Daugiausia gyventojų paramos sulaukė kariuomenė
Dau­giau­sia lė­šų iš gy­ven­to­jų per­ves­tos pa­ja­mų mo­kes­čio da­lies šie­met gaus ka­riuo­me­nė, iš par­ti­jų – Li­be­ra­lų są­jū­dis.

Įvai­rias or­ga­ni­za­ci­jas šie­met nu­spren­dė par­em­ti 547 tūkst. gy­ven­to­jų, skir­da­mi joms apie 15 mln. eu­rų. Iš jų be­veik 67 tūkst. gy­ven­to­jų sky­rė par­amą par­ti­joms – kiek dau­giau nei 876 tūkst. eu­rų, pra­ne­šė Vals­ty­bi­nė mo­kes­čių ins­pek­ci­ja (VMI).

VMI duo­me­ni­mis, ka­riuo­me­nei da­lį sa­vo su­mo­kė­to pa­ja­mų mo­kes­čio sky­rė 6,5 tūkst gy­ven­to­jų ir su­ma sie­kia per 276 tūkst. eu­rų. Lab­da­ros ir par­amos fon­das „Bė­dų tur­gus“ iš dau­giau kaip 6 tūkst. gy­ven­to­jų gaus per 158 tūkst. eu­rų, vie­šo­ji įstai­ga „Le­sė“ – per 94 tūkst. eu­rų iš 3,7 tūkst. gy­ven­to­jų.

Tarp dau­giau­siai lė­šų pri­trau­ku­sių par­amos ga­vė­jų taip pat yra ke­li lab­da­ros ir par­amos fon­dai, gy­vū­nų glo­bė­jų or­ga­ni­za­ci­jos, Sos­ti­nės krep­ši­nio mo­kyk­la ir vi­suo­me­ni­nės or­ga­ni­za­ci­jos Lie­tu­vos Len­kų Są­jun­gos Vil­niaus ra­jo­no sky­rius.

Iš par­ti­jų šie­met dau­giau­siai per­ves­to gy­ven­to­jų pa­ja­mų mo­kes­čio (GPM) gau­na Li­be­ra­lų są­jū­dis (per 210 tūkst. eu­rų iš dau­giau kaip 10,5 tūkst. gy­ven­to­jų), Lie­tu­vos so­cial­de­mo­kra­tų par­ti­ja (per 190 tūkst. iš 15 tūkst. gy­ven­to­jų), Tė­vy­nės są­jun­ga-Lie­tu­vos krikš­čio­nys de­mo­kra­tai (per 178 tūkst. iš 10,7 tūkst. gy­ven­to­jų).

Lie­tu­vos len­kų rin­ki­mų ak­ci­ja gaus per 83 tūkst eu­rų, da­lį mo­kes­čio per­ve­dė dau­giau kaip 11 tūkst. gy­ven­to­jų, Dar­bo par­ti­ja – be­veik 66 tūkst, eu­rų, jiems par­amą sky­rė dau­giau kaip 8 tūkst. gy­ven­to­jų. Lie­tu­vos lais­vės są­jun­ga (li­be­ra­lai) gaus per 47 tūkst. eu­rų, jiems sa­vo da­lį GPM per­ve­dė per 3 tūkst. gy­ven­to­jų.

2 proc. par­amą nuo sa­vo su­mo­kė­to gy­ven­to­jų pa­ja­mų mo­kes­čio gy­ven­to­jai ga­li skir­ti įvai­riems fon­dams, aso­cia­ci­joms, vie­šo­sioms įstai­goms, prof­są­jun­goms ir kt., o 1 proc. – po­li­ti­nėms par­ti­joms.