios di­džio­sios par­ti­jos: „Dar­bo par­ti­ja“ nu­ro­dė pa­ty­ru­si per 997 tūkst. eu­rų, Lie­tu­vos so­cial­de­mo­kra­tų par­ti­ja – apie 974 tūkst. eu­rų, Lie­tu­vos li­be­ra­lų są­jū­dis - per 912 tūkst. eu­rų, o Tė­vy­nės są­jun­ga-Lie­tu­vos krikš­čio­nys de­mo­kra­tai - be­veik 879 tūkst. eu­rų iš­lai­dų. Vi­sų jų iš­lai­dos sie­kia 62 proc. po­li­ti­nės kam­pa­ni­jos da­ly­vių iš­lai­dų.

Par­ti­jos bend­rai ga­vo 4,88 mln. eu­rų pa­ja­mų. di­džiau­sią jų da­lį (apie 1,75 mln. eu­rų) su­da­rė as­me­ni­nės kan­di­da­tų lė­šos, dar be­veik 1,49 mln. - vals­ty­bės do­ta­ci­jos, 1,09 mln. - par­ti­jų lė­šos.

Dau­giau­sia pa­ja­mų - be­veik 884 tūkst. eu­rų - ga­vo kon­ser­va­to­riai, so­cial­de­mo­kra­tai (per 844 tūkst. eu­rų), Dar­bo par­ti­ja (784 tūkst. eu­rų) Li­be­ra­lų są­jū­dis (be­veik 625 tūkst. eu­rų).

Apie 94 proc. ar­ba per 5,66 mln. eu­rų iš­leis­ta po­li­ti­nei rek­la­mai. Dau­giau­sia par­ti­jos sky­rė rek­la­mos iš­lai­doms spau­do­je (1,5 mln. eu­rų) ir ne ži­niask­lai­do­je rek­la­mi­nėms prie­mo­nėms (1,597 mln. eu­rų).

Kaip skel­bia VRK, rin­ki­mų užs­ta­tus po­li­ti­nės kam­pa­ni­jos da­ly­viams, ku­rie ati­tiks ke­lia­mus rei­ka­la­vi­mus, bus pra­dė­ta grą­žin­ti lie­pos pra­džio­je.